LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Хімічні науки → Синтез і перетворення піразол-4-карбонових кислот та їх аналогів

яких синтезовані потенційні фармакоактивні похідні піразол-4-пропанових кислот - естери та аміди 34.


R1 =Рh, 4-СlС6Н4, 4-СН3С6Н4, 4-СН3ОС6Н4, 3-піридил, 3-кумарил ;

R2 = Alk, Ar; X = O, NH.


При вивченні реакції піразол-4-пропанових кислот 33 з тіонілхлоридом у присутності ТЕБАХ знайдено, що вони також циклізуються до хлорангідридів 3-хлорбензо[b]тіофен-2-карбонових кислот 29, найімовірніше, за наведеною нижче схемою.

R = Ph, 4-ClC6H4, 4-MeC6H4


Поряд із 3-(піразол-4-)пропановими кислотами 33 був здійснений синтез ряду нових 2-аміно-(піразол-4-)пропанових кислот, які є ізоструктурними аналогами природної a-амінокислоти – гістидину. Для цієї цілі використовувався метод відновлення 3-(піразол-4-)2-бензоїламінопропенових кислот 22. Їх нагрівання з йодистоводневою кислотою в оцтовому ангідриді в присутності червоного фосфору приводить до амінокислот 35, які отримуються у вигляді рацематів.Висновки

 • Розроблено препаративно доступні методи синтезу ряду піразолів, їх алкільних та алкенільних аналогів, функціоналізованих карбоксильною групою:

  • піразол-4-карбонових кислот окисненням піразол-4-карбальдегідів перманганатом калію в системі піридин-вода;

  • піразол-4-оцтових кислот гідролізом відповідних азлактонів з наступним окисненням a-гідрокси-b-піразолакрилових кислот пероксидом водню;

  • піразол-4-пропенових кислот конденсацією піразол-4-карбальдегідів з малоновою кислотою в класичних умовах реакції Кновенагеля та при мікрохвильовій активації;

  • піразол-4-пропанових кислот відновленням піразол-4-пропенових кислот гідразингідратом в присутності нікелю Ренея.

 • Вперше на основі піразол-4-карбонових кислот здійснено синтез нових високоелектрофільних функціональних похідних – 4-ізоціанатопіразолів та 4-карбонілізотіоціанатопіразолів. Вивчені їх реакції з протоновмісними нуклеофільними реагентами. У ряду N-(4-піразолілкарбоніл)-N`-(3-метилізоксазол-5-іл)тіосечовин, виявлено їх перегрупування в N-(3-ацетоніл-1,2,4-тіадіазол-5-іл)-4-карбоксаміди.

 • Відкрито раніше невідомі внутрішньомолекулярні циклізації 3-(1-нафтил)-1-фенілпіразол-4-карбонової кислоти та її хлорангідриду до 4-оксо-2-фенілфеналено[2,3-с]піразолу та 3-(2-нафтил)-1-феніл-4-ізоціанатопіразолу до 2Н-бензо[h]піразоло[4,3-с]ізохіноліну.

 • Запропоновано новий метод синтезу хлорангідридів 3-арил-4-хлор-1Н-тієно[2,3-d]піразол-5-карбонових кислот взаємодією піразол-4-пропенових та піразол-4-пропанових кислот з тіонілхлоридом.

 • Здійснено синтез ряду нових 2-аміно-3-(піразол-4)-пропанових кислот, що базується на відновленні 2-бензоїламіно-3-(піразол-4-) -пропенових кислот системою фосфор-йодистоводнева кислота.

 • У ряду 2-оксо-3-(піразол-4-)пропанових кислот виявлено факт кето-єнольної таутомерії. ЯМР1Н та ІЧ спектроскопією підтверджено, що в сильнополярних розчинниках вони існують в єнольній формі – у вигляді 2-гідрокси-3-(піразол-4-)пропенових кислот.

 • На основі синтезованих піразол-4-карбонових кислот та їх аналогів отримані похідні з потенційною біоактивністю – естери, аміди, гідразиди тощо. Серед піразол-4-карбонових кислот виявлено речовини з високою гербіцидною дією. Встановлено, що N-(4-піразолкарбоніл)гідразони 5-нітрофурфуролу володіють високою бактерицидною активністю проти E.coli та St. aureus.  Список опублікованих праць


 • Братенко М.К., Чорноус В.А., Вовк М.В. 4-Функционально замещённые 3-гетерилпиразолы. ІІІ. 3-Арил(гетерил)пиразол-4-карбоновые кислоты и их производные // Журн.орган.хим. – 2001. – Т.37, Вып.4. – С.587-590.

 • Вовк М.В., Мельниченко Н.В., Чорноус В.А., Братенко М.К. 4-Функционально замещённые 3-гетерилпиразолы. VІ. 1,3-Диарил-4-изоцианатопиразолы // Журн. орган. хим. – 2001. – Т.37, Вып.12. – С.1828-1833.

 • Чорноус В.А., Братенко М.К., Вовк М.В., Сидорчук И.И. Синтез и антимикробные свойства гидразидов пиразол-4-карбоновых кислот и N-(4-пиразоил)гидразонов ароматических и гетероароматических альдегидов // Хим.-фарм. журн. – 2001. – Т.35, № 4. – С.26-28.

 • Чорноус В.А., Мельниченко Н.В., Братенко М.К., Вовк М.В. 4-Функционально замещённые 3-гетерилпиразолы. VІІ. 3-Арил(гетерил)-1-фенил-4-пиразолкарбонилизотиоцианаты // Журн.орган.хим. – 2002. – Т.38, Вып.3. – С.426-431.

 • Чорноус В.А., Мельниченко Н.В., Братенко М.К., Вовк М.В. 4-Функционально замещённые 3-гетерилпиразолы. Х. Взаимодействие 3-арил(гетерил)-1-фенил-4-пиразоилизотиоцианатов с 3-амино-5-метилизоксазолом // Журн.орган.хим. - 2002. - Т. 38. - Вып. 4. - С.627-629.

 • Братенко М.К., Чорноус В.А., Вовк М.В. Термическая циклизация 3-(1-нафтил)-1-фенилпиразол-4-карбоновой кислоты в полифосфорной кислоте // Хим. гет. соед. - 2002. - № 9. - С. 1311-1312.

 • Чорноус В.А., Братенко М.К., Вовк М.В., Присяжнюк П.В. Синтез пиразолил-4-карбонилизотиоцианатов и их гетероциклизации с енаминами // Труды Первой Всероссийской конференции по химии гетероциклов памяти А.Н. Коста. – Суздаль. - 2000. – С.412.

 • Чорноус В.О., Братенко М.К., Сидорчук І.Й., Вовк М.В. Синтез та антимікробна активність гідразидів 1-феніл-3-арил(гетерил)піразол-4-карбонових кислот і їх похідних // Праці Міжнародної конференції з хімії азотвмісних гетероциклів. – Харків. - 2000. – С.110.

 • Братенко М.К., Чорноус В.О., Вовк М.В. Синтез та протимікробні властивості нових піразоловмісних гідразонів 5-нітрофурфуролу та ваніліну // Праці ХІХ української конференції з органічної хімії. – Львів. - 2001. – С.270.

 • Вовк М.В., Мельниченко Н.В., Чорноус В.О., Братенко М.К. Синтез та властивості гетерокумуленів ряду піразолу // Праці ХІХ Української конференції з органічної хімії. – Львів. - 2001. – С.427.

 • Bratenko M.K., Chornous V.O., Vovk M.V., Sukach V.A., Mel'nichenko N.V. 4-Isothiocyanatofunctionalized pyrazoles // Proc. International Symposium devolted to the 100th anniversary of Professor, Academician A.V. Kirsanov. – Kyiv. – 2002. – P 104.

  Анотація

  Чорноус В.О. Синтез і перетворення піразол-4-карбонових кислот та їх аналогів. - Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.03 - органічна хімія. – Національний університет "Львівська політехніка", Львів, 2003.

  У дисертації розроблено препаративні підходи до отримання ряду нових піразол-4-карбонових кислот окисненням піразол-4-карбальдегідів перманганатом калію; піразол-4-оцтових кислот - гідролізом відповідних азлактонів з наступним окисненням


 •