LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Хімічна технологія. Харч. виробництва → Авантюринові залізовміщуючі глазурні покриттяУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТМаценко Сергій Васильович


УДК 666.29:666.23
АВАНТЮРИНОВІ ЗАЛІЗОВМІЩУЮЧІ

ГЛАЗУРНІ ПОКРИТТЯ
Спеціальність 05.17.11 - технологія тугоплавких неметалічних матеріалів
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наукДніпропетровськ - 2001

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана на кафедрі хімічної технології в'яжучих матеріалів Українського державного хіміко-технологічного університету Міністерства освіти та науки, м. Дніпропетровськ.


Наукові керівники: - д.т.н., професор, Щеглова Меланія Дмитрівна , Український державний хіміко-технологічний університет, професор кафедри хімічної технології в'яжучих матеріалів.

- д.т.н., професор, Голеус Віктор Іванович, Український державний хіміко-технологічний університет, завідуючий кафедрою хімічної технології кераміки і скла.


Офіційні опоненти: - доктор технічних наук, професор, Гивлюд Микола Миколайович, Національний університет "Львівська політехніка" (м. Львів), завідуючий кафедрою технології силікатів ;

- кандидат технічних наук, доцент, Лісачук Георгій Вікторович, Національний технічний університет "ХПІ" (м.Харків), професор кафедри кераміки, вогнетривів, скла та емалей, зам. проректора з наукової роботи.


Провідна установа: Національна металургійна академія України (м.Дніпропетровськ), кафедра хімічної технології кераміки та вогнетривів.


Захист відбудеться "6" грудня 2001 р. о 14 годині 00 хвилин на засіданні спеціалізованої ради Д 08.078.02 в Українському державному хіміко-технологічному університеті за адресою: 49005, м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 8.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Українського державного хіміко-технологічного університету: м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 8.


Автореферат розісланий "2" листопада 2001 р.


Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Б.І. Мельников

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Останнім часом в Україні при виготовленні декоративно-художніх виробів та ювелірних прикрас широке застосування знаходять штучні матеріали, які володіють високими декоративними та експлуатаційними показниками: різноманіттям кольорів, відтінків, рисунків та відблисків, механічною міцністю, атмосферостійкістю та іншим. Причиною цього, насамперед, є висока вартість природних оздоблювальних матеріалів та їх обмежені природні ресурси. Одним з таких матеріалів є природний мінерал авантюрин, який представляє собою дрібнозернистий кварцит з вкрапленнями кристалів гематиту, гетиту та слюди. При попаданні променів сонячного світла на поверхню цього мінералу відбувається їх відбиття від окремо розподілених кристалів, які розташовані на різній відстані до поверхні матеріалу. В результаті цього проявляється мерехтіння світла, так званий "авантюриновий" ефект.

Здавна цей досить рідкісний мінерал використовували в ювелірній справі. Родовищ мінералу авантюрин в світі досить мало, на території України їх немає взагалі. В зв'язку з цим, розробка його штучного аналогу з більшими можливими межами застосування, а саме авантюринової залізовміщуючої глазурі для керамічних виробів та встановлення технологічних особливостей одержання глазурного покриття, якому притаманний декоративний авантюриновий ефект є актуальною науково-дослідною роботою. Її виконання потребує поглибленого вивчення закономірностей формування глазурного покриття, процесу кристалізації авантюринової фази, а також особливостей залежності "склад-структура-властивості" глазурей для керамічних виробів декоративно-художнього та побутового призначення.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалась у відповідності з планами проведення науково-дослідних робіт Українського державного хіміко-технологічного університету Міністерства освіти України на 1997-2000 р.

Метою дисертаційної роботи є розробка нових складів залізовміщуючих авантюринових глазурей з високими показниками декоративних та фізико-хімічних властивостей, а також встановлення технологічних параметрів одержання авантюринових глазурних покриттів на кераміці декоративно-художнього та побутового призначень.

Для досягнення поставленої мети в дисертаційній роботі передбачувалося вирішення наступних задач:

-

дослідити вплив оксидів заліза на умови склоутворення в локальній області оксидної системи Na2O-Fe2O3-B2O3-SiO2, обмеженої наступним вмістом компонентів (мол.%): Na2O 4–27; Fe2O3 4–36; B2O3 16–63; SiO2 10–60;

-

експериментально встановити структурні особливості та фізико-хімічні властивості вказаних стекол та склокристалічних матеріалів на їх основі;

-

визначити температури ліквідусу в псевдобінарній системі "0,25Na2O0,25B2O30,5SiO2-Fe2O3" та спрогнозувати на їх основі температурний інтервал формування залізовмісних авантюринових глазурей;

-

встановити оптимальний склад глазурі та раціональні технологічні параметри одержання покриттів; .

-

експериментально встановити фізико-хімічні властивості одержаних матеріалів та виявити взаємозв'язок "склад-структура" для глазурних покриттів.

Об'єкт досліджень - фізико-хімічні основи технології одержання залізовмісних глазурних покриттів для керамічних виробів, яким притаманний декоративний ефект мерехтіння світла, обумовлений кристалами залізовмісної авантюринової фази.

Предмет досліджень - фізико-хімічні основи одержання декоративних авантюринових залізовмісних глазурних покриттів для майоліки.

Методи дослідження. Визначались такі властивості стекол, склокристалічних матеріалів та глазурних покриттів: температурний коефіцієнт лінійного розширення і дилатометрична температура початку розм'якшення згідно з ГОСТ 10978-83; щільність стекол – гідростатичним зважуванням; питомий електричний опір стекол; диференційно-термічний та рентгенофазовий аналізи стекол, склокристалічних матеріалів та глазурних покриттів.

Наукова новизна отриманих результатів:

-

вперше експериментально встановлено вплив оксидів заліза на