LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Хімічні науки → Синтез і модифікація глюкозамінідів

глікозидного звязку, і які є синтонами для отримання різних вуглевод-ліпідних комплексів, спейсерованих глюкозамінідів і глікозидів N-ацетилмурамоїл-L-аланіл-D-ізоглутаміну.

 • На основі вивчення впливу температури реакційної суміші, розчинника, структури глікозил-донору і глікозил-акцептору на глікозилювання спиртів похідними D-глюкопіранозилхлориду встановлено умови переважного утворення a- і b-глюкозамінідів.

 • Показано, що в умовах реакції у 4,6-діольних угрупуваннях похідних N-ацетилглюкозаміну селективно 1,2-транс-глікозилюється первинна гідроксильна група.

 • Використовування в реакції як глікозилюючого реагенту перацетату N-фталоїл-D-глюкопіранозилхлориду приводить до утворення тільки b-глікозидів.

 • Продемонстровано синтетичні можливості данного варіанту реакції глікозилювання - здійснено синтез і модифікацію нових дисахаридних, ліпофільних і спейсерованих глюкозамінідів.

 • Здійснено синтез нового похідного мурамоїлдипептиду - b-2-(нафтил-1)етилглікозиду метилового естеру N-ацетилмурамоїл-L-аланіл-D-ізоглутаміну.

  Основний зміст роботи викладений в

  наступних публікаціях:

 • Земляков А.Е., Курьянов В.О., Цикалов В.В., Аксенова Е.А., Чирва В.Я. Синтез гидрофобных производных МДП // Химия природн. соедин. - 1997. - № 1. - С. 79-86. (Синтез метилового естеру b-2-(нафтил-1)-етил-N-ацетилмурамоїл-L-аланіл-D-ізоглутаміну).

 • Земляков А.Е., Курьянов В.О., Аксенова Е.А., Чирва В.Я. Синтез липофильных b-гликозидов N-ацетилглюкозамина // Укр. хим. журн. - 1997.- Т.63, №9. - С. 46-52. (Виконання синтетичного експерименту, аналіз і трактування отриманих результатів).

 • Земляков А.Е., Курьянов В.О., Сидорова Е.А., Чупахина Т.А., Чирва В.Я. Синтез и модификация спейсерированных гликозидов N-ацетилглюкозамина // Химия природн. соедин. - 1997. - № 5. - С. 724-730. (Виконання синтетичного експерименту, за винятком синтезу 11-азидо-3,6,9-триоксаундеканолу-1 і його глікозиду, які не включені до дисертації, аналіз і трактування отриманих результатів).

 • Земляков А.Е., Курьянов В.О., Сидорова Е.А., Чирва В.Я. Синтез гликозидов 2-ацетамидо-2-дезоксиглюкозы в присутствии НgI2 // Биоорган. химия. - 1998. - Т.24, № 8. - С. 623-630. (Виконання синтетичного експерименту, аналіз і трактування отриманих результатів).

 • Zemlyakov A.E., Kur'yanov V.O., Chupahina T.A., Sidorova E.A., Chirva. V.Ya. w-Haloid- and w-aminospaser-arm glycosides of N-acetylglucosamine // 2-nd International Symposium on the Chemistry of Natural Compounds. - Eskisehir (Turkey). - 1996. - P. 123.

 • Zemlyakov A.E., Kur'yanov V.O., Tsikalov V.V., Sidorova E.A., Chirva V.Ya.. Synthesis of N-acetylmuramoyl-L-alanyl-D-isoglutamine b-glycosides with hydrophobic aglycons // 2-nd International Symposium on the Chemistry of Natural Compounds. - Eskisehir (Turkey). - 1996. - P. 124.

 • Земляков О.Є., Сідорова К.О., Чирва В.Я. Каталiзований йодидом ртуті(II) синтез глюкозамiнідів // XVIII Укранська конф. з органiчно хiмi. - Днiпропетровськ: ДДУ. - 1998. - С. 271.

 • Zemlyakov A.E., Kur'yanov V.O., Chupakhina T.A., Sidorova E.A., Chirva V.Ya. New approaches to synthesis of N-acetylglucosamine O-glycosides // 10th European Carbohydrate Symp. - Galway (Ireland). - 1999. - P. 215.

  Сидорова Е.А. Синтез и модификация глюкозаминидов.- Рукопись.

  Диссертация на соискание ученой степени кандидата химических наук по специальности 02.00.10 – биоорганическая химия.– Физико-химический институт им. А.В. Богатского НАН Украины, Одесса, 2003.

  Диссертация посвящена разработке нового варианта синтеза 1,2-цис- и 1,2-транс-О-глюкозаминидов по методу Кенигса-Кнорра с использованием в качестве промотора иодида ртути(II). Для изучения возможностей метода проводилось гликозилирование спиртов различного строения, в том числе, 4,6-диольных производных GlcNAc и N-ацетилмурамовой кислоты. В последнем случае реакция протекает только по первичной гидроксильной группе.

  Наилучшая эффективность гликозилирования наблюдалась при использовании в качестве растворителя нитрометана и 1,2-дихлорэтана и 0,5-1 моль HgI2 на моль гликозил-донора.

  Высокотемпературное гликозилирование в присутствии HgI2 сопровождается аномеризацией. Такое поведение особенно характерно для вторичных спиртов (циклогексанола, ментола и холестерина), что сделало доступным синтез соответствующих a-гликозидов GlcNAc.

  Исследовано применение других гликозил-доноров (перацетилированных изохитобиозилхлорида и N-фталоилглюкозаминилхлорида) в данном варианте метода Кенигса-Кнорра.

  Синтетические возможности исследуемого метода продемонстрированы на примере получения группы липофильных гликозидов, относящихся к потенциально мембраноактивным углеводным производным. Также был осуществлен синтез и модификация новых спейсерированных и "преспейсерированых" глюкозаминидов.

  Примером использования гликозидов GlcNAc, полученных с применением HgI2, в качестве синтонов в синтезе гликозидных модификаций мурамоилдипептида послужил синтезированный нами b-[2-(1-нафтил)этил]гликозид метилового эфира МДП.

  Ключевые слова: глюкозаминид, метод Кенигса-Кнорра, гликозилирование, гликозил-донор, промотор, агликон, иодид ртути(II), мурамоилдипептид.

  Сідорова К.О. Синтез і модифікація глюкозамінідів.- Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.10 – біоорганічна хімія. – Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України, Одеса, 2003.

  В дисертації вирішене важливе для біоорганічної хімії завдання розробки нового варіанта синтезу 1,2-цис- і 1,2-транс-О-глюкозамінідів за методом Кенігса-Кнорра з використовуванням як промотору йодиду ртуті(II) і синтезу з його допомогою широкого ряду глікозидних похідних N-ацетилглюкозаміну, що є синтонами для отримання різних вуглевод-ліпідних комплексів, спейсерованих глюкозамінідів і глікозидів N-ацетилмурамоїл-L-аланіл-D-ізоглутаміну.

  Встановлено умови переважного утворення a- і b-глюкозамінідів. Здійснено модифікацію нових дисахаридних, ліпофільних і спейсерованих глюкозамінідів.

  Ключові слова: глюкозамінід, метод Кенігса-Кнорра, глікозилювання, глікозил-донор, промотор, аглікон, йодид ртуті(II), мурамоїлдипептид.

  Sidorova C.A. Synthesis and modification of glucosaminides. – Manuscript.

  Thesis for Ph.D. degree on speciality 02.00.10 – bioorganic chemistry.– A.V. Bogatsky Physico-Chemical Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine, Odessa, 2003.

  The important problem of bioorganic chemistry is solved in the present thesis. The problem is in the development of the new variant of Kenigs-Knorr synthesis of 1,2-cis- and 1,2-trans-O-glucosaminides using mercury(II) iodide as a promoter and also the synthesis of the wide range of glycoside derivatives of N-acetylglucosamine with the use of it, which are the inters for the synthesis of the carbohydrate-lipid complexes, spacer-arm and prespacer-arm glucosaminides and glycosides of N-acetylmuramoyl-L-alanyl-D-isoglutamine. The conditions of preferred formation of α- and β-glucosaminides are determined. The modification of the novel disaccharide, lipophilic and spacer-arm glucosaminides are carried out.

  Key words: glucosaminide, Kenigs-Knorr method, glycosylation, glycosyl-donor, promoter, aglycone, mercury(II) iodide, muramyldipeptide.


 •