LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Теоретичні та методичні засади формування соціально-професійної зрілості курсантів вищих навчальних закладів МВС України

внутрішніх справ. – 1998. – № 4. – С. 176 – 179.

22. Яворська Г.Х. Службово-професійний обов’язок юриста – працівника міліції // Науковий вісник ПУДПУ ім. К.Д. Ушинського: Зб. наук. праць. Вип. 6 – 7. – Одеса, 1999. – С. 23 – 27.

23. Яворська Г.Х. Теоретичні засади професійної зрілості майбутніх співробітників правоохоронних органів // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 1999. – № 2. – С. 193 – 196.

24. Яворська Г.Х., Дьяченко В.І. Професійна усталеність і готовність курсантів до дій у напружених ситуаціях // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 1999.- № 3. – С. 189 – 195. (авт. 5 с.).

25. Яворська Г.Х. Адаптація курсантів до навчально-виховного процесу МВС України як фактор формування соціально-професійної зрілості // Гуманітарна освіта: Зб. наук. пр. – К. – Херсон, 2000. – С. 173 – 180.

26. Яворська Г.Х. Природа и сущность игры // Науковий вісник ПУДПУ ім. К.Д. Ушинського: Зб. наук. пр. Вип. 11. – Одеса, 2000. – С. 64 – 70.

27. Яворська Г.Х., Білоєнко С.Ю. Юридична освіта та її педагогічна система в освітньому закладі // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2001. – № 2. – С. 165 – 169. (авт. 4 с.).

28. Яворська Г.Х., Резніченко Г.С. Професійна зрілість майбутнього працівника міліції // Науковий вісник ПУДПУ ім. К.Д. Ушинського: Зб. наук. праць. Вип. 6. – Одеса, 2001. – С. 42 – 46.(авт. 4 с.).

29. Яворська Г.Х. Гра в професійній підготовці курсантів // Науковий вісник ПУДПУ ім. К.Д. Ушинського: Зб. наук. пр. Вип. 6. – Одеса, 2001. – С. 42 – 46.

30. Яворська Г.Х. Розвиток особистості професіонала // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2002. – № 1. – С. 206 – 209.

31. Яворська Г.Х. Теоретические основы правовой подготовки в вузе // Науковий вісник ПУДПУ ім. К.Д. Ушинського: Зб. наук. пр. Вип. 10. – Одеса, 2002. – С. 202 – 204.

32. Яворська Г.Х. Категорія соціальна зрілість у дослідженнях (філософських, соціологічних, психолого-педагогічних) // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2002. – № 3. – С. 113 – 121.

33. Яворська Г.Х. Підходи до дослідження особистості професіонала // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2002. – № 4. – С. 209 – 213.

34. Яворська Г.Х. Проблема правового виховання і профілактики професійної деформації особистості співробітника правоохоронних органів // Науковий вісник МДПУ. Педагогічні науки. Зб. наук. праць. Вип. 5. – Миколаїв: МДУ, 2003. – С. 322 – 329.

35. Яворська Г.Х. Особливості адаптаційного процесу курсантів як фактор формування соціально-професійної зрілості // Педагогіка і психологія професійної освіти: Науково-методичний журн. – № 5. – Львів, 2003. – С. 103 – 110.

36. Яворська Г.Х. Категорія “зрілість особистості юнацького віку” в зарубіжній літературі // Неперервна професійна освіта: теорія. і практика (педагогіка, психологія). Вип. ІІІ-ІV. – К., 2003. – С. 288 – 297.

37. Яворська Г.Х. Теоретичний аналіз сутності зрілості особистості // Педагогічний процес: Теорія і практика. – Зб. наук. праць. Вип. 1. – К.: П/П “ЕКМО”. – 2004. – С. 133 – 143.

38. Яворська Г.Х. Актуальність психолого-педагогічної підготовки майбутніх дільничних інспекторів міліції // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб. наук. праць. Вип. 5. – К. – Вінниця, 2004. – С. 726 – 732.

39. Яворська Г.Х. Закономірності становлення і розвитку професійної діяльності працівників міліції // Наука і освіта: Спец.вип.: Психологія особистості: досвід минулого-погляд у майбутнє. Зб. наук. праць. – Одеса, 2004. – С. 325 – 328.

40. Яворська Г.Х. Професіогенез як механізм становлення і розвитку соціально-професійної зрілості майбутнього працівника міліції // Наука і освіта: Зб. наук. праць. – 2005. – № 1.– С. 34 – 44.

41. Яворська Г.Х. Принципи цілісності у визначенні структурних характеристик соціально-професійної зрілості працівника міліції // Наукові записки. – Вип. 58. – Сер. Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2004. – С. 18 – 25.

42. Яворська Г.Х.Змістові характеристики соціально-професійної зрілості працівника міліції // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Вип. 11. – К., 2005. – С. 77 – 83.

43. Яворська Г.Х. Теоретичні засади відповідальності як складової соціально-професійної зрілості майбутніх правників-офіцерів міліції // Науковий вісник Миколаївського держ. ун-ту. Вип. 10. Педагогічні науки (Зб. наук. праць), Т.1. – Миколаїв: МДУ, 2005. – С. 134 – 138.

44. Яворська Г.Х. Діагностика соціально-професійної зрілості курсантів випускних курсів ВНЗ МВС України // Наука і освіта: Зб. наук. праць. – 2005.– № 3. – С. 32 – 41.

Навчально-методичні матеріали

45. Яворская Г.Х. Практика повышения эффективности учебно-воспитательного процесса в высшей школе: Учебно-методическое пособие. – Одесса: Гортипография, 1995. – 100 с.

46. Яворская Г.Х., Васильєв Г.И. Адаптационная направленность содержания ученого процесса в вузе МВД: Пособие. – Одесса: Гортипография, 1996. – 52 с. (авт. 44 с.).

47. Яворська Г.Х. Психологія і педагогіка вищої школи: Методичний посібник. – Одеса: ОЮІ НУВС, 2004. – 50 с.

48. Яворська Г.Х. Методичні рекомендації з питань організації та проведення науково-педагогічної практики магістрів: Методичні рекомендації. – Одеса: ОЮІ НУВС, 2004. – 24 с.

49. Яворська Г.Х. Психологія і педагогіки вищої школи: Програма. – Одеса: ОЮІ НУВС, 2004. – 39 с.

Матеріали конференцій, тези доповідей

50. Яворська Г.Х. Эмоциональный настрой как фактор профессиональной готовности // Диагностика и регуляция эмоциональных состояний: Сб. мат. Всесоюзного симпозиума / Под ред. А. Я. Чебыкина – Одесса, 1990. – С. 120 – 122

51. Яворська Г.Х. Шляхи активізації пізнавальної діяльності студентів // Цілісний підхід до формування пізнавальної активності школярів та студентів: Зб. мат. респ. конф. – Х.: ХДПІ ім. Г.С. Сковороди, 1992. – С. 120 – 122.

52. Яворська Г.Х. Методологическое обоснование педагогической науки // Філософія. Менталітет. Освіта: Зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф. / Під ред. А.І. Кавалерова. – Одеса: ПДПУ ім. К.Д. Ушинського, 1995. – С. 22 – 23.

53. Яворська Г.Х. Психологические аспекты использования деловой игры в учебном процессе в высшей школе // Нові інформаційні технології навчання в учбових закладах України: Зб. статей 4-ї Української. наук.-метод. конф. – Одеса, 1997. – С. 33 – 37.

54. Яворська Г.Х. Деловая игра как форма профессиональной подготовки в высшей школе // Нові інформаційні технології навчання в учбових закладах України: Зб. статей 4-ї Української наук.-метод. конф. – Одеса, 1997. – С. 103 – 104.

55. Яворська Г.Х. Активизация рефлексии учебной деятельности // Нові інформаційні технології навчання в учбових закладах