LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Хімічна технологія. Харч. виробництва → Алітосульфоферитні клінкери і спеціальні цементи з їх застосуванням

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

Наумов Олег СергійовичУДК 666.94.946
Алітосульфоферитні клінкери і спеціальні цементи з їх застосуванням

Спеціальність 05.17.11 – технологія тугоплавких неметалічних матеріалів


Автореферат дисертації на здобуття вченого ступеня

кандидата технічних наукДніпропетровськ 2002


Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі хімічної технології в'яжучих матеріалів Українського державного хіміко-технологічного університету

Міністерства освіти і науки України, м. Дніпропетровськ.

Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент

Салєй Аркадій Аркадійович

Український державний хіміко-технологічний

університет, доцент кафедри хімічної технології

в'яжучих матеріалів, м. Дніпропетровськ

Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор

Савін Лев Сергійович

Придніпровська державна академія будівництва

та архітектури, професор кафедри екології і хімії,

м. Дніпропетровськ

кандидат технічних наук,

старший науковий співробітник

Шабанова Галина Миколаївна,

Національний технічний університет

"Харківський політехнічний інститут",

докторант кафедри хімічної технології кераміки,

вогнетривів, скла та емалей, м. Харків

Провідна установа: Національний технічний університет України

"Київський політехнічний інститут",

кафедра хімічної технології в'яжучих, полімерних

і композиційних матеріалів

Міністерства освіти і науки України, м. Київ

Захист відбудеться " 4 " липня 2002 р. о 1330 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.078.02 при Українському державному хіміко-технологічному університеті за адресою: 49005, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 8

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці УДХТУ: м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 8

Автореферат розісланий "31" травня 2002 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Мельников Б.І.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Асортимент продукції цементних підприємств України представлений переважно в'яжучими загально-будівельного призначення.

Розвиток промислового будівництва в державі потребує збільшення виробництва спеціальних в'яжучих, серед яких значне місце займають безусадочні, розширні та напружуючі цементи.

Ефективним вирішенням цієї проблеми є одержання спеціальних цементів на базі клінкерів, що містять сульфати, і одержання продукту, мінералогічний склад якого залежить від кількості полуторних оксидів та їх співвідношення і представлений сульфоалюмінатом, сульфоалюмоферитами або сульфоферитами кальцію, а також белітовою фазою. Такий склад сульфатованих клінкерів не забезпечує їх активної участі у формуванні міцності цементного каменя на початкових стадіях твердіння, хоча витрати палива на синтез означених клінкерів значно нижчий, ніж на синтез портландських клінкерів, а сировиною для них можуть бути багатотоннажні вторинні продукти гірничо-металургійного комплексу.

Таким чином, на базі сульфатованих клінкерів можна одержувати спеціальні в'яжучі матеріали за енергозберігаючою технологією при утилізації техногенних матеріалів.

Дана робота присвячена розробці сульфоферитних клінкерів, особливістю мінералогічного складу яких є вміст алітової фази (алітосульфоферитні клінкери).

Таким чином, науково-дослідна робота є актуальною і спрямована на зниження паливо-енергетичних витрат і, відповідно, собівартості продукції шляхом удосконалення технології виробництва спеціальних клінкерів низькотемпературного випалу, фазовий склад і кількісне співвідношення мінералів у яких визначають якісні показники в'яжучих композицій.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана на кафедрі хімічної технології в'яжучих матеріалів Українського державного хіміко-технологічного університету і проводилася у відповідності до планів наукових досліджень кафедри: держбюджетна тема №03001590 "Розробка основних принципів вибору хімічного складу та технології виготовлення нових боросилікатних стекол і покриттів, карбідкремнієвої кераміки та спеціальних цементів з заданим комплексом властивостей", номер держреєстрації 0100U001383.

Мета і задачі досліджень. Метою дисертаційної роботи є розробка складів сировинних сумішей для синтезу клінкерів низькотемпературного випалу, що вміщують високоосновні силікати та сульфоферити кальцію, для створення в'яжучих композицій, що мають спеціальні властивості.

Для досягнення поставленої мети вирішувались такі задачі:

– термодинамічний аналіз реакцій у системі ;

– вивчення кінетики і механізму мінералоутворення при спільному синтезі і сульфоферитів кальцію;

– дослідження впливу складу сульфоферитів кальцію на міцністні і деформаційні показники в'яжучих композицій;

– розробка методики розрахунку складу сировинної суміші для одержання алітосульфоферитного клінкеру;

– дослідження механізму і послідовності мінералоутворення при синтезі алітосульфоферитних клінкерів;

– визначення оптимальних режимів випалу сировинних сумішей в залежності від природи застосовуваного залізовмісного компонента;

– визначення основних будівельно-технічних і спеціальних властивостей синтезованих алітосульфоферитних клінкерів;

– оптимізація складу в'яжучих композицій, що включають алітосульфоферитні клінкери;

– випуск дослідної партії алітосульфоферитного клінкеру і його випробування у складі розширного цементу;

– розробка технічних умов на розширний цемент з застосуванням алітосульфоферитного клінкеру та технологічного регламенту на його виробництво.

Об'єкт дослідження – алітосульфоферитні клінкери і спеціальні цементи з їх застосуванням.

Предмет дослідження – розробка методики розрахунку складу сировинної суміші, що забезпечує одержання алітосульфоферитного клінкеру заданого мінералогічного складу, а також виявлення й узагальнення закономірностей формування мінералогічного складу алітосульфоферитних клінкерів з метою одержання безусадочних і розширних цементів.

Методи дослідження – визначення хімічного і мінералогічного складу сировинних матеріалів, синтезованих клінкерів і продуктів гідратації проводили з використанням хімічного, диференційно-термічного, рентгенофазового, петрографічного методів аналізу та ІЧ спектроскопії. Фізико-механічні властивості