LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Науки про Землю (Геонауки) → Автоматизоване агроландшафтне районування

ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. В.І. ВЕРНАДСЬКОГО


Безверхнюк Тетяна Миколаївна

УДК 911.62. 001.572: 502.33

АВТОМАТИЗОВАНЕ АГРОЛАНДШАФТНЕ РАЙОНУВАННЯ11.00.11 – конструктивна географія та раціональне

використання природних ресурсів
АВТОРЕФЕРАТ


дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата географічних наук
Сімферополь – 2001Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова Міністерства освіти і науки України


Науковий керівник: - доктор географічних наук, професор

Швебс Генріх Іванович,

Одеський національний університет

ім. І.І. Мечникова, завідувач кафедри

фізичної географії та природокористування


Офіційні опоненти: - доктор географічних наук, професор

Гродзинський Михайло Дмитрович,

Київський національний університет

ім. Т.Г. Шевченка, завідувач кафедри

фізичної географії та геоекології

- доктор географічних наук, професор

Польовий Анатолій Миколайович,

Одеський гідрометеорологічний інститут,

завідувач кафедри агрометеорологічних

досліджень


Провідна установа: Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України, географічний факультет, м. Харків


Захист дисертації відбудеться "_26_" квітня о 1400 на засіданні спеціалізованої вченої ради

К 52.051.03 при Таврійському національному університеті ім. В.І. Вернадського за адресою: 95007, м. Сімферополь, вул. Ялтинська, 4

З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського (м. Сімферополь, вул. Ялтинська, 4)

Автореферат розісланий "_22_" _березня_ 2001 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради К.А. Позаченюк

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Впровадження агроекологічних принципів землеробства в практику сільськогосподарського виробництва – приоритетний напрямок прикладних географічних досліджень. В даному аспекті агроландшафтне районування виступає основою диференційованого використання кожної ділянки землі з урахуванням природно-ресурсного потенціалу, вибору відповідних природно-екологічних умов для кожної культури, раціонального застосування техніки, добрив, меліоративних заходів, планування сільськогосподарського виробництва на локальному і регіональному рівнях. Незважаючи на агроекологічну орієнтацію значної кількості сучасних наукових робіт, присвячених вирішенню питань оптимізації землекористування, їх практичне застосування стримується недостатністю інформаційного, зокрема картографічного забезпечення наукових та виробничих організацій агропромислового комплексу України.

На сьогодні агроландшафтне картографування та районування ще не вийшло з стадії експериментальних методичних досліджень, карти недостатньо формалізовані й трудомісткі у виробництві, розробки різних наукових шкіл не узгоджуються по навантаженню та масштабному ряду. Існує об'єктивна необхідність розробки уніфікованої методики агроландшафтного районування, яка базується на сумісному використанні аналітичних можливостей сучасних геоінформаційних технологій та кількісних методів районування, що дозволить оперативно укладати серії тематичних агроландшафтних карт та схем районування різного ступеня семантичної генералізації і масштабу.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана на матеріалах безпосередніх польових досліджень автора в 1994-1996 рр. в рамках науково-дослідної роботи № 160/15 "Разработать базовые положения проекта системы агроэкологического мониторинга (АЭМ) на примере Южного региона" Державної програми "Агроэкология" 2, номер державної реєстрації 0196U014624 (виконавець). В 1997-1999 рр. дисертант приймав участь у виконанні держбюджетних науково-дослідних робіт № 680 "Розробити технологію автоматизованого природно-сільськогосподарського районування території на базі ГІС з метою раціонального природокористування" № держреєстрації 0197U015454 (відповідальний виконавець); № 681 "Розробка принципів оптимізації використання природних ресурсів степової зони південно-західної України на основі природно-господарського районування та створення структури моніторингу" № держреєстрації 0197U015455 (виконавець).

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є розробка методики автоматизованого агроландшафтного районування на основі поєднання традиційних методів картографічного відображення території, алгоритмів автоматичного районування та аналітичних можливостей сучасних геоінформаційних технологій, що вимагає вирішення таких завдань:

1. Проаналізувати існуючі методи районування територій для цілей сільського господарства, оцінити їх переваги і недоліки, обґрунтувати необхідність застосування методів геоінформаційного картографування та алгоритмів автоматичного районування. Провести польові ландшафтні та агроландшафтні дослідження і картографування території, що вивчається.

2. Розробити структуру картографічної бази даних природно-господарських територіальних систем сільськогосподарського призначення локального і регіонального рівнів. Розробити методику визначення та картографування ландшафтних і агроландшафтних одиниць локального рівня з використанням геоінформаційних технологій. Реалізувати розроблену методику для модельного полігону.

3. Розробити методику автоматизованого районування регіонального рівня на основі алгоритму автоматичного районування, адаптованого до аналітичних можливостей геоінформаційних систем. Провести районування агроландшафтних систем району дослідження.

Об'єкт та предмет дослідження. Об'єктом аналізу і моделювання є ієрархічна структура агроландшафтів та її просторово-часові зміни під впливом різних чинників. Об'єктом апробації результатів дослідження вибрані агроландшафти лісостепової зони Харківської області. Предмет дослідження – закономірності територіальної організації агроландшафтних систем локального і регіонального рівнів, їх аналіз і моделювання з використанням ГІС-технології.

Методи дослідження. Дослідження проводились на двох ієрархічних рівнях організації агроландшафтних систем: регіональному і локальному. Використані методи: польової ландшафтної та агроландшафтної зйомки; картографічний, як наскрізний на всіх етапах дослідження; картографо-математичного моделювання (створення тематичних шарів вихідної інформації, систематизація даних, оверлейний аналіз, типологічна класифікація та районування) з використання ГІС технології при створені бази даних та