LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Теоретичні та методичні засади формування соціально-професійної зрілості курсантів вищих навчальних закладів МВС України

рекомендації та програми до навчального курсу “Педагогіка і психологія вищої школи” для командного складу та науково-педагогічних працівників вищого навчального закладу МВС України; методичні рекомендації щодо організації та проведення науково-педагогічної практики магістрами; розроблено програму психолого-педагогічного супроводу навчально-виховного процесу вищих навчальних закладів закритого типу з урахуванням їх специфіки.

7. Проведений педагогічний експеримент підтвердив основні положення гіпотези дослідження, а саме: обґрунтованість сутності, змісту і структуру соціально-професійної зрілості курсантів, обґрунтованість визначених чинників її формування у процесі професійної підготовки у вищому навчальному закладі МВС України; обґрунтованість та доцільність педагогічної моделі побудованої на основі взаємозалежності, взаємозумовленості та взаємозв’язку імперативно-інформаційного, соціально-діяльнісного та індивідуально-регулятивного блоків; творчу реалізацію в організації навчально-виховного процесу соціально та професійно орієнтованих педагогічних технологій, спрямованих на розвиток інтересу особистості до професійних і моральних цінностей правової і правоохоронної діяльності, до самопізнання власного внутрішнього світу; побудову навчально-виховного процесу на основі обґрунтованого навчально-методичного комплексу для курсантів, спрямованого на поетапне формування їхньої соціально-професійної зрілості.

Результати дослідження підтвердили висунуту гіпотезу, досягнуто мету, розв’язано всі визначенні завдання. Зафіксовано та емпіричними фактами підтверджено високу ефективність розробленої нами педагогічної моделі формування соціально-професійної зрілості курсантів, порівняно з традиційною, що втілюється у навчально-виховну практику за допомогою методики поетапного її формування у вищому навчальному закладі МВС України.

Теоретичні і методичні результати дисертаційного дослідження доцільно покласти в основу державної програми професійної підготовки працівників органів внутрішніх справ МВС України, вважаємо розроблення комплексу дидактичних матеріалів для здійснення професійно-психологічної підготовки працівників міліції та підвищення психолого-педагогічного рівня знань командного та науково-педагогічного складу вищих навчальних закладів закритого типу в Україні. Впровадження програми психолого-педагогічного супроводу навчально-виховного процесу вищого навчального закладу системи МВС України, моральної професійної підготовки зумовлює необхідність створення психологічних відділень, служб у вищих навчальних закладах закритого типу, кімнат психологічного розвантаження з метою відновлення професійного потенціалу й забезпечення психічного здоров’я працівників міліції.

Подальшого дослідження потребують: теоретико-методологічні засади психолого-педагогічної підготовки правників; науково-методичне обґрунтування системи підготовки фахівців для правоохоронних органів за окремими спеціальностями; моніторинг якості підготовки майбутніх працівників правоохоронних органів; особистісно орієнтований та акмеологічний підходи до підготовки фахівців для сфери правоохоронної діяльності в умовах неперервної освіти, порівняльно-педагогічне вивчення зарубіжних юридичних освітніх систем.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Монографії

1. Яворська Г.Х. Соціально-професійна зрілість курсантів вищих навчальних закладів МВС України: Моногр. – Одеса: ПЛАСКЕ, 2005. – 410 с.

2. Яворська Г.Х. Формування соціально-професійної зрілості у курсантів – майбутніх офіцерів міліції: теоретико-методологічний аспект: Моногр. – Одеса: РВВ ОЮІНУВС, 2005. – 245 с.

3. Яворская Г.Х. Игра в дидактических моделях учебного процесса: Моногр. – Одесса: ОИВД, 2000. – 113 с.

4. Яворська Г.Х., Ісаєнко М. М. Комунікативні уміння як складова соціально-професійної зрілості правоохоронця: Моногр. – Одеса: ОЮІНУВС, 2002. – 152 с. (авт. 115 с.).

5. Яворська Г.Х., Дяченко В.І. Професійна усталеність майбутніх співробітників міліції як складова їхньої соціально-професійної зрілості: Моногр. – Одеса, ОЮІ НУВС, 2002. – 156 с. (авт. 110 с.).

Навчальні посібники

6. Яворська Г.Х. Основи педагогіки: Навчальний посібник. Рекомендовано МОН України. – Одеса: Юридична літ., 2002. – 315 с.

7. Яворська Г.Х. Педагогіка для правників: Навчальний посібник. Рекомендовано МОН України. – К.: Знання, 2004. – 335 с.

8. Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник. Рекомендовано МОН України. – Одеса: ПДПУ, 2002. – С. 306 – 327. (Авт. кол-в: Курлянд З.Н., Хмелюк Р.І., Цокур О.С., Яворська Г.Х. та ін. (авт. 1,5 д.а.)

9. Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник. Рекомендовано МОН України. – К., 2005. – С. 301 – 337. (Авт. кол-в: Курлянд З.Н., Хмелюк Р.І., Семенова А.В., Яворська Г.Х. та ін.(авт. 2,0 д.а.)

Статті у наукових фахових виданнях

10. Яворська Г.Х. Про досвід використання рейтингової системи оцінки знань студентів вузів // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 1997. – № 1. – С. 136 – 138.

11. Яворська Г.Х. Ігрові методи навчання в педагогічному процесі вузу // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 1997. – № 1. – С. 102 – 105.

12. Яворська Г.Х. Теоретичні засади діяльності курсантів у вузі МВС // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 1997. – № 4. – С. 176 – 179.

13. Яворська Г.Х. Шляхи активізації навчального процесу у вузах МВС // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 1997. – № 3. – С. 175 – 178.

14. Яворська Г.Х. Технологія навчання як умова духовного розвитку та професійної педагогіки молоді // Науковий вісник: Зб. наук. праць. Педагогічні науки. – Херсон, 1998. – Вип. 2. – С. 83 – 86.

15. Яворська Г.Х. Основи навчання у вищій професійній школі // Науковий вісник ПУДПУ ім. К.Д. Ушинського: Зб. наук. праць. Вип. 4-5 – Одеса, 1998. – С. 83 – 87.

16. Яворська Г.Х. Форми організації практичних занять і самостійної роботи курсантів // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 1998. – № 1. – С. 153 – 155.

17. Яворська Г.Х. Использование деловой игры в учебном процессе вуза // Науковий вісник ПУДПУ ім. К.Д. Ушинського: Зб. наук. праць. Вип. 6 – 7. – Одеса, 1998. – С. 23 – 27.

18. Яворська Г.Х. Методи і форми навчання як елементи педагогічного процесу // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 1998. – № 2. – С. 174 – 178

19. Яворська Г.Х. Дидактичні можливості ділової гри в професійній підготовці // Наука і освіта. – 1998. – № 4 – 5. – С. 26 – 29.

20. Яворська Г.Х. Психолого-педагогическая характеристика игры как формы профессионального обучения в вузе // Науковий вісник ПУДПУ ім. К.Д. Ушинського: Зб. наук. пр. Вип. 10 – 11. – Одеса, 1998. – С. 23 – 27.

21. Яворська Г.Х. Лекція як засіб формування соціально-правової зрілості курсантів // Вісник Одеського інституту