LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Хімічна технологія. Харч. виробництва → Автоматизована система управління технологічним процесом приготування пралінових мас на основі експертних оцінок


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Тарасюк Вікторія ПавлівнаУДК 681.518.52:004.891

Автоматизована система управління

технологічним процесом приготування

пралінових мас на основі експертних оцінок

05.13.07 - Автоматизація технологічних процесів

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наукДонецьк - 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Донецькому національному технічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор

Чичикало Ніна Іванівна,

професор кафедри "Електронна техніка" Донецького національного технічного університету МОН України, м. Донецьк

Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор

Ткаченко Валерій Миколайович,

завідувач відділом "Теорія управляючих систем"

інституту прикладної математики і механіки

НАН України, м. Донецьк

кандидат технічних наук, доцент

Зубов Дмитро Анатолійович,

доцент кафедри "Комп'ютеризовані системи"

Східноукраїнського національного

університету ім. В.Даля МОН України, м. Луганськ


Провідна установа: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" (кафедра системного аналізу і управління) МОН України, м. Харків.


Захист відбудеться "_8_" _червня_ 2005 р. 0 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К11.052.03 Донецького національного технічного університету за адресою: 83000, м. Донецьк, вул. Артема, 58, корп. 8, ауд.705.

З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Донецького національного технічного університету за адресою: 83000, м. Донецьк, вул. Артема, 58, корп. 2.

Автореферат розісланий "05" травня 2005 р.

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради К11.052.03

кандидат технічних наук, доцент Г.В. Мокрий

Загальна характеристика роботи

Актуальність теми. В даний час кондитерське виробництво є однією з перспективних галузей, що визначають економічний розвиток Донецького регіону. Це пояснюється тим, що кондитерські вироби є висококалорійним, енергетично цінним харчовим продуктом, який користується високим попитом у населення. Конкуренція на ринку кондитерської продукції пред'являє високі вимоги до об'єктивного аналізу і експертної оцінки вибору асортименту і якості продукції, що випускається.

На кондитерському підприємстві може одночасно зберігатися, готуватися до обробки і виготовлятися більше 100 найменувань кондитерських виробів, на декількох технологічних лініях, які відрізняються по конструкції і цільовому призначенню. Підвищення ефективності виробництва можливе за рахунок підвищення продуктивності технологічних процесів, поліпшення якості продукції, що випускається, зниження об'єму незавершеного виробництва і страхових запасів за рахунок локалізації і синхронізації регламентованого випуску товару. Це забезпечується за рахунок вдосконалення автоматизованих систем управління технологічними процесами (АСУ ТП), тому що дозволяє перевести виробничий процес на якісно новий ступінь розвитку, який характеризується вищим у порівнянні з попереднім, ступенем організації автоматизованого управління.

Конкурентоспроможність кондитерської продукції у великій мірі залежить від рівня автоматизації технологічних процесів (ТП), що враховує традиції і накопичений досвід фахівців кондитерів, які розробляють рецептуру. АСУ ТП повинна бути реалізована на основі відповідних методів адаптації з інтелектуальним наповненням знаннями і може називатися системою управління на основі експертних оцінок.

Питанням розробки автоматизованих систем управління кондитерськими технологічними процесами присвячений ряд наукових робіт і публікацій. Суттєвий внесок в теоретичне і практичне дослідження в цій галузі внесли вчені і фахівці: Чичикало Н.І., Кожанов Ю.Г., Карпін Є.Б., Благовещенська М.М., Воронін В.О., Драгильов А.І., Лурьє І.С., Трішин Ф.А, Штангєєва Н.І. та інші. Разом з тим, в цих роботах недостатньо розглянуті можливості інтелектуалізації управління і дослідження ТП, а також можливості гнучкого взаємозв'язку паралельних технологічних процесів в комплексі загального управління випуском продукції з урахуванням формалізованих знань експертів-кондитерів.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Напрям дисертаційних досліджень пов'язаний із загальним напрямом наукової роботи НДЧ кафедри "Електронна техніка" ДонНТУ, а також є складовою частиною госпдоговірної НДР № 92-292 "Розробити і впровадити автоматизовану установку для дозування і перемішування компонентів пралінових і цукеркових мас", виконаної відповідно до договору №14 між ДонДТУ і ЗАТ Укркондитер (№ ГР У А01001217Р). Участь автора при виконанні НДР полягала в розробці автоматизованої системи управління, розробці математичних моделей, планів і методик досліджень, підготовці і проведенні експериментів, оформленні документації.

Метою роботи є підвищення продуктивності технологічного процесу приготування пралінових мас за рахунок створення автоматизованої системи управління на основі експертних оцінок, яка забезпечує отримання продукції заданої якості, узгоджену роботу обладнання і поліпшення планування виробництва в цілому.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні основні задачі:

- розробити структуру автоматизованої системи управління технологічним процесом приготування пралінових мас на основі експертних оцінок;

- узагальнити і використати спеціальні знання інженера- технолога кондитерського виробництва для побудови бази знань і методик автоматизованого управління продуктивністю технологічного процесу і проектуванням робочих рецептур;

- розробити алгоритм побудови оптимального розкладу взаємодії окремих операцій технологічних процесів для забезпечення оптимального завантаження обладнання, скорочення простоїв, підвищення продуктивності;

- провести аналіз технологічного процесу виробництва пралінових мас, виявити параметри якості пралінової суміші, розробити математичні моделі їх взаємовпливу; розробити базу знань прийняття рішень, яка дозволить забезпечити отримання продукції заданої якості в критичних ситуаціях;

- створити комплекс інформаційного, програмного, технічного забезпечення для реалізації розроблених алгоритмів і методик.

Об'єктом досліджень є технологічний процес приготування пралінових мас.

Предметом дослідження є автоматизована система управління технологічним процесом приготування пралінових мас на основі експертних оцінок.

Методи досліджень. При описі об'єкту і в ході аналізу