LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Автоматизована ідентифікація підписів як бінарних зображень у просторі ознак перетворення Радона на основі нейромережевого підходу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТУДК 004.93’12ТРИПОЛЬСЬКА ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
АВТОМАТИЗОВАНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПІДПИСІВ ЯК БІНАРНИХ ЗОБРАЖЕНЬ У ПРОСТОРІ ОЗНАК ПЕРЕТВОРЕННЯ РАДОНА НА ОСНОВІ НЕЙРОМЕРЕЖЕВОГО ПІДХОДУ


05.13.06 – Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології

АВТОРЕФЕРАТ


дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук
ХЕРСОН 2003

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Дніпропетровському національному університеті

Міністерства освіти та науки України.

Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор,

Ахметшин Олександр Мубаркович,

професор кафедри автоматизованих систем

обробки інформації і управління

Дніпропетровського національного

університету;

Офіційні опоненти: – доктор технічних наук, професор

Марасанов Володимир Васильович,

завідувач кафедри економічної кібернетики,

Херсонський державний аграрний університет,

м. Херсон;

– доктор технічних наук, професор

Михальов Олександр Ілліч,

завідувач кафедри інформаційних технологій та систем,

Національна металургійна академія України,

м. Дніпропетровськ;


Провідна установа: Харківський національний

університет радіоелектроніки,

кафедра інформатики,

м. Харків

Захист відбудеться “03” липня2003 р. о 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 67.052.01 у Херсонському державному технічному університеті за адресою:

73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Херсонського державного технічного університету за адресою:

73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24.


Автореферат розісланий “07” травня 2003 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради ___________________________ В.О. Костин


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Загальна тенденція підходу до комп'ютерних методів обробки й аналізу документів як бінарних зображень ставить дуже гостро проблему ідентифікації істинності документа, яка підтверджується, як правило, підписом відповідальної особи. Останнє, неминуче, висуває проблему ідентифікації істинності підпису на одне з перших місць в ієрархії загальних задач інформаційних технологій.

До інформаційних систем ідентифікації особистості, орієнтованих на роботу з великими базами даних, пред'являються такі вимоги: точність та швидкість обробки, простота процесу введення даних, можливість роботи в розподілених системах віддаленого доступу і згода користувачів використовувати певні пристрої для особистісної перевірки. У цьому сенсі основна перевага підпису полягає в тому, що він є загальноприйнятою формою в юридичному значенні, а також в тому, що підпис - це загальноприйнятий шлях ідентифікації особи в щоденних діях.

Основні зусилля в вирішенні цієї проблеми пов'язані з розробками різних типів інтелектуальних баз даних і відповідних алгоритмів зіставлення еталонних підписів з бази даних з реальними підписами (чеки, документи тощо). Більшість спроб вирішення задач ідентифікації підписів базується на використанні нейронних мереж штучного інтелекту, однак є спроби і “сигнального підходу”, засновані на розгортанні підпису в однозначну криву з подальшим аналізом її особливостей.

Підпис, в основному, розглядається як зображення. Існуючі методи статичної обробки підпису не завжди дають можливість адекватно розділити підпис через численні розгалуження, повтори і точки розриву. Дуже актуальною є розробка інтегральних методів виділення стійких ознак підписів при розгляді кожного підпису як бінарного зображення. Акцент саме на виділенні інтегральних інформативних ознак пов'язаний з фізіологічним сприйняттям підпису як єдиного цілого, принаймні в початковий момент процедури верифікації.

Для переходу в спектральну область використовувалися інтегральні перетворення Фур'є, Адамара .

Енергетичний спектр перетворення Фур'є погано підходить для задач ідентифікації підписів через його розмитість, що обумовлюється широким просторовим спектром елементів підписів (тонкі лінії – аналог d-імпульсів). Це не дозволяє упевнено виділити значимі інформаційні ознаки для забезпечення надійності процедури ідентифікації. У цьому зв'язку представляє інтерес дослідження простору ознак перетворення Радона, що не застосовувалося раніше для ідентифікації підписів. Перетворення Радона широко використовується в томографії, воно має ті ж достоїнства, що й інші інтегральні перетворення, крім того використовується вся інформація (в енергетичному спектрі перетворення Фур'є втрачається фазова інформація).

Актуальність роботи полягає в необхідності створення нових прогресивних інформаційних технологій та підходів до автоматизованої ідентифікації підписів.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана відповідно до планів перспективних наукових праць кафедри “Автоматизовані системи обробки інформації та управління” Дніпропетровського національного університету в області інформаційних технологій на період 2000-2005 р.

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є витяг інформативних характеристик простору ознак перетворення Радона для автоматизованої ідентифікації підпису як бінарного зображення та знаходження нового параметричного вектора. Для досягнення цієї мети в дисертації поставлено такі основні задачі:

  • розробити і дослідити методи виділення інформативних ознак перетворення Радона підписів як бінарних зображень;

  • дослідити методи підвищення стійкості інформативних ознак перетворення Радона до впливу масштабування, обертання і повороту;

  • обґрунтувати й розробити нейронну мережу штучного інтелекту, яка притаманна для вирішення задач, пов’язаних із ідентифікацією підпису.

Об'єктом дослідження є методи, математичні моделі й інформаційні технології виділення стійких ознак підпису як бінарного зображення при автоматизованій ідентифікації. Предметом дослідження є підпис, отриманий при статичному зборі даних і представлений в електронному виді як бінарне зображення.

Методи