LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Хімічна технологія. Харч. виробництва → Анаеробні клейові композиції, модифіковані низькомолекулярними каучуками

MIHICTEPCTBO ОСВIТИ I НАУКИ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ XIMIКO-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Полоз Олексій Юрійович

УДК 678.76:678.028.28Анаеробні клейові композиції, модифіковані низькомолекулярними каучуками05.17.06 – технологія полімерних i композиційних матеріалів
Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Дніпропетровськ – 2007

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана на кафедрі хімії та технології переробки еластомерів (ХТПЕ) Українського державного хіміко-технологічного університету Міністерства освіти i науки України, м. Дніпропетровськ


Науковий керівник кандидат технічнихнаук, доцент

Ващенко Юрій Миколайович,

Український державний хіміко-

технологічний університет,

завідувач кафедри ХТПЕ


Офіційні опоненти:

Доктор технічних наук, старший науковий співробітник Дзюра Євгеній Антонович, ТОВ Науково-інноваційна компанія "ЕЛКО", м. Дніпропетровськ, технічний директор


Кандидат технічних наук Семенов Гурій Дмитрович, державне підприємство „Український науково-дослідний конструкторсько-технологічний інститут еластомерних матеріалів і виробів „ДІНТЕМ" Міністерства промислової політики України, м. Дніпропетровськ, старший науковий співробітник


Провідна установа: Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України, відділ модифікації полімерів, м. КиївЗахист відбудеться " 18 " квітня 2007 р. о 1500 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.078.03 в Українському державному xiмiкo-технологічному університеті за адресою: 49005, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 8, к. 2203 дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Українського державного хіміко-технологічного університету: м. Дніпропетровськ, пр. Гarapiнa, 8


Автореферат розісланий " 14 " березня 2007 р.


Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради Д 08.078.03 к.т.н., доцент Шевцова К.В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Одним із пріоритетних напрямків створення клейових композицій конструкційного призначення є розробка нових клеїв з поліпшеними експлуатаційними характеристиками при використанні екологічно безпечних і енергозберігаючих технологій. До таких клейових композицій відносяться анаеробні, які не містять шкідливих розчинників та отверджуються при 20оС без витрат енергоносіїв. Удосконалюванням анаеробних композицій в напрямку підвищення їх еластичності та адгезійної міцності інтенсивно займаються наукові центри США, Японії, Росії та інших країн, що обумовлено розширенням сфер застосування таких композицій, особливо при їх роботі у несприятливих умовах (дії вібрації та ін.).

При розробці анаеробних клейових композицій з підвищеною еластичністю значний практичний інтерес становить їх модифікація низькомолекулярними каучуками різної хімічної природи. Незважаючи на істотний інтерес до такої модифікації анаеробних композицій при створенні високоміцнісних еластичних адгезійних з'єднань конструкційних матеріалів (метали та їх сплави, скло, кераміка та ін.) відсутні системні дослідження, що дозволяють встановити вплив каучуків та їх функціональних груп на найважливіші технологічні і експлуатаційні характеристики подібних клейових композицій.

Тому встановлення впливу основних фізико-хімічних характеристик низькомолекулярних каучуків на структуру і властивості анаеробних клейових композицій є найважливішим фактором для створення основ їх цілеспрямованого синтезу та регулювання експлуатаційних властивостей.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана згідно з планом основних науково-дослідних робіт кафедри хімії та технології переробки еластомерів (ХТПЕ) УДХТУ у межах держбюджетної теми Міністерства освіти і науки України "Синтез нових елементоорганічних мономерів та полімерів, дослідження фізико–хімічних основ модифікації ними еластомерних та полімерних матеріалів" (2003-2005 рр., шифр 35030590/04, № держреєстрації 0100U001381).

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є розробка модифікованих низькомолекулярними каучуками анаеробних клейових композицій на основі олігоестеракрилатів, що отверджуються при 20оС та мають високу еластичність і адгезію до субстратів різної природи.

Для досягнення поставленої мети вирішувалися наступні основні задачі:

– дослідження низькомолекулярних каучуків як еластифікуючих та адгезійно-активних добавок в анаеробних клейових композиціях на основі олігоестеракрилатів, впливу хімічної будови каучуків на їх квантово-хімічні, термодинамічні і молекулярно-кінетичні характеристики та ролі цих факторів у формуванні структури і адгезійних властивостей клейових з'єднань;

– вплив хімічної природи ініціаторів полімеризації і прискорювачів їх розкладання на процес отвердження анаеробних клейових композицій та їх властивості;

– розробка оптимального складу анаеробних клейових композицій з добавками низькомолекулярних каучуків з використанням методу математичного планування експерименту та визначення експлуатаційних властивостей адгезійних клейових з'єднань;

– виготовлення дослідних партій анаеробних клейових композицій оптимального складу та проведення їх випробувань у виробничих умовах.

Об'єкт дослідження. Конструкційні клейові з'єднання металів, металів з різними субстратами (кераміка, скло, пластмаси).

Предмет дослідження. Анаеробні клейові композиції на основі олігоестеракрилатів, модифіковані низькомолекулярними каучуками різної хімічної природи.

Методи дослідження. Основні результати роботи отримані з використанням інформативних методів дослідження: зворотньої газової хроматографії, оптичної та електронної мікроскопії, диференційної скануючої калориметрії, ІЧ-спектроскопії, золь-гель аналізу та ін. Властивості клейових з'єднань досліджені методами зсуву, відриву при нормальній і підвищених (до 150оС) температурах, дії агресивних середовищ і киплячої води під навантаженням, при визначенні руйнуючого обертального моменту (момент зриву) і моменту остаточного руйнування (момент відгвинчування) різьбових з'єднань.

Наукова новизна отриманих результатів.

Вперше здійснені