LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Науки про Землю (Геонауки) → Аналіз ландшафтів із застосуванням екологічної концепції ніші (на прикладі ландшафтів рівнинної частини території України)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ГЕОГРАФІЇ
СВІДЗІНСЬКА Дар'я Валеріївна

УДК 911.5/.9: 577.4 (477)


АНАЛІЗ ЛАНДШАФТІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ НІШІ

(на прикладі ландшафтів рівнинної частини території України)11.00.01 – фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата географічних наукКиїв – 2006

Дисертацією є рукопис

Робота виконана на кафедрі фізичної географії та геоекології географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Науковий керівник: доктор географічних наук, професор

Гродзинський Михайло Дмитрович

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри

фізичної географії та геоекології

Офіційні опоненти: доктор географічних наук, професор

Некос Володимир Юхимович

Харківський національний університет

імені В.Н. Каразіна, завідувач кафедри

геоекології та конструктивної географії

кандидат географічних наук, доцент

Круглов Іван Станіславович

Львівський національний університет

імені Івана Франка, доцент кафедри

фізичної географії

Провідна установа: Таврійський національний університет

імені В.І. Вернадського

Міністерства освіти і науки України,

географічний факультет


Захист відбудеться „23" березня 2007 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.163.02 Інституту географії НАН України за адресою: 01034, м. Київ-34, вул. Володимирська, 44.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту географії НАН України за адресою: 01034, м. Київ-34, вул. Володимирська, 44.

Автореферат розісланий „21" лютого 2007 року.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Д 26.163.02

кандидат географічних наук,

старший науковий співробітник
В.І. Передерій


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми дослідження. Ландшафт як відкрита система функціонує під впливом численних факторів, що мають різну природу. Саме тому його всебічне пізнання вимагає ґрунтовного вивчення не лише внутрішніх структур ландшафту, а й тих чинників, під дією яких відбувається їх формування, динамічні та еволюційні зміни. Такі дослідження реалізуються через встановлення зв'язків і взаємозалежностей між ландшафтами та визначальними для них факторами природного і антропогенного середовищ.

Одним із шляхів такого пізнання є вивчення факторного простору ландшафту, як інтегрального середовища його існування та самоорганізації. Основу подібних досліджень було закладено в працях О.О. Григор'єва (1970), Е. Неефа (1974), В. Б. Сочави (1978), А.А. Краукліса (1979), О.Д. Арманда (1988) та ін. Свою роль у формуванні теоретичного базису цих досліджень відіграла й екологія, з якої були запозичені концепції сукцесії, лімітуючих факторів, екотону та екологічної ніші. Остання концепція розширила зміст поняття факторного простору і водночас надала йому значні евристичні можливості у дослідженні ландшафтів (Гродзинський, 1993, 1995, 2005, Коломиц, 1998, Пузаченко, 2004, Delcourt, Delcourt, 1992 та ін.). Проте, підхід до вивчення ландшафтів на основі концепції екологічної ніші хоч і відзначається більшістю авторів як перспективний, лишається недостатньо обґрунтованим у теоретико-методичному відношенні. Особливо це стосується методології виділення ніш ландшафтів, їх кількісного оцінювання, визначення перетину ніш і їх змін у часі. Через недостатню розробленість вказаних теоретичних і методичних питань концепція ніші у ландшафтознавстві практично не знаходить застосування при вирішенні прикладних питань.

Тому змістовне і аналітичне обґрунтування принципів і методів (особливо, в їх геоінформаційному аспекті) вивчення ландшафтів із застосуванням концепції ніші є перспективним напрямком розвитку сучасного ландшафтознавства. З ним пов'язані значні можливості у вирішенні низки наукових і практичних завдань, зокрема: класифікаційного впорядкування ландшафтів, оцінки їх унікальності та подібності, стійкості до флуктуацій зовнішнього середовища, прогнозування динамічних тенденцій тощо. На цій основі можливе обґрунтування оптимальних заходів з охорони та такого використання ландшафтів, яке відповідає їх нішам у просторі природних і антропогенних факторів.

Зв'язок з науковими програмами, планами, темами. Напрям дисертаційного дослідження тісно пов'язаний з науково-дослідними роботами кафедри фізичної географії та геоекології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які виконувались в рамках держбюджетних тем „Аналіз і оптимізація ландшафтно-екологічних територіальних структур України" (2001-2005 рр., № д.р. 0101U002770) та „Регіональні геоекологічні проблеми України" (2001-2005 рр., № д.р. 0198U007826).

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є обґрунтування теоретичних положень і розробка методики аналізу ландшафтів із застосуванням концепцій факторного простору і ніші та практична апробація цієї методики для вирішення теоретичних і прикладних завдань ландшафтознавства. Досягнення цієї мети вимагало вирішення наступних завдань:

  • проаналізувати і узагальнити теоретичні і методичні положення дослідження ландшафтів із застосуванням концепцій факторного простору та ніші;

  • розробити та апробувати алгоритм і методику аналізу ландшафтів із застосуванням екологічної концепції ніші;

  • побудувати для видів ландшафтів рівнинної частини території України їх факторні амплітуди та ніші у різних факторних просторах і виявити закономірності організації ландшафтів у цих просторах та на території;

  • оцінити ландшафти рівнинної частини України за унікальністю, структурно-динамічною подібністю, провести їх ординаційне впорядкування та аналіз;

  • оцінити ландшафти за їх стійкістю до дії зовнішнього природного фону;

  • спрогнозувати реакцію ландшафтів рівнинної частини України на можливі зрушення у кліматичній ситуації;

  • застосувати теоретико-методичні положення аналізу ніш ландшафтів для вибору територій природно-заповідного фонду та структурних елементів екомереж.

Об'єкт і предмет досліджень. Об'єктом досліджень є ландшафти рівнинної частини території України. Предметом досліджень є закономірності організації ніш ландшафтів в