LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Авторське право у сфері функціонування всесвітньої інформаційної мережі Інтернет

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА імені В.М. КОРЕЦЬКОГОПАСТУХОВ Олександр Миколайович


УДК 347.788

АВТОРСЬКЕ ПРАВО У СФЕРІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВСЕСВІТНЬОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ


Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес;

сімейне право; міжнародне приватне право
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата юридичних наукКиїв – 2002


Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Національному педагогічному університеті

імені М.П. Драгоманова Міністерства освіти і науки України.


Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор,

академік Академії правових наук України

Підопригора Опанас Андронович,

Київський університет імені Тараса Шевченка, професор


Офіційні опоненти:

доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових наук України Луць Володимир Васильович, Прикарпатський університет імені В. Стефаника, завідувач кафедри


кандидат юридичних наук, доцент Дручок Генріетта Володимирівна, Національний університет “Острозька академія”, доцент


Провідна установа:

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, кафедра цивільного права, Міністерство освіти і науки України, м. Харків

Захист відбудеться “27” листопада 2002 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.236.02 при Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України за адресою: 01001, м. Київ-1,

вул. Трьохсвятительська, 4


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту держави і права

ім. В.М. Корецького НАН України за адресою: 01001, м. Київ-1,

вул. Трьохсвятительська, 4


Автореферат розісланий “25“ жовтня 2002 року.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат юридичних наук Кучеренко І.М.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми дослідження. Всесвітня інформаційна мережа Інтернет вже стала повсякденним засобом передачі інформації будь-якого характеру, який є доступним кожному, хто має персональний комп'ютер, та, завдяки засобам супутникового зв'язку, з кожної точки на планеті.

Інформація передається Інтернетом у вигляді об'єктів, що потенційно охороняються авторським правом: літературних, музичних та аудіовізуальних творів, фотографій, ілюстрацій, карт, планів, малюнків тощо. Обробка і передача даних мережею та саме її функціонування відбувається завдяки іншому об'єкту авторсько-правової охорони – комп'ютерним програмам, а зберігання і пошук інформації часто здійснюється за допомогою електронних баз даних, які також можуть охоронятися авторським правом.

Фіксація перелічених об'єктів авторсько-правової охорони в електронній формі та транскордонний характер Інтернету спрощує можливість порушення прав авторів та їхніх правонаступників. Збільшення ж обсягу авторських прав або введення складної процедури їх здійснення, натомість, призведе до обмеження прав користувачів Інтернету. Тому завданням сучасного авторського права є досягнення справедливого та життєздатного балансу інтересів суб'єктів авторських прав та користувачів творів, розміщених в Інтернеті.

Систематизація та реформування авторського права у сфері охорони матеріалів, що передаються Інтернетом, є нагальною потребою і для України, особливо в умовах теперішніх ринкових перетворень в країні, коли інформація стає все вагомішим фактором виробництва та все ціннішим об'єктом цивільного обігу.

Вищенаведеними технологічними та правовими реаліями сьогодення і зумовлено актуальність теми даного дослідження. Авторсько-правові аспекти функціонування всесвітньої інформаційної мережі Інтернет потребують негайного та всебічного вивчення з тим, щоби величезний потенціал Інтернету в усіх сферах суспільного життя реалізувався в повній мірі повсюди в світі та, зокрема, в Україні.

Як українські науковці (Ч.Н. Азімов, О.В. Дзера, А.С. Довгерт, Р.В. Дроб'язко, Р.А. Калюжний, В.О. Жаров, В.І. Жуков, О.А. Підопригора, О.О. Підопригора, Р.Б. Шишка та ін.), так і іноземні спеціалісти з права інтелектуальної власності (М.М. Богуславський, А.Б. Гельб, М.Х. Ліфті,

Ф.П. Сергеєв, Т.Дж. Шмедінгхофф, О. Ханс тощо) неодноразово звертали свою увагу на окремі проблеми, що постали перед авторським правом у зв'язку із стрімким розвитком інформаційних технологій. Проте комплексного дослідження проблем охорони розміщених в мережі Інтернет творів, в якому б розглядались питання недосконалості правового регулювання в даній сфері, а також прогалини та суперечності, що містять відповідні національні закони та міжнародні договори, на даний час ані в Україні, ані в інших країнах здійснено не було.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційної роботи відповідає напряму наукових досліджень Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова “Дослідження проблем гуманітарних наук”, пов'язана з програмами науково-дослідної роботи кафедри правознавства історичного факультету зазначеного університету, зокрема, з темою досліджень “Проблеми розвитку цивільного права в Україні”, а також охоплюється навчальними програмами та планами кафедри.

Мета і задачі дослідження. Мета дослідження полягає у системному аналізі сучасного стану охорони літературних та художніх творів в Інтернеті та розробка рекомендацій щодо вдосконалення чинного авторсько-правового законодавства України у сфері охорони розміщених в Інтернеті творів з метою підвищення рівню захищеності прав авторів та їхніх правонаступників на такі твори.

З огляду на мету дослідження, його основними задачами є:

1. Встановити юридичну природу охорони авторських прав на розміщені в Інтернеті твори та особливості цієї охорони.

2. Визначити, які з матеріалів, доступних через Інтернет, підлягають охороні за авторським правом.

3. Здійснити порівняльний аналіз підходів, що існують в різних країнах, до питань правової охорони конкретних категорій розміщених в Інтернеті творів.

4. Розглянути та комплексно проаналізувати міжнародні правові акти у сфері охорони творів, розміщених в Інтернеті.

5. Обґрунтувати необхідність врахування технологічних, соціо-культурних та економічних чинників, що мають вплив на стан охорони літературних та художніх творів в