LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Хімічні науки → Синтез і реакції полімер-мінеральних магнітних частинок Fe3O4 та Ni з олігопероксидною оболонкою

Рис.13. Залежність намагніченості зразків магнетиту від напруженості зовнішнього магнітного поля, 1 –без ФОП, 2 – 1% ФОП-3 (А = 110 мг/г).


4,9

Внесення дисперсії магнетиту у неоднорідне магнітне поле викликає швидку орієнтацію частинок та дифузію орієнтованих частинок в область максимальної величини індукції магнітного поля. Намагніченість насичення водних дисперсій залежить від вмісту наповнювача у системі, розміру частинок, та їх здатності до щільної упаковки в області максимальної індукції поля, що в свою чергу залежить від властивостей поверхні частинок (величини заряду, вмісту адсорбату).


Таблиця 10. Колоїдно хімічні властивості частинок магнетиту у неоднорідному магнітному полі

Концентрація наповнювача [Fe3O4], %

Умови отримання

Константа нестабільності

К

Намагніченість насичення

МS, кА/м

1,3

0,2% ФОП-3 у реакційній масі.

1,00

3,41

3


0,77

7,77

5


0,51

8,16

7,5


0,20

19,40

3

2% ФОП-3 у реакційній масі.

0,55

5,96

3

-

27,8

13,08

3

полі-N-ВП

8,7

13,20


Як видно з табл. 10 значення константи нестабільності (K = (Mt – M0)/M0, де Mt – намагніченість зразка в момент часу t, кА/м, M0 – початкова намагніченість зразка, кА/м) із збільшенням кількості адсорбованого ФОП зменшується, що вказує на збільшення взаємодії частинок між собою із зменшенням дифузійної здатності. та є результатом менш щільної упаковки частинок у ділянці максимальної індукції магнітного поля, викликаної більшою товщиною адсорбційної оболонки. Для не модифікованого магнетиту та зразка з прищепленим до поверхні шаром N-ВП значення констант нестабільності вказують на високу дифузійну здатність у магнітному полі. Різке збільшення значень намагніченості насичення вказує на здатність частинок до щільної упаковки в ділянці максимальної індукції поля, зумовлене прищепленням до поверхні незарядженого гідрофільного полімеру


ВИСНОВКИ

 • Запропоновано метод синтезу полімер-мінеральних магнітних наночастинок з функціональною реакційною оболонкою і контрольованим розміром в присутності поверхнево-активних ФОП як матриць нуклеації.

 • Показано зв'язок механізму нуклеації і росту магнітних кристалів в присутності ФОП із складною морфологією композитних наночастинок та їх суперпарамагнітними властивостями при відносно великому розмірі (70-150 нм).

 • Показано, що наявність біфільної адсорбційної оболонки на частинках забезпечує захист магнітних колоїдів від окиснення, їх агрегативну та седиментаційну стабільність в середовищах різної полярності, реакційну здатність полімерної оболонки у радикальних та інших полімераналогічних перетвореннях для цільової функціоналізації поверхні.

 • Показано активуючий вплив поверхні магнітних частинок та полярності середовища на гомолітичну дисоціацію пероксидних груп ФОП, іммобілізованого на поверхні частинок, та можливості ініціювання полімеризації з утворенням прищеплених функціональних полімерних ланцюгів з заданими гідрофільністю та спорідненістю до різних субстратів.

 • Показана можливість іммобілізації біологічно-активних субстанцій на поверхні магнітних колоїдів шляхом полімераналогічних перетворень функціональних груп прищеплених ланцюгів та їх використання як біоаналітичних реагентів і магніточутливих носіїв фізіологічно-активних субстанцій та ензимів.


  ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ ВИКЛАДЕНО В ТАКИХ ПУБЛІКАЦІЯХ

 • Novikov V., Zaichenko A., Mitina N., Shevchuk O., Raevska K., Lobaz V., Lubenets V., Lastukhin Yu. Inorganic, polymeric and hybrid colloidal carriers with multi-layer reactive shell // Macromol. Symp. – 2004. -№210. - P. 193-202.

 • A. Zaichenko, I. Bolshakova, N.Mitina, O. Shevchuk, A. Bily, V. Lobaz. The synthesis and rheological characteristics of colloidal systems containing functional magnetic nanoparticles // Journal of Magnetism and Magnetic Materials - 2005. №289 -Р. 17-20.

 • Лобаз В.Р., Камінський В.О., Білий Р.О., Новіков В.П. , Стойка Р.С. Синтез біосумісних магнітних колоїдів в присутності функціональних олігопероксидів // Вісник НУ"ЛП" "Хімія, технологія речовин та їх застосування". - 2004. - № 516.-С.57-61.

 • В.Р.Лобаз, В.П.Новіков, О.С.Заіченко, І.А.Большакова. Властивості водних магнітних рідин з колоїдними частинками магнетиту, функціоналізованих олігопероксидними сурфактантами. // Вісник НУ"ЛП. "Хімія, технологія речовин та їх застосування". – 2005. - №529- С.138-143.

 • Zaichenko A., Mitina N., Shevcuk O., Novikov V., Lobaz V. Inorganic, polymeric and hybrid colloid particles with the multiple shell // Book of Abstracts of 2nd International Symposium on "Reactive polymers in Inhomogeneous Systems, in melts and at interfaces"- September 28 - October 1, 2003. - Dresden, Germany. – S.3/ P. 34

 • В.Р.Лобаз, Н.Є.Мітіна, О.С.Заіченко, В.П.Новіков. Реакційноздатні магнітні колоїди з гетерофункціональною олігопероксидною оболонкою // Тези доповідей Міжнародної конференції "Полімери в ХХІ сторіччі", Київ, 27-30.10.2003. - С.101

 • Lobaz V., Shechuk O., Novikov V., Stoika R, Lutsik M., Kaminsky V. Synthesis of biocompatible reactive magnetic colloids // Book of Abstracts of NATO Advanced Research Workshop "Ionic soft matter: Novel trends in theory and applications". Lviv, Ukraine, - 14-17.04.2004. - Р.104.

 • R.Stoika, M.Lutsik, A.Zaichenko, V.Novikov, V.Lobaz, V.Kaminsky. The prospect of biomedical application of bioaffinitive magnetic microcarriers // Book of Abstracts of NATO Advanced Research Workshop "Ionic soft matter: Novel trends in theory and applications".- Lviv, Ukraine, - 14-17.04.2004. - Р.98.

 • Лобаз В.Р., Шевчук О.М., Заіченко О.С., Новіков В.П, Стойка Р.С. Магнітні колоїди для сепарації клітин // Тези доповідей ІІ Всеукраїнської науково практичної конференції "Біотехнологія. Освіта. Наука". Львів, 6-8.10 2004.- С.112

 • Alexander Zaichenko, Inessa Bolshakova, Nanalia Mitina, Oleh Shevchuk, Alexander Bily, Vladimir Lobaz. The Synthesis and rheological characteristics of colloidal systems containing functional magnetic nanoparticles // Book of abstracts of 10th International Conference on Magnetic Fluids., San Paulo, Brazil, 02-04.08.2004. - Р.246

 • В.Р.Лобаз, В.П.Новіков,


 •