LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Хімічна технологія. Харч. виробництва → Автоматизована система контролю та обліку зерна на підприємствах зернопереробної промисловості

КІровоградський державний технІЧний унІверситет

КАЛАШНІК ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ
УДК 621.317.39


Автоматизована система контролю

та облІку зерна на пІдприЄмствах

зернопереробноЇ промисловостІ

Спеціальність 05.13.07 - автоматизація технологічних процесів

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеню

кандидата технічних наук

КІровоград - 1999

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі програмного забезпечення в Кіровоградському державному технічному університеті Міністерства освіти України.


Науковий керівник: доктор технічних наук, професор,

заслужений працівник освіти України

Сидоренко Володимир Володимирович,

Кіровоградський державний технічний університет,

завідувач кафедри програмного забезпечення.

Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор,

заслужений діяч науки і техніки України

Мартиненко Іван Іванович,

Національний аграрний університет України,

завідувач кафедри автоматизації

сільськогосподарського виробництва;


кандидат технічних наук, професор

Пащенко Василь Федорович,

Кіровоградський державний

технічний університет,

завідувач кафедри автоматизації виробничих

процесів.


Провідна установа: Український державний університет харчових

технологій Міністерства освіти України,

кафедра автоматизації та комп'ютерно–

інтегрованих технологій, м. Київ.


Захист відбудеться 11 вересня 1999 р. о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 23.073.01 в Кіровоградському державному технічному університеті за адресою:316050, м. Кіровоград, пр. Правди, 70а.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Кіровоградського державного технічного університету за адресою:316050, м. Кіровоград,

пр. Правди, 70а.


Автореферат розісланий "6" серпня 1999 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат технічних наук, доцент Каліч В.М.Загальна характеристика роботи


Актуальність теми. Впровадження комплексних засобів автоматизації на підприємствах зернопереробної промисловості дозволяє значно скоротити витрати і підвищити вихід готової продукції, а також підвищити продуктивність та поліпшити умови праці.

Одним із процесів, які необхідно автоматизувати, є контроль та облік зерна, який здійснюється за допомогою вагодозуючого обладнання. Вагове та дозуюче обладнання, що випускаються вітчизняною промисловістю, виконується з використанням ручної праці і не піддається агрегатуванню в єдину інформаційно-керуючу систему підприємства, що ускладнює автоматизацію технологічного процесу. Внаслідок цього на семінарі-нараді "Оснащення підприємств галузі сучасним вагодозуючим обладнанням" (3-5 липня 1996р. м. Львів) було прийнято рішення перейти на тензометричні системи виміру ваги з автоматичним запровадженням інформації в ЕОМ, що істотно підвищує достовірність інформації і дозволяє застосувати комплексну автоматизацію технологічного процесу на підприємстві. У зв'язку з цим виникла проблема розробки пристрою сполучення вимірювальних перетворювачів вагодозуючого обладнання з керуючою ЕОМ. Існуючі пристрої вимірювання в цілому не відповідають технологічним і економічним показникам, які необхідні для автоматизації технологічних процесів дозування і вимірювання ваги на високому сучасному рівні. Проблема ускладнюється тим, що підприємствам зернопереробної промисловості властива централізована система керування, тому вимірювальні перетворювачі знаходяться на значній відстані від пристроїв збору і обробки інформації. В результаті цього на вхід пристрою вимірювання надходить сигнал при підвищеному рівні завади.

Існуючі технічні рішення використовують вимірювальні підсилювачі або пристрої перетворення інформації безпосередньо в місці утворенні аналогового сигналу. Такі рішення не можна прийняти оптимальними з погляду як автоматизації процесу, так і економічних та експлуатаційних спроможностей. Крім того, вони не відповідають вимогам вибухонебезпеки.

Виходячи з цього, виникає необхідність розробки пристрою сполучення тензометричних вимірювальних перетворювачів з керуючими засобами обчислювальної техніки з високоефективним подавленням завад в вимірювальному каналі, який забезпечить одержання оптимальних динамічних оцінок корисного сигналу.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертація виконана на підставі державної науково-технічної програми України по пріоритетному напрямку науково-технічного прогресу 6.1. "Сучасні інформаційні технології в створенні інтегрованих виробничих комплексів". Дослідження проведені згідно з тематичним планом науково-дослідних робіт Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування по госпдоговірній темі №62102.

Мета і задачі дослідження

Метою дисертаційної роботи є створення автоматизованих систем контролю та обліку зерна на підприємствах зернопереробної промисловості на основі теоретичних досліджень по реалізації лінійних нестаціонарних систем з використанням їх адекватності нелінійним стаціонарним системам, а також визначення параметрів адекватної системи та вирішення задачі асимптотичної збіжності зазначених систем за рахунок доповнення їх умовою інваріантності і побудові по результатам досліджень пристрою сполучення тензодатчиків з керуючими засобами обчислювальної техніки. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі задачі:

- визначення параметрів вторинних перетворювачів зі змінними в часі параметрами на основі їхньої адекватності нелінійним стаціонарним системам для одержання оптимальних динамічних оцінок тензометричних вимірювальних перетворювачів;

- подавлення внутрішніх шумів вторинного перетворювача на основі теорії інваріантності;

- створення пристрою для сполучення тензометричних вимірювальних перетворювачів з керуючою ЕОМ і реалізація автоматизованої системи контролю та обліку зерна.

Наукова новизна одержаних результатів

В роботі отримані наступні наукові