LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Науки про Землю (Геонауки) → Аеросиноптичні умови утворювання та розвитку струминних течій нижніх рівнів

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Семергей-Чумаченко Аліна БорисівнаУДК 551.555.9АЕРОСИНОПТИЧНІ УМОВИ УТВОРЮВАННЯ ТА РОЗВИТКУ

СТРУМИННИХ ТЕЧІЙ НИЖНІХ РІВНІВ

11.00.09 – метеорологія, кліматологія, агрометеорологія


АВТОРЕФЕРАТ


дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата географічних наукОдеса – 2003

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Одеському державному екологічному університеті

Міністерства освіти і науки України.


Науковий керівник:

кандидат географічних наук, доцент,

Івус Галина Петрівна

Одеський державний екологічний університет,

завідувач кафедри теоретичної метеорології та

метеорологічних прогнозів


Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор,

Школьний Євген Павлович,

Одеський державний екологічний університет

професор кафедри фізики атмосфери;


кандидат географічних наук, доцент

Данова Галина Михайлівна

Одеська воєнізована служба з активних впливів

на гідрометеорологічні процеси,

начальник виробничого відділу;


Провідна установа:

Український науково-дослідний

гідрометеорологічний інститут,

відділ фізики хмар, Міністерства екології

та природних ресурсів України (м. Київ).


Захист відбудеться " 9 " жовтня 2003 р. о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.090.01 в Одеському державному екологічному університеті за адресою: 65016, м. Одеса-16, вул. Львівська, 15, ОДЕКУ


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Одеського державного екологічного університету за адресою: 65016, м. Одеса-16, вул. Львівська, 15, ОДЕКУ.


Автореферат розісланий " 8 " вересня 2003 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Лобода Н.С.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми.У циклі теоретичних і експериментальних робіт з фізики граничного шару атмосфери, які виконані на рубежі XX-XXІ століть, одна з пріоритетних задач пов'язана з дослідженням феномена посилення швидкості вітру у вузькій смузі, що зверху і знизу межує з шарами, у яких швидкість вітру значно менша.

Актуальність представленої роботи визначається необхідністю виявлення причин виникнення і розвитку такого небезпечного явища, як струминна течія нижніх рівнів (СТНР), розробки методів її діагнозу і прогнозу, а також чисельної оцінки гідродинамічної структури граничного шару атмосфери в період існування СТНР.

Вимоги до безпеки господарської, авіакосмічної та інших сфер антропогенної діяльності в нижньому 2-х кілометровому шарі атмосфери, необхідність моніторингу рівня забруднення повітря і забезпечення захисту населення у випадках техногенних і природних катастроф, зв'язок СТНР з різними небезпечними (НЯ) та стихійними гідрометеорологічними явищами (СГЯ) роблять проблему діагнозу і прогнозу струминного посилення вітру першочерговою.

Оскільки струминні течії нижніх рівнів утворюються у різноманітних аеросиноптичних умовах, що відрізняються широким спектром характеристик полів метеорологічних величин, то всебічний аналіз фізичних механізмів виникнення низьких струменів та явищ різних масштабів, що передують і супроводжують СТНР, є одним з важливих етапів на шляху до розробки нових і удосконалення існуючих методів їх діагнозу і прогнозу.

Крім практичної значимості, вивчення СТНР являє собою цікаву теоретичну задачу. Це пов'язано з необхідністю побудови математичних моделей граничного шару атмосфери та атмосферних фронтів, що виявляють струмені нижніх рівнів, а також є дуже актуальною проблемою накопичення та розповсюдження шкідливих домішок у нижніх шарах атмосфери в умовах існування СТНР та інверсій температури повітря.

Зв'язок дисертації з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційної роботи відповідає основним напрямкам наукової діяльності кафедри теоретичної метеорології та метеорологічних прогнозів Одеського державного екологічного університету і виконується у складі держбюджетних науково-дослідних робот "Дослідження аномальних атмосферних процесів в Україні" № ДР 0199U001139 та "Використання супутникової інформації і засобів дистанційного зондування з метою гідрометеорологічного забезпечення народного господарства" № ДР 0196U013470.

Мета ізадачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є установлення фізичних механізмів виникнення і розвитку СТНР, що формуються при різних макроциркуляційних умовах, і розробка методів діагнозу і прогнозу низьких струменів над територією України.

Основні задачі наукового дослідження:

  • встановити вплив географічного фактора на часову і просторову структуру низькотропосферних течій над Україною;

  • виявити комплекс метеорологічних і аеросиноптичних умов, що сприяють появі СТНР, особливо у поєднанні з НЯ та СГЯ;

  • визначити вплив явища на процеси транспортування забруднення в нижній тропосфері на прикладі аварії на Чорнобильській атомній електростанції;

  • оцінити можливість застосування рівняння балансу кінетичної і потенційної енергії у дослідженні низькотропосферних струменів;

  • перевірити гіпотезу про хвильову природу походження СТНР при різних макроциркуляційних і фізико-географічних умовах;

  • розробити нові методи діагнозу і прогнозу низьких струменів.

Об'єкт дослідження - температурно-вітровий режим нижнього двокілометрового шару атмосфери над територією України.

Предмет дослідження - піки швидкості вітру більш 15 м∙с-1, у межах граничного шару атмосфери, якщо зменшення швидкості вітру в 300-метрових шарах вище і нижче рівня максимуму не менш чим на 4 м∙с-1, а також струминні профілі вітру у граничному шарі атмосфери, швидкості і градієнти яких не попадають під критерії СТНР, але фізика утворення яких аналогічна.

Методи дослідження:

  • синоптико-кліматологічний аналіз;

  • фізико-статистичний аналіз;

  • просторово-часове узагальнення даних;

  • математичне моделювання і чисельний експеримент.

Наукова новизна одержаних