LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Автоматизація технологічного процесу реєстрації номерів при керуванні транспортними потоками

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТДАВИДОВ Валентин ОлеговичУДК 658.512.011.56
Автоматизація технологічного процесу реєстрації номерів при керуванні транспортними потоками
Спеціальність 05.13.07 – “Автоматизація технологічних процесів”


Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Одеса – 2003

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України на кафедрі автоматизації теплоенергетичних процесів.


Науковий керівник

доктор технічних наук, професор,

Максимов Максим Віталійович,

Одеський національний політехнічний

університет, професор кафедри “Автоматизації

теплоенергетичних процесів”


Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор,

Обжерін Юрій Євгенійович,

Севастопольській національний технічний

університет, професор кафедри “Вищої

математики”;


кандидат технічних наук, доцент,

Бражник Олександр Михайлович,

Херсонський державний технічний університет,

завідуючий кафедрою “Автоматизації виробничих процесів”.


Провідна установа

науково-виробничий комплекс “Київський інститут автоматики”
Захист відбудеться “ 26 ” лютого 2004 р. о 1330 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.01 в Одеському національному політехнічному університеті за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1.


Автореферат розісланий “ 22 ” сiчня 2003 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої радиЯмпольський Ю.С.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Необхідність зниження рівня злочинності, пов'язаного з викраданням автотранспортних засобів, і підвищення безпеки як на дорогах, так і на автостоянках і підприємствах з режимним доступом вимагають вирішення завдання автоматизації технологічного процесу реєстрації номерів автотранспортних засобів у реальному режимі часу. У різних технологічних завданнях регулювання і контролю дорожнього руху обсяг інформаційного потоку істотно перевищує критичний обсяг, що здатний обробити оператор. Тому прикладні дослідження в галузі автоматизації технологічного процесу реєстрації номерів автотранспортних засобів необхідні і своєчасні.

Вирішення завдання автоматичної ідентифікації номерних знаків держреєстрації автотранспортних засобів приведе до вирішення безлічі дрібних, але важливих завдань. Установка слідкуючих камер в межах міста дозволить вести автоматичний пошук автомобілів, що знаходяться у розшуку, просліджувати їх рух по місту і виявляти район зупинки. При установці камер на контрольно-пропускних пунктах (КПП) різних режимних підприємств з'являється можливість автоматичного контролю транспорту, що в'їжджає і виїжджає. Якщо установити камери біля в'їзду і виїзду стоянки, з'являється можливість автоматичного виявлення фактів підміни стояночних талонів і автомобільних номерів. Установка камер на КПП, розташованих на межі міста дозволить автоматизувати технологічний процес реєстрації номерів прохідного автотранспорту. Також загальновідома проблема “пробок” на платних дорогах, особливо в літню пору, яка пов'язана з необхідністю внесення плати за проїзд перед в'їздом на дорогу. Установка камер біля в'їзду на такі дороги дозволить автоматично реєструвати номери проїжджаючих автотранспортних засобів і відсилати їхнім власникам рахунки за користування дорогою.

В даний час технологічний процес реєстрації номерів проїжджаючих автотранспортних засобів на різних КПП не автоматизований і виконується інспекторами дорожньо-патрульної служби.

Таким чином, питання автоматизації технологічного процесу реєстрації номерів автотранспортних засобів набуває на сьогодні особливої актуальності. Вирішення цього завдання дозволяє, з одного боку, автоматизувати технологічний процес, який виконується інспектором дорожньо-патрульної служби, ліквідувати вплив людського фактору при здійсненні контролю і управління автотранспортними засобами і потоками, що приведе до зниження рівня несанкціонованого доступу до управління автотранспортними засобами і підвищення якості фізичного захисту, в тому числі на режимних об'єктах, а, з іншого боку — відмовитися від постачань таких технологій з-за кордону.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Основні наукові дослідження дисертації виконані відповідно до:

— Указу Президента України від 22 січня 2001 р. № 30 “Про поліпшення інформаційного забезпечення на автомобільних дорогах України”;

— Постанови КМ України від 27.04.2002 р. № 586 “Про затвердження Програми створення системи інформаційного забезпечення на автомобільних дорогах загального користування на 2002-2010 роки”;

— Державної науково-технічної програми “Нові вітчизняні інтелектуальні комп'ютерні засоби” п.4 “Розробка проблемно-орієнтованих систем і програмно-апаратних засобів цифрової обробки сигналів”;

— Державної науково-технічної програми “Системний аналіз, методи і засоби управління процесами різної природи; методи оптимізації, програмне забезпечення й інформаційні технології в складних системах” п.1 “Розробка методологічних, алгоритмічних і програмних засобів системного аналізу процесів різної природи” і п.2 “Створення програмних засобів і технологій підтримки інформаційно-аналітичних досліджень у складних розподілених системах організаційного управління”.

Метою дисертаційного дослідження є автоматизація технологічного процесу реєстрації автомобільних номерних знаків шляхом розробки технічної і програмної частин автоматизованої системи ідентифікації автотранспортних засобів, призначеної для інтелектуальної підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності при управлінні транспортними потоками.

Досягнення зазначеної мети вимагало пошуку рішень наступних допоміжних завдань:

— вибору й обґрунтування структури модуля розпізнавання автоматизованої системи та вибору критеріїв оцінки якості ідентифікації;

— синтезу алгоритмів роботи програмного забезпечення автоматизованої системи ідентифікації і проведення імітаційного моделювання з метою перевірки ефективності синтезованих алгоритмів;

— створення і тестування дослідно-промислового зразка автоматизованої системи ідентифікації автомобільних номерів держреєстрації.

Об'єктом дослідження є автоматизована система ідентифікації автомобільних номерів держреєстрації (АСІАНД) в умовах підвищеної зашумленості і невизначеності в населених пунктах, промислових зонах та автомагістралях.

Предметом дослідження є моделі, алгоритми і технічні засоби, що дозволяють автоматизувати технологічний процес реєстрації автотранспортних засобів, а також забезпечують підвищення якості ідентифікації номерних знаків держреєстрації.

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань використано методологію системного аналізу, теоретичного і практичного дослідження ефективності алгоритмів на комплексній імітаційній та математичній моделях; експериментального дослідження на дослідних установках та промисловому устаткуванні.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в розвитку інформаційного і програмного забезпечення АСУ ТП, призначеної для контролю і управління технологічним процесом реєстрації номерів автотранспортних засобів:

— вперше запропоновано критерії оцінки якості ідентифікації, придатні для порівняння