LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Науки про Землю (Геонауки) → Теорія та методика ландшафтно-геохімічного аналізу й оцінки екологічного стану територій

організаційної, територіальної та функціональної структури ландшафтно-геохімічного моніторингу як системи спостереження за екологічним станом території України.

Об'єкт та предмет досліджень. Об`єктом досліджень є ландшафтно-геохімічні системи локального та регіонального рівнів; предметом досліджень - їх структура (генетична, каскадна, міграційна, бар`єрна), їх екологічний стан (за геохімічними параметрами) та забруднення (хімічні, механічні), методологія ландшафтно-геохімічного аналізу й оцінки екологічного стану та ландшафтно-геохімічного картографування.

Методологія та методи дослідження. Методологічну основу роботи складають концепції ландшафтознавства, геохімії ландшафтів, ландшафтної екології, медичної географії.

Методи: 1-польова великомасштабна ландшафтно-геохімічна зйомка; 2-лабораторні аналізи для визначення фізико-хімічних властивостей та хімічного складу компонентів геосистем за стандартними методиками, прийнятими в геохімії, грунтознавстві та біогеохімії; 3-складання ландшафтно-геохімічних карт за власною методикою (Малишева, 1993, 1994); 4-оцінка забрудненості геосистем за показниками, прийнятими в геохімії ландшафтів; 5-ландшафтно-геохімічна оцінка екологічного стану територій за власною методикою (Малишева, 1994); 6-статистична обробка даних лабораторних аналізів здійснювалася на ЕОМ ІВМ АТ-386 за програмами STATGRAF та SURFER.

Вихідними матеріалами для написання роботи були результати польових досліджень автора (1987-1995 рр.) у зонах впливу АЕС, промислових зонах, рекреаційних і сільськогосподарських територіях, заповідниках, міських територіях. Крім цього використані матеріали інститутів "Землеустрою", "Укроводпроект", "Північукргеологія", Центральної тематичної експедиції, ІГФМ НАНУ, ІЯІ НАНУ та інші.

Основні положення, що захищаються. 1. Вирішення проблеми ландшафтно-геохімічного аналізу й оцінки екологічного стану територій залежить від:

1-коректного визначення поняття "екологічний стан" та його параметризації; 2-визначення чинників формування екологічного стану територій, наукових підходів та критеріїв його ландшафтно-геохімічної оцінки, системи оцінювальних показників; 3-узгодження понятійного апарату ландшафтознавства та геохімії ландшафтів; 4-розробки алгоритму ландшафтно-геохімічної оцінки екологічного стану територій та екологічно спрямованих методик ландшафтно-геохімічного картографування інвентаризаційного та оцінювального змісту; 5-апробації методик на локальному та регіональному рівнях.

2. Ландшафтний, ландшафтно-геохімічний, біогеохімічний та медико-географічний підходи - методологічна основа ландшафтно-геохімічного аналізу й оцінки стану територій, за якими визначаються: просторова та часова організація геосистем, структура зв'язків; хімічні параметри актуального та фонового стану геосистем, забрудненості території, умови міграції, сорбції, накопичення, самоочищення; реакція живих організмів, в тому числі людини на зміну геохімічного середовища за схемою "доза-ефект-наслідки".

Критеріями ландшафтно-геохімічної оцінки екологічного стану території за геохімічною групою факторів є значення фонових, кларкових, середніх багаторічних, оптимальних показників стану, гранично-допустимих концентрацій елементів у компонентах геосистем.

Ландшафтно-геохімічна оцінка екологічного стану територій не може описуватися одним показником. Система показників використовується на різних етапах ландшафтно-геохімічної оцінки екологічного стану територій.

3. Ландшафтно-геохімічна оцінка екологічного стану територій - система методів, спрямованих на визначення величини впливу просторово диференційованого геохімічного середовища на живі організми. Складовими такої оцінки є: інвентаризація ландшафтно-геохімічних структур, структури природокористування та розселення, джерел забруднення, структури забруднення, вмісту токсичних елементів у компонентах геосистем, факторів формування первинного та вторинного полів забруднення, здоров`я людини (або стану інших біоіндикаторів); аналіз ландшафтної та ландшафтно-геохімічної організації території, господарської структури, факторів первинного та вторинного забруднення, просторових особливостей впливу геохімічного середовища на живі організми; оцінка ступеня забруднення території, геосистем за умовами формування первинного і вторинного полів забруднення, екологічного стану території.

Виділення чотирьох типів ландшафтно-геохімічних структур на етапі інвентаризаційних досліджень - необхідна передумова оцінки здатності геосистем до самоочищення та оцінки екологічного стану територій. Елементно-компонентні ландшафтно-геохімічні структури моделюються на традиційних ландшафтно-геохімічних картах, каскадні - на картах ландшафтно-геохімічних арен та спряжень (катен), міграційні - на картах першого або другого типу структур з класифікацією міграційних потоків та ландшафтно-геохімічних процесів, бар`єрні - на картах ландшафтно-геохімічних бар`єрів.

Базові ландшафтно-геохімічні карти (карти елементно-компонентних структур) - це моделі генетичних структур (тому складаються на основі ландшафтних) і відбивають хімічний склад геосистем та просторову диференціацію факторів міграції хімічних елементів (геохімічного фону, фізичних і хімічних властивостей компонентів геосистем). На основі базової карти виділяються інші типи ландшафтно-геохімічних структур і складаються оцінювальні геохімічні та екологічні карти.

Екологічний стан території може бути визначений за різницею параметрів актуального стану геосистем та їх середньорічними (середньобагаторічними, фоновими, оптимальними) характеристиками як показниками умов життєдіяльності людини (гомоцентричний підхід) або живих організмів у цілому (біоцентричний підхід).

4. Геохімічна класифікація ландшафтів та укладена ландшафтно-геохімічна карта України є основою для оцінки екологічного стану території.

5. Можливість використання єдиного підходу до оцінки екологічного стану територій, різних за функціональним призначенням, та єдиного підходу до ландшафтно-геохімічного картографування ландшафтно-геохімічних систем будь-якої розмірності підтверджена результатами апробації методики ландшафтно-геохімічного аналізу й оцінки екологічного стану територій та методики ландшафтно-геохімічного картографування зон впливу АЕС, промислових зон, агроландшафтів, міських ландшафтів, рекреаційних зон та України у цілому.

6. Невід`ємною складовою екологічного моніторингу України як системи спостереження та контролю за екологічним станом території має стати підсистема ландшафтно-геохімічного моніторингу.

Наукова новизна. Поглиблено базові положення геохімії ландшафтів та обгрунтовано теоретичні основи ландшафтно-геохімічного аналізу й оцінки екологічного стану територій: уточнено поняття "геохімічний ландшафт", "ландшафтно-геохімічне спряження", визначено поняття "ландшафтно-геохімічна система", "потенціал самоочищення геосистем",