LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Науки про Землю (Геонауки) → Автоматизована система збору і зберігання сейсмологічних даних

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ГЕОФІЗИКИ ім. С.І. СУББОТІНА
ГАНІЄВ ОЛЕКСАНДР ЗАКАРІЄВИЧ


УДК 550.34.03


АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ЗБОРУ І ЗБЕРІГАННЯ СЕЙСМОЛОГІЧНИХ

ДАНИХ


Спеціальність 04.00.22 – геофізика

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття вченого ступеня

кандидата фізико-математичних наук
Київ – 2008Дисертація є рукописом.

Робота виконана в Інституті геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України.Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук

Дядюра Віталій Олексійович,

Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України, головний науковий співробітник.


Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук, професор

Продайвода Георгій Трохимович,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Геологічний факультет, кафедра геофізики.


доктор фізико-математичних наук

Пустовітенко Белла Гаврилівна,

Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України, провідний науковий співробітник.


Захист відбудеться "18 " червня 2008 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.200.01 при Інституті геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України за адресою: 03680, м. Київ-142, проспект Палладіна, 32.


З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України за адресою: 03680, м. Київ-142, проспект Палладіна, 32.
Автореферат розісланий "13 " травня 2008 р.


Вчений секретар

Спеціалізованої вченої ради,

доктор геологічних наук М.І. Орлюк
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Моніторинг сейсмічної активності території України обумовлений, перш за все, необхідністю забезпечення безпеки населення і промислових об'єктів від наслідків землетрусів і супроводжуючих їх небезпечних вторинних явищ, а також з метою довгострокової оцінки сейсмічної небезпеки і сейсмічного ризику. Результати сейсмологічних досліджень представляють суттєвий науковий інтерес для вивчення глибинної структури літосфери, сучасної геодинаміки, сейсмотектоніки, регіональної сейсмічності і інженерної сейсмології.

До недавнього часу моніторинг сейсмічної активності здійснювався в основному в межах Кримського і Карпатського регіонів, решта частини території України залишалася практично неохопленою. При цьому рівень технічного забезпечення сейсмологічної мережі не відповідав сучасним вимогам.

Постановою Кабінету Міністрів України № 699 від 28.06.1997р. було затверджено Положення "Про Національну систему сейсмологічних спостережень і заходи з підвищення безпеки проживання населення в сейсмонебезпечних регіонах України". Одним з напрямів цієї постанови було рішення про необхідність створення на базі

Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України Національного центру збору і зберігання сейсмологічних даних на території України. Тому актуальною стала проблема розробки програмно-алгоритмічного і техніко-методичного забезпечення збору і зберігання даних сейсмологічних спостережень. Дана дисертаційна робота присвячена вирішенню цих питань.

Зв'язок з науковими програмами, планами, темами. У роботі приведено результати досліджень, отримані автором у відділі теоретичних проблем прикладної геофізики (20012005), сейсмічної небезпеки (20052007), сейсмометрії і фізичних властивостей речовини Землі (з 2007) Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України, за науковими темами: Реалізація заходів "Програми функціонування і розвитку Національної системи сейсмічних спостережень і підвищення безпеки проживання населення в сейсмонебезпечних регіонах України" (УДК 550.8.550, 20002005, № держ. реєстрації 0100U003946), "Автоматизація збору геофізичної інформації" (шифр 1.5.2.86, 1999 2003, № держ. реєстрації 0199U000659), "Розвиток теорії і методики дослідження навколишнього середовища з метою прогнозування сейсмічної небезпеки" (шифр 1.5.2.149, 2006 – 2009, № держ. реєстрації 0106U000913), "Моніторинг геофізичних полів з метою зниження ризику від небезпечних природних явищ на території України" (шифр 1.5.2.160, 2007 – 2011, № держ. реєстрації 0107U0022195), "Розвиток методики і технології моніторингу процесів, вивчення будови і динаміки структур, які їх моделюють", яка виконується в рамках Державної російсько - української програми "Моніторинг структури хвильових процесів, які генеруються в літосфері і інших геосферах Землі на території Півночі Європейської частини Росії і України (включаючи Кримський півострів, Краснодарський край, шельф Азовського і Чорного морів) в результаті зовнішніх і внутрішніх дій, з урахуванням еволюції неоднорідних (резонансних) сейсмогенеруючих структур, які визначають режими сейсмічності і масштаби природних і техногенних катастроф" (РУ/11-07 шифр 1.5.2.164, 2007, № держ. реєстрації 0107U003126).

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є побудова автоматизованої системи збору і зберігання сейсмологічних даних.

Для досягнення цієї мети були поставлені наступні завдання:

 • Побудувати моделі автоматичного пункту сейсмологічних спостережень;

 • Розробити моделі центру збору і зберігання сейсмологічних даних;

 • Змоделювати засоби зв'язку між вузлами сейсмологічної мережі;

 • Створити схеми оперативного аналізу сейсмологічних даних.

  Об'єкт дослідженнясистема збору і зберігання сейсмологічної інформації.

  Предмет дослідженняелементи автоматизованої системи збору і зберігання сейсмологічних даних з урахуванням їх взаємодії і функціонування при обробці інформації.

  Методи досліджень. При побудові автоматизованої системи збору і зберігання сейсмологічних даних використовувалися методи спектрального і статистичного аналізів реальних сейсмологічних даних.

  Наукова новизна. З


 •