LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Теоретичні проблеми та питання практики криміналістичного опису особи за зовнішністюАКАДЕМІЯ АДВОКАТУРИ УКРАЇНИ
Жолнович Ігор Володимирович


УДК 343. 982. 3. 01. 004. 14


Теоретичні проблеми та питання практики

криміналістичного опису особи за зовнішністю
Спеціальність: 12.00.09 - кримінальний процес
та криміналістика; судова експертиза


АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наукКиїв – 2007

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана на кафедрі кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка.


Науковий керівник:

кандидат юридичних наук, доцент,

Гулкевич Зіновій Трохимович,

Львівський національний університет імені Івана Франка


Офіційні опоненти:

доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України Гончаренко Владлен Гнатович, Академія адвокатури України, професор кафедри кримінального процесу і криміналістикикандидат юридичних наук, доцент

Котюк Іван Ілліч,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

завідувач кафедри криміналістики


Провідна установа:

Київський національний університет внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України, кафедра криміналістики (м. Київ).


Захист відбудеться “6” березня 2007 року о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.122.01 в Академії адвокатури України за адресою: 01032, м. Київ-32, бульвар Тараса Шевченка, 27


З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Академії адвокатури України за адресою: 01032, м. Київ-32, бульвар Тараса Шевченка, 27


Автореферат розісланий “5” лютого 2007 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат юридичних наук,

доцент Кучинська О.П.

Актуальність теми. Ст. 3 Конституції України наголошує, що людину, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпеку визнано у нашій країні найвищою соціальною цінністю. Проте, реалізувати задеклароване, без належної організації та ефективної діяльності правоохоронної системи неможливо.

Видається, що саме криміналістичні методи, прийоми та рекомендації покликані сприяти подальшому удосконаленню роботи правоохоронних органів. Одним із методів, що найчастіше використовується у правоохоронній діяльності є метод криміналістичної ідентифікації (ототожнення) живих осіб та трупів. Серед розмаїття його форм виділяють ототожнення за слідами пальців рук, ніг, ДНК-зразками, зовнішністю. За статистикою саме останньому виду належить визначальна роль у встановленні вище вказаних об’єктів.

Проблеми криміналістичного опису особи за зовнішністю, незважаючи на важливе теоретичне та практичне значення, ще недостатньо досліджені у криміналістиці. Окремі аспекти дослідження зовнішності особи висвітлено у працях, авторами яких є Ф. Апшай, Н.Ахтирська, В.Бахін, Р. Бєлкін, П.Біленчук, І. Винниченко, В. Гарбар, М. Герасимов, В. Гончаренко, Ю.Дубягін, О. Дубягіна, В. Житніков, О. Зінін, В. Колдін, В. Колмаков, І. Крилов, П. Кузнєцов, В.Кузьмічов, В.Лукашевич, Г. Мамедов, І. Мартиненко, Є. Моісеєв, В. Образцов, М.Салтевський, З. Самошина, С. Слинько, В.Снєтков, М. Терзієв, А. Топорков, А. Ухаль, П. Цвєтков, М. Чернець, В. Шепітько, М. Яблоков та ін.

Деякі питання використання ознак зовнішності під час проведення судово-медичних експертиз висвітлено такими українськими і російськими дослідниками як А. Голубович, Л.Голубович, П. Голубович, А. Громов, О. Коров’янський, В. Пашкова, А. Савушкін, М. Тагаєв, В.Томілін, О. Филипчук, В. Хохлов, В. Шиканов і ін.

Здебільшого дослідження криміналістичного опису особи за зовнішністю були вибірковими. Наприклад, за межами наукових інтересів, передусім, опинилися питання принципів криміналістичного методу “словесний портрет”, проблеми практики використання ознак зовнішності особи та інші. Усе це і зумовлює актуальність цього дисертаційного дослідження, його наукове та практичне значення.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана згідно з планом наукових досліджень кафедри кримінального процесу та криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка за темою „Проблеми захисту прав та законних інтересів особи у кримінальному процесі в умовах його реформування”, затвердженою наказом ректора ЛНУ ім. Івана Франка № Н–239 від 16.04. 2003 року (номер державної реєстрації 0103U005941).

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є дослідження теоретичних і практичних проблем криміналістичного опису особи за зовнішністю, внесення пропозицій щодо подальшого вдосконалення цієї частини криміналістичної техніки і використання ознак зовнішності у практичній діяльності правоохоронних органів.

Для досягнення цієї мети передбачено такі завдання:

  • дослідити історію виникнення криміналістичного опису особи за зовнішністю та його використання у діяльності правоохоронних органів, які функціонували на території сучасної України;

  • проаналізувати наявні у юридичній літературі міркування з приводу поняття криміналістичного опису особи за зовнішністю, його змісту та суб’єктів здійснення;

  • розкрити поняття і зміст зовнішності особи, її структури; провести класифікацію ознак зовнішності;

  • визначити методи та способи фіксації ознак зовнішності, їх зміст, процес здійснення;

  • вивчити практику використання ознак зовнішності в оперативно-розшуковій, слідчій, судовій та експертній діяльності; проаналізувати допущені помилки та порушення під час проведення криміналістичного опису особи за зовнішністю та визначити шляхи їхнього усунення.

Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження є теоретичний та практичний аспекти криміналістичного опису особи за зовнішністю, відповідні норми кримінально-процесуального законодавства, історія становлення даної галузі криміналістичної техніки.

Предметом дослідження є теоретичні напрацювання у цій галузі, матеріали судової практики місцевих судів Львівської області (Залізничного і Франківського районних судів м. Львова, Буського районного та