LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Теоретичні проблеми причинно-наслідкового зв'язку в кримінальному праві (філософсько-правовий аналіз)

49


НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Ярмиш Наталія Миколаївна


УДК 343.2.01
ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВОГО

ЗВ'ЯЗКУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ

(ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ)
Спеціальність: 12.00.08 – кримінальне право і кримінологія;

кримінально-виконавче правоАвтореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора юридичних наук

Харків – 2003


Дисертацією є монографія

Робота виконана в Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України.

Науковий консультант: Заслужений діяч науки і техніки України, Заслужений працівник вищої школи України, академік Академії правових наук України, професор Сташис Володимир Володимирович, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, перший проректор.

Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор Зеленецький Володимир Серафимович, Інститут вивчення проблем боротьби зі злочинністю Академії правових наук України, заступник директора;

доктор юридичних наук, професор Туляков Вячеслав Олексійович, Одеська національна юридична академія, завідувач кафедри кримінального права;

доктор юридичних наук, доцент Максимов Сергій Іванович, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, професор кафедри філософії.

Провідна організація: Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України, відділ проблем кримінального права, кримінології та судоустрою, м. Київ.


Захист відбудеться „ 24” грудня 2003 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 77.


Автореферат розісланий „ 22” листопада 2003 р.


Учений секретар

спеціалізованої вченої ради Шепітько В.Ю.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми дослідження. У сучасних умовах, коли Україною взятий упевнений курс на побудову демократичної правової держави, особливої актуальності набуває захист прав і законних інтересів особи, у тому числі й боротьба зі злочинністю. З прийняттям 5 квітня 2001 року нового Кримінального кодексу України перед кримінально-правовою наукою та правоохоронною практикою постають певні проблеми. Однією з кардинальних у кримінально-правовій теорії є проблема причинності. Протягом багатьох десятиліть тривають напружені дискусії стосовно суті, ознак, алгоритму доказування і багатьох інших аспектів причинного зв'язку між поведінкою людини і завданою шкодою. Ці суперечки покликані до життя потребами практики, тими надзвичайними труднощами, які часто виникають при розв’язанні кримінальних справ, оскільки далеко не завжди очевидно, що шкоду, яку ставлять за вину особі, котра вчинила суспільно небезпечне діяння, спричинила саме вона.

Ці труднощі детерміновані об'єктивно. Питання про причинність у кримінальному праві аж ніяк не є відособленим, локальним. Воно сягає проблеми більш високого порядку – загальнонаукової, філософської проблеми причини і наслідку. Очевидно, що тільки розібравшись у загальних закономірностях, можна екстраполювати їх на окремі, більш вузькі сфери. Розуміючи це, дослідники-криміналісти намагаються пов’язати свої уявлення про причинний зв'язок з тими положеннями, які вони черпають з філософських джерел. Але при цьому видно, що представники правових наук прагнуть звести до мінімуму філософську базу своїх розробок, оскільки для того, щоб зорієнтуватися у величезному масиві філософської літератури, треба надовго відхилитися від вирішення своїх безпосередніх задач. Тому за рамками аналізу, як правило, залишається та обставина, що у філософії єдності думок немає практично з жодної проблеми, у тому числі й з питань причинного зв'язку. Це особливо помітно зараз, в умовах вільної від ідеологічного тиску філософії. Багатоплановість проблем причинності у кримінальному праві, їх пов’язаність з філософією і породжує розмаїття поглядів, позицій, теорій, на які багата кримінально-правова наука, але які, на жаль, не завжди допомагають у вирішенні конкретних життєвих проблем.

Незважаючи на те, що про причинний зв'язок у кримінальному праві написано дуже багато, дослідження його здебільшого має супутній характер, є частиною розв’язання більш широкої задачі, як правило, аналізу об'єктивної сторони складу злочину в цілому. У тій чи іншій мірі дослідженню причинного зв'язку протягом останніх десятиліть приділяли увагу Л.О. Андрєєва, М.І. Бажанов, Е.В. Благов, Ф.Ю. Бердичівський, Т.П. Васьков, О.С. Горелик, Й.І. Горелик, М.С. Грінберг, М.Д. Дурманов, Я.М. Злоченко, В. Кирєєв, М.І. Ковальов, І..Я. Козаченко, М.Й. Коржанський, М. Корчан, Г.А. Крігер, В.М. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнєцова, В.М. Курченко, П.С. Матишевський, П.П. Михайленко, Е.Я. Мотовиловкер, З.М. Соколовський, М.І. Панов, М.С. Романов, В.В. Сташис, С.А. Тарарухін, А.А. Тер-Акопов, Г.В. Тимейко, О.Л. Тимчук, А.Н. Трайнін, А.А. Піонтковський, М.Д. Шаргородський, а також інші автори, що торкалися проблеми причинного зв'язку при аналізі конкретних статей Особливої частини Кримінального кодексу.

Єдиним дослідженням у межах колишнього СРСР, спеціально присвяченим причинному зв'язку на монографічному рівні, у тривалий час залишалася монографія Т.В. Церетелі “Причинная связь в уголовном праве”, видана вперше 1957 р. у Тбілісі. Лише недавно, у 2000 р., у Санкт-Петербурзі було опубліковано ще одне монографічне дослідження з такою же назвою – робота В.Б. Малиніна. В Україні масштабні розробки проблем причинного зв'язку не проводилися, хоча окремих статей, а також розділів у працях, присвячених більш загальним питанням, багато. У них можна знайти різне тлумачення проблем причинного зв'язку і його визначення.

Усе сказане і викликало інтерес автора до причинного зв'язку, спонукало продовжити його комплексне дослідження. Аналіз причинного зв'язку ґрунтувався на вивченні не тільки літератури з кримінального права, але й декількох сотень філософських джерел. У процесі зіставлення різних точок зору виявлялися найбільш прийнятні у плані логічного взаємоузгодження, переконливості, доступності сприйняття судження. У сферу осмислення, крім філософських, потрапляли матеріали із загального наукознавства, соціології, кримінології, психології, мовознавства, теорії інформації. Використовувалися також досягнення деяких природничих наук, що містять певні філософські узагальнення. Всі дані піддавалися