LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Актуальні проблеми правового регулювання земельних відносин в сучасних умовах

59


НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО


Шульга Михайло ВасильовичУДК 347.243


АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В СУЧАСНИХ УМОВАХСпеціальність: 12.00. 06. - земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсове право
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора юридичних наук

Харків - 1998

Дисертація є рукописом

Робота виконана на кафедрі екологічного права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого Міністерства освіти України

Науковий консультант - Попов Василь Костянтинович, доктор юридичних наук, професор, член - кореспондент Академії правових наук України, лауреат Державної премії України, завідувач кафедри екологічного права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого

Офіційні опоненти:

Шемшученко Юрій Сергійович, доктор юридичних наук, професор, академік НАН України, директор Інституту держави і права ім. В. М. Корецького Національної академії наук України

Мунтян Василь Лук’янович, доктор юридичних наук, професор кафедри правознавства Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова

Кравченко Світлана Миколаївна, доктор юридичних наук, професор кафедри міжнародного права Львівського державного університету ім. Івана Франка

Провідна організація: кафедра аграрного, екологічного і природоресурсового права Одеської державної юридичної академії Міністерства освіти України

Захист відбудеться “ 18 ’ грудня 1998 року о 11-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.02 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук в Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого за адресою: 310024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (310024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77)

Автореферат розіслано “ 17 листопада 1998 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради В Д. Гончаренко

Загальна Характеристика роботи

Актуальність теми дослідження. Дослідженню проблеми правового регулювання земельних відносин, на відміну від правової регламентації використання і охорони інших природних ресурсів, в минулому була приділена значна увага, що зумовлювало необхідність всебічного аналізу даної проблеми. Їй був присвячений значний обсяг земельно-правової монографічної, дисертаційної, іншої наукової та навчальної літератури. Істотний внесок в розвиток земельно-правової науки в цілому і правового регулювання земельних відносин, зокрема, зробили: Г. О. Аксененок, В. І. Андрейцев, С. Б. Байсалов, В. П. Балезін, Г. С. Башмаков, З. С. Беляєва, Р.Д.Боголєпов, Ю. О. Вовк, В. К. Григор’єв, Л. І. Дембо, І. А. Дмитренко, А. Є. Єренов, Б. В. Єрофєєв, Ю. Г. Жариков, А. А. Забелишенський, І. О. Іконицька, В. А. Кабатов, М. Д. Казанцев, А. М. Каландадзе, В. А. Кикоть, С. М. Кравченко, М. І. Козир, О. С. Колбасов, О. М. Колотинська, М. І. Краснов, О. І. Крассов, П. Ф. Кулинич, В. Л. Мунтян, М. Т. Осипов, І. В. Павлов, І. Ф. Панкратов, В. В. Петров, О. О. Погребний, Г. М. Полянська, В. К. Попов, О. А. Рябов, П. Д. Сахаров, М. А. Сиродоєв, В. І. Семчик, А. С. Стамкулов, М. Ф. Степанко, Я. Я. Страутманіс, Д. А. Суржан, Н. І. Титова, А. М. Турубінер, Л. П. Фоміна, В. П. Цемко, Г. В. Чубуков, В. О. Чуйков, Ю. С. Шемшученко, В. В. Янчук, В. З. Янчук, Г. Ф. Ясинська та ін. Ними розроблена теорія земельних правовідносин в умовах соціалізму, виключного права державної власності на землю, докладно проаналізовані право землекористування, правовий режим окремих складових частин земель державного земельного фонду, проблеми вдосконалення та підвищення ефективності правового забезпечення раціонального використання і охорони земель як головного природного багатства, а також досліджені інші важливі земельно-правові питання, які мають теоретичну і практичну значущість. Багато з науково обгрунтованих висновків і рекомендацій, які мають практичне значення, були закріплені в земельному законодавстві.

Однак зазначені правові проблеми земельних відносин досліджувалися в той час, коли в законодавстві існувала монополія держави на землю, використовувались здебільшого адміністративні методи управління економікою та природними ресурсами, була встановлена значна централізація у вирішенні питань використання і охорони земель. Такого правового режиму вимагала об’єктивна реальність, зумовлена необхідністю здійснення індустріалізації та колективізації в сільському господарстві, повоєнної відбудови народного господарства, забезпечення безпеки країни та ін. В дослідженнях права власності і права користування землею не враховувалися екологічні чинники, що нівелювало відмінності між майновими об’єктами і земельними ресурсами.

Правові основи земельних відносин, які склалися в минулому, на сучасному етапі певною мірою стали перешкодою у вирішенні низки найважливіших питань ефективного і раціонального використання земель в умовах формування ринкових відносин. Тому багато принципових положень, які вироблені раніше наукою земельного права, складають її концептуальні основи та закріплені в законодавстві, зараз втрачають або потребують істотного коригування. своє значення

Перехід до демократичних методів управління в умовах становленняринку зумовив необхідність нового підходу до правового регулювання земельних відносин, пов’язаного зі скасуванням централізму та монополії державної власності на землю, активним включенням певної частини земельних відносин в ринкову економіку з урахуванням їх особливостей, викликаних тим, що земля виконує передусім екологічні функції. Між тим даний чинник диктує необхідність науково обгрунтованого реформування земельних відносин, оскільки від цього залежить вирішення інших соціально-економічних та правових проблем.

В Конституції України закріплена певна правова основа здійснення земельної реформи, зокрема визначені юридичні форми належності землі відповідним суб’єктам. Завдяки цьому підтверджені раніше встановлені Земельним кодексом України положення про багатосуб’єктність в праві власності на землю і праві землекористування. В свою чергу це зумовило необхідність всебічного наукового дослідження комплексу правових питань належності та використання землі, оскільки конституційні приписи носять загальний характер і потребують глибокого наукового аналізу в напрямку пошуку оптимального і правильного співвідношення потрібних для цього публічно-правових і приватноправових методів. При цьому важливо враховувати такі перетворення в усіх сферах суспільного життя, які