LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Теоретичні та методичні засади формування соціально-професійної зрілості курсантів вищих навчальних закладів МВС України

ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

Яворська Галина Харлампіївна
УДК 378+351.74+378.14
ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ

СОЦІАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЇ ЗРІЛОСТІ КУРСАНТІВ

ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МВС УКРАЇНИ13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора педагогічних наук
Київ – 2006


Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України, м. Київ.


Науковий консультант - доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Академії

педагогічних наук України Ничкало Нелля Григорівна,

Академія педагогічних наук України, академік-секретар

відділення педагогіки і психології професійно-технічної

освіти, м. Київ.


Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Академії педагогічних наук України Синьов Віктор Миколайович, Інститут корекційної педагогіки і психології Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, директор, м. Київ;


доктор педагогічних наук, професор Маслов Валерій Сергійович,

Міжрегіональний гуманітарний інститут Київського славістичного університету, завідувач кафедри психології, педагогіки і культури,

м. Київ;


доктор педагогічних наук, професор Ягупов Василь Васильович,

Міністерство оборони України, начальник Науково-методичного

центру військової освіти, м. Київ.


Провідна установа: Київський національний університет внутрішніх справ, кафедра кадрової роботи та педагогіки, Міністерство внутрішніх справ України, м. Київ.


Захист відбудеться 17 травня 2006 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 26.451.01 в Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України за адресою: 04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, 5-й поверх, зал засідань.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України (04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9).

Автореферат розісланий 14 квітня 2006 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Лапаєнко С. В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність дослідження. Життєдіяльність людини в соціумі об’єктивно зумовлена перебігом загальнолюдських і конкретно-історичних процесів, досягненням цілей, що визначаються не тільки суспільством, субкультурою, локальними групами, до яких належить людина, а й нею самою як особистістю із власними метою та інтересами. Саме цінності людини, які вона послідовно реалізує у своєму житті, виступають показником її зрілості як особистості.

Визначаючи базові цінності й орієнтації особистості, сучасна наука розглядає їх як програму її особистісного розвитку, що може бути розширена, уточнена, конкретизована в реальних процесах виховання, навчання і самоосвіти (І.Д. Бех, О.В. Бондаревська, С.У. Гончаренко, М.Д. Нікандров, В.В. Рибалка, О.Я. Савченко та ін.). У цьому контексті особливого значення набуває проблема соціально-професійної зрілості фахівця як інтегральної характеристики його становлення як особистості в системі професійної підготовки.

Розбудова демократичного суспільства в Україні є однією з найважливіших проблем сьогодення. Рух по цьому складному шляху, досягнення бажаних результатів значною мірою забезпечується діяльністю органів внутрішніх справ, здатністю їх працівників свідомо і відповідально виконувати професійні обов’язки, утвердженням і захистом правових норм у всіх сферах життєдіяльності суспільства. Ускладнення криміногенної ситуації, боротьба з антигромадськими проявами в житті суспільства, зростання актуальності захисту прав і свобод людини в демократичній державі висувають більш складні вимоги до працівників правоохоронних органів. Водночас ефективність професійної діяльності правоохоронців залежить від якості їхньої професійної підготовки, уміння швидко орієнтуватися в обстановці, адаптуватися до сучасних умов, адекватно реагувати на ситуацію, передбачати і випереджати дії правопорушників. На виховання таких якостей правоохоронців нової генерації спрямовується діяльність вищих навчальних закладів МВС України.

Вивчення літературних джерел, нормативно-правових актів та інших матеріалів, аналіз якості професійної підготовленості курсантів ВНЗ системи МВС України до виконання професійних службових обов’язків з урахуванням сучасних і перспективних вимог дали можливість виявити окремі суперечності, що негативно позначаються на кінцевому результаті навчально-виховного процесу, зокрема:

- між високими вимогами суспільства до ефективної професійної діяльності правоохоронців і низьким рівнем їхньої особистісної відповідальності за результативність реалізації цих дій;

- між чітким визначенням статутних відносин і функцій, що визначають зміст професійної діяльності працівників міліції, і стрімкою динамікою змін у зв’язку з непередбачуваними, неординарними ситуаціями, що спонукають їх до прийняття оперативних рішень й високопрофесійних дій;

- між необхідністю впровадження сучасних педагогічних технологій у вищих навчальних закладах закритого типу та недостатньою дидактичною підготовкою викладачів - юристів вищих навчальних закладів України;

- між вимогами суспільства щодо підвищення престижу суб’єктів правоохоронної діяльності і їхнім недостатнім інтелектуальним, моральним, професійним потенціалом;

- між необхідністю послідовного розвитку творчої активності, лідерських, комунікативних і ділових якостей майбутнього офіцера міліції та відсутністю необхідних психолого-педагогічних умов для їх вияву і стимулювання;

- між потребами формування активної суб’єктної дослідницької позиції у курсантів у процесі здобуття вищої юридичної освіти і здебільшого пояснювально-ілюстративним, репродуктивним характером навчальної діяльності, що знижує ефективність формування їхньої об’єктної позиції у правоохоронній діяльності.

Подолання цих суперечностей потребує теоретичного і методичного обґрунтування нових підходів до формування соціально-професійної зрілості майбутніх офіцерів міліції. Зазначимо, що результати сучасних досліджень із проблем професійної діяльності працівників органів внутрішніх справ мають важливе значення для підвищення ефективності цього процесу. Дослідниками визначено сутність загальної, моральної, педагогічної,