LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Науки про Землю (Геонауки) → Аквальні і водно-болотні антропогенні ландшафти Поділля

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича

Хаєцький Григорій СильвестровичУДК: 911.375.5 (477.43.44)
Аквальні і водно-болотні антропогенні

Ландшафти Поділля
11.00. 11 – конструктивна географія і раціональне

використання природних ресурсів

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата географічних наук
Чернівці – 2006

Дисертацією є рукопис


Роботу виконано на кафедрі фізичної географії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, Міністерства освіти і науки України.


Науковий керівник: доктор географічних наук, професор

Денисик Григорій Іванович,

Вінницький державний педагогічний університет

імені Михайла Коцюбинського,

завідувач кафедри фізичної географії.


Офіційні опоненти: доктор географічних наук, професор

Мольчак Ярослав Олександрович,

Луцький державний технічний університет,

директор навчального науково-методичного інституту

ресурсозбереження та будівництва,


кандидат географічних наук, доцент

Питуляк Мирослава Романівна

Тернопільський державний університет

імені Володимира Гнатюка,

доцент кафедри фізичної географії.


Провідна установа: Одеський національний університет

імені Іллі Мечникова,

геолого-географічний факультет, м. Одеса.


Захист відбудеться " 29 " червня 2006 р. о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К.76.051.04 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (58012, м. Чернівці, вул. М. Коцюбинського, 2, корпус IV, ауд. 24).


З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Чернівецького

національного університету імені Юрія Федьковича за адресою: 58012,

м. Чернівці, вул. Лесі Українки, 23.


Автореферат розіслано " 22 " травня 2006 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат географічних наук, доцент М.В. Дутчак

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Багатовікове, активне й різнобічне використання водних ресурсів Поділля призвело до повної трансформації річкової мережі, заміни її аквальними (водосховища, ставки, канали) та водно-болотними (перехідні екотони) ландшафтними комплексами. В структурі сучасних ландшафтів Поділля вони займають відповідно 1,7% та 0,6% території і площі, особливо водно-болотних (земноводних), продовжують зростати. Дослідження аквальних антропогенних об'єктів проводять гідрологи та гідроекологи: вітчизняні (М.Д. Будз, Л.В. Ільїн, Л.Ф. Дарейко, Т.М. Дяченко, О.О. Мотузенко та ін.) і зарубіжні (А.Б. Авакян, В.Б. Богословський, С.Л. Вендров, Л.К. Давидов, В.М. Михайлов, Ю.М. Матарзін, В.П. Салтанкін, В.А. Широков та ін.); ландшафтознавці лише розпочали вивчення аквальних антропогенних ландшафтних комплексів (Ф.М. Мільков, П.Г.Шищенко, Г.І. Денисик, В.С. Залєтаєв, К.А. Дроздов) і зовсім не приділяють уваги водно-болотним антропогенним ландшафтам (ВБАЛ). Прийняття земельного (1992 р.), лісового (1994), водного (1995 р.) кодексів, ряду законів стосовно раціонального використання та охорони природи в Україні „Про природно-заповідний фонд України" (1991), „Про охорону навколишнього природного середовища" (1991), „Про екологічну експертизу" (1995) ставить питання дослідження аквальних антропогенних ландшафтів (ААЛ) і водно-болотних антропогенних ландшафтних комплексів в ряд пріоритетних, особливо в таких щільно заселених регіонах, як Поділля. У вивченні аквальних та водно-болотних антропогенних ландшафтів існує ряд актуальних проблем: подальше удосконалення теоретико-методичних засад пізнання їх ландшафтної структури, взаємозв'язків антропогенних водних об'єктів із суміжними ландшафтними комплексами й формуванням нових парадинамічних систем (ААЛ – прилеглі ландшафти). Усе разом зумовлює актуальність досліджень аквальних і водно-болотних антропогенних ландшафтів, розробку заходів з їх оптимізації, раціонального використання й охорони.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження є складовою науково-дослідної теми кафедри фізичної географії Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського "Регіональне антропогенне ландшафтознавство: методологія, дослідження і практика" та загальноуніверситетської теми: "Збереження навколишнього середовища (довкілля) та сталий розвиток" (протокол №3 від 09.11.99). Матеріали дисертаційного дослідження використані при виконанні держбюджетної теми Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського: „Виготовлення наукового обґрунтування на створення регіонального ландшафтного парку „Мурафа" (2005 р., номер держреєстрації 0306U003073).

Мета і завдання дослідження.Мета – дослідити чинники та закономірності антропогенної трансформації натуральних (водних і наземних) ландшафтних комплексів Поділля в антропогенні аквальні та водно-болотні, особливості їх розвитку, та функціонування для прогнозування змін у майбутньому.

Для досягнення поставленої мети вирішувалися такі завдання:

  • доповнити теоретичні засади та розробити найбільш прийнятну методику дослідження розвитку й функціонування аквальних та водно-болотних антропогенних ландшафтних комплексів;

  • провести історико-ландшафтознавчий аналіз процесів формування і розвитку аквальних та водно-болотних антропогенних ландшафтів;

  • дослідити структуру аквальних і водно-болотних антропогенних ландшафтів Поділля, провести їх класифікацію та районування, показати роль у функціонуванні сучасних антропогенних ландшафтів;

  • дослідити парадинамічні зв'язки між водними й суміжними ландшафтами, оцінити їх взаємовплив та функціональні особливості, прогнозувати динаміку змін у взаємодії аквальних антропогенних ландшафтних комплексів із суміжними терироріями;

  • виявити й запропонувати ефективні шляхи оптимізації та можливості рекреаційного освоєння аквальних і водно-болотних антропогенних ландшафтів.

Об'єктом дослідження є аквальні і водно-болотні антропогенні ландшафти Поділля.

Предмет дослідження – антропогенна трансформація натуральних водних ландшафтів в антропогенні та формування, динаміка, розвиток аквальних і водно-болотних антропогенних ландшафтних комплексів, їх внутрішньогенетичні та парадинамічні взаємозв'язки з ландшафтами суміжних територій.

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань використовувався ряд взаємопов`язаних