LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Автоматизована інформаційно-пошукова система, що грунтується на нечіткій моделі портрета людини

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Григор`єв Андрій Вікторович
УДК 004.89+ 681.327.12.001.362


АВТОМАТИЗОВАНА ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВА СИСТЕМА,

ЩО ҐРУНТУЄТЬСЯ НА НЕЧІТКІЙ МОДЕЛІ ПОРТРЕТА ЛЮДИНИ

05.13.06 – автоматизовані системи управління

та прогресивні інформаційні технології

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук


Донецьк – 2005

Дисертацією є рукопис.


Роботу виконано на кафедрі Комп`ютерних технологій Донецького національного університету Міністерства освіти і науки України.


Науковий керівник: доктор технічних наук, професор

Каргін Анатолій Олексійович,

завідувач кафедри комп`ютерних технологій

Донецького національного університету, м. Донецьк.


Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор

Слєпцов Анатолій Ілліч,

професор кафедри інформаційних систем управління Донецького національного університету,

м. Донецьк.


кандидат технічних наук, доцент

Рубан Ігор Вікторович,

начальник кафедри

Харківського університету повітряних сил,

м. Харків.Провідна установа: кафедра автоматизації проектування

обчислювальної техніки, Харківський національний

університет радіоелектроніки Міністерства

освіти і науки України, м. Харків.Захист відбудеться “ 16 ” грудня 2005 р. о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 11.051.08 у Донецькому національному університеті за адресою: 83055, м. Донецьк, пр. Театральний, 13, корп. 4, ауд. 416.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Донецького національного університету за адресою: 83055, м. Донецьк, вул. Університетська, 24, головний корпус.Автореферат розісланий “ 14 ” листопада 2005 г.Учений секретар спеціалізованої

вченої ради К 11.051.08 ______________________ Шевцов Д.В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку суспільства відомо декілька додатків щодо застосування задачі ідентифікації особистості. Один з головних виникає в процесі оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ. У сучасній криміналістиці є актуальною задача ідентифікації особистості за зовнішністю людини – фотопортретом або словесним описом, складеним свідком.

В умовах підвищеної небезпеки терористичних актів створюються комп`ютерні системи глобального спостереження, в яких головна роль відводиться задачі ідентифікації особистості за оперативними даними від камер, розміщених у громадських місцях різних міст світу, за словесним описом або портретом, складеним за допомогою фоторобота.

Перспективними також є дослідження в галузі інтелектуальних пошукових машин у зв`язку з тенденцією до інтеграції різнорідної інформації і створення інтелектуальних середовищ. Створення систем, які припускають пошук інформації не лише за текстовими фрагментами, але й за іншими видами даних, такими як зображення та звук, надасть можливість суттєво підвищити якість пошукових систем.

Найбільшого успіху в галузі пошуку інформації про людину за словесним описом досягнуто в криміналістиці. Сучасні системи криміналістичного обліку, наприклад, такі як автоматизована дактилоскопічна інформаційна система АДІС “Папілон” та Система інформаційного забезпечення ОВС України, які містять у своєму складі модулі, що забезпечують внесення інформації про зовнішність людини як у формі словесного портрета, так і фотографії. Однак можливість автоматизованого пошуку за фотопортретом у цих системах не реалізована, а створення словесного портрета на практиці викликає певні складнощі. Таким чином, удосконалення методів пошуку за портретом людини є актуальною проблемою.

Зв`язок роботи із науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційна робота виконана за період з 2000 по 2005 роки відповідно до наукової тематики кафедри комп`ютерних технологій Донецького національного університету в рамках держбюджетних тем: реєстр. №0101U005380 “Технології ситуаційних нечітких динамічних процесів для створення систем штучного інтелекту” і реєстр. №0104U002161 “Інтелектуальні машини, засновані на інтегрованих знаннях”.

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є створення автоматизованої системи ідентифікації особистості людини та пошуку інформації на основі портрета (словесного та фото).

Для досягнення мети в роботі поставлені наступні задачі:

  • дослідити сучасний стан проблеми представлення інформації про зовнішність людини, у тому числі методів представлення та порівняння зображень обличчя людини;

  • розробити модель представлення словесної та графічної інформації про обличчя людини;

  • розробити метод порівняння гібридних моделей, які відбивають як словесну, так і графічну інформацію про обличчя людини;

  • розробити автоматизовану систему ідентифікації особистості за портретом;

  • перевірити ефективність запропонованих методів та моделей за допомогою комп`ютерного експерименту.

Об`єкт дослідження – ідентифікація людини за зовнішнім виглядом.

Предмет дослідження – методи ідентифікації обличчя людини.

Методи дослідження. У роботі використані такі методи: теорії нечітких множин, нечіткого моделювання, експертних оцінок, нечіткого ситуаційного висновку, теорії систем автоматизованого управління, словесного портрета, програмування і оптимізації.

Наукова новизна отриманих результатів:

  • отримав подальший розвиток метод словесного портрета, що відрізняється від існуючих представленням ознак опису обличчя людини нечіткими моделями;

  • розроблено модель ідентифікації особистості, що відрізняється від відомих нечітким представленням та зіставленням словесного портрета обличчя;

  • розроблено модель представлення інформації, що ґрунтується на “особливих областях” фотопортрета обличчя людини в фас, що надало можливість розробити новий механізм нечіткого пошуку в гетерогенних базах даних;

  • запропоновано процедуру використання накопичених експертних знань, які використовуються у традиційному методі словесного портрета при побудові функцій приналежності нечітких множин, що відображають значення ознак метричного типу.

Практичне значення отриманих результатів:

 • Метод нечіткого словесного портрета максимально наближений до можливостей людини щодо опису зовнішності у вигляді словесного портрета, що підвищує ефективність автоматизованого пошуку інформації про людину в базі даних.

 • Метод нечітких особливих областей дозволяє розширити функції автоматизованих пошукових систем і перейти до створення систем нового покоління, в яких пошук може бути реалізований не лише за текстовою, але й за графічною інформацією.

 • Метод нечіткого словесного портрета і нечітких особливих областей можуть бути використані в системах криміналістичного


 •