LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Агентство регіонального розвитку як механізм управління розвитком регіону на засадах демократичного врядування

ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
БЕРЕГОЙ Тетяна Анатоліївна


УДК

353.1:321.7АГЕНТСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

ЯК МЕХАНІЗМ управління розвитком регіону

на засадах демократичного врядування
25.00.02 - механізми державного управління
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата наук з державного управління


Одеса – 2008

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.


Науковий керівник -

доктор філософських наук, професор

БАЛАБАЄВА Зінаїда Василівна

Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України,

професор кафедри філософських та соціально-політичних наук.


Офіційні опоненти:


доктор наук з державного управління, професор

БАБАЄВ Володимир Миколайович

Харківська обласна державна адміністрація,

перший заступник голови;доктор наук з державного управління, доцент

САХАНЕНКО Сергій Єгорович

Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України,

професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування.


Захист відбудеться 26 червня 2008 р. о 1200 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.863.01 в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за адресою: 65009, м. Одеса, вул. Генуезька, 22, к. 212.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (65009, м. Одеса, вул. Генуезька, 22).


Автореферат розісланий 22 травня 2008 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради ______________ Т. М. Безверхнюк

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Інтеграцію України до Європейського Союзу проголошено пріоритетним завданням української державної політики. Цілі та дії співпраці України та Європейського Союзу визначено у «Плані дій «Україна – ЄС», який є так званою «дорожньою картою» євроінтеграції. Одним із пріоритетів, визначених у Плані, є «подальший прогрес у створенні повністю функціонуючої ринкової економіки». Ця мета була успішно досягнута і наприкінці 2005 року ЄС надав Україні «статус держави з ринковою економікою», але ринкова модель вимагає застосування нових механізмів управління соціально-економічним розвитком регіону з використанням ефективних методів, інструментів, форм і, насамперед, інститутів регіонального розвитку.

Нова інституційна інфраструктура регіонального розвитку європейських країн формується з урахуванням глобалізаційних процесів, в ході яких держава, на певному етапі свого існування, втрачає статус єдиного суб’єкта реалізації регіональної політики. Сьогодні відігравати значну роль в управлінні суспільним розвитком одночасно з державою прагнуть органи місцевої влади, приватні структури (бізнес) та неурядові організації (громадськість).

На фоні таких процесів у політико-управлінській науці з’являється нове поняття – «демократичне врядування» – концепція нового способу управління, провідна ідея якого спирається на співробітництво на партнерських засадах між державним (влада) і недержавним (бізнес і громадськість) секторами. В результаті формується складна система багатостороннього «демократичного врядування», де найважливіші елементи урядових повноважень розподілені між органами державного управління, приватними компаніями та неурядовими організаціями. Таким чином, на сучасному етапі розвитку нашої держави виникла необхідність в створенні таких організаційних структур, які б сприяли цій взаємодії та зміцненню ділових контактів між органами державного управління (владою) та різними суб’єктами соціально-економічної діяльності. В проекті нової Концепції державної регіональної політики України цьому питанню приділено окрему увагу.

Як свідчить досвід ряду закордонних країн (Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина та ін.), однією з таких організаційних структур є агентство регіонального розвитку, яке ефективно співпрацює з місцевою та центральною владами, забезпечуючи ефективну міжсекторну співпрацю державної влади, бізнесу, громадськості. Діючи як посередники між різними місцевими (регіональними) інституціями, агентства стають елементом механізму впровадження нового типу відносин між органами державної влади та представниками невладних кіл (бізнес, громадськість).

Теоретико-методологічні підходи до аналізу механізмів управління розвитком регіону та організаційно-правові засади діяльності агентств регіонального розвитку розкриваються в працях вітчизняних дослідників В. Бабаєва, О. Бабінової, З. Балабаєвої, О. Бейко, Г. Берегового, О. Бойко-Бойчука, З. Варналія, О. Войтовича, Е. Гансової, М. Долішнього, В. Зелюка, І. Керецмана, Є. Кіш, Ю. Ковальової, О. Коротич, І. Куліш, М. Лендьєл, Н. Луцишиної, Ю. Наврузова, Г. Надраги, М. Новікова, Н. Піроженко, І. Радзієвського, В. Рубцова, А. Саврича, С. Саханенка, І. Студеннікова, В. Стойка, А. Ткачука, О. Хмельникова, російських науковців Г. Атаманчука, В. Козбаненка, М. Круглова, В. Лексина, Є. Андреєвої, А. Ситникова, А. Швецова, Ю. Тихомирова та ін. Безпосередньо питанням ролі агентств регіонального розвитку в становленні системи демократичного врядування присвячено наукові праці зарубіжних вчених С. Сетнікар-Канкера, Ж. Немека, В. Мікутовскі, Л. Козмінскі, М. Денсона, Х. Халькиера, Ч. Дамборга, Д. Робсона, Дж. Пека, А. Холдена та ін. Важливу роль у формуванні концепції дисертаційної роботи відіграли теоретичні та методологічні розробки вчених В. Бакуменка, П. Надолішнього, Н. Нижник у дослідженні механізмів управління на засадах демократичного врядування.

У цілому можна стверджувати, що в теорії державного управління досить усебічно досліджені проблеми функціонування агентств регіонального розвитку. Водночас тематика стосовно формування, впровадження та подальшого розвитку агентства як інституту демократичного врядування поки що обмежена розглядом незначного кола