LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Теоретичні та методичні засади формування соціально-професійної зрілості курсантів вищих навчальних закладів МВС України

України: Зб. статей 5-ї Української наук.-метод. конференції – Одеса, 1997. – С. 60 – 62.

56. Яворська Г.Х. Игра в духовном развитии и воспитании человека // Научные основы энергоинформационных взаимодействий в природе и обществе: Сб. статей Международной конф. – Крым, 1997.- С. 101 – 104.

57. Яворська Г.Х. Брейнсторминг как вид игрового обучения //Нові інформаційні технології навчання в учбових закладах України: Зб. статей 6-ї Української наук.-метод. конф. – Одеса, 1998. – Ч. 1. – С. 35 – 36.

58. Яворська Г.Х. Мозковий штурм (брейнстормінг) як засіб активізації пізнавальної діяльності курсантів // Шляхи активізації пізнавальної діяльності тих, хто навчається у процесі підготовки військових фахівців: Зб. матер. наук.-метод. конф. – Одеса, 1999. – С. 118 – 120.

59. Яворська Г.Х., Седлачек В.Є. Сутність проблеми формування особистості професіонала // Проблеми розвитку педагогіки вищої школи в ХХ1 столітті: Теорія і практика: Мат. Всеукр. наук.-практ. конф. – Ч. 1 – Одеса, 2002. – С. 104 – 107.(авт. 3 с.).

60. Яворська Г.Х. Розвиток особистості професіонала // Єдність навчання та виховання майбутнього фахівця в організації педагогічного процесу: Зб. матер. Міжвуз. наук.-практ. конф. – Одеса, 2002. – Ч.2. – С. 98 – 100.

61. Яворська Г.Х., Капшук О.І. Технології процесу навчання у вузі // Нові інформаційні технології навчання в учбових закладах України: Зб. статей 9-ї Української наук.-метод. конф. – Одеса, 2002. – С. 53 – 62. (авт. 10 с. ).

62. Яворська Г.Х. Психолого-педагогічний зміст соціально-професійної зрілості особистості майбутніх правоохоронців // Україна наукова-2003: Матеріали Між нар. наук.-практ. конф., Т. 3. – Дніпропетровськ, 2003. – С. 47 – 49.

63. Яворська Г.Х. Фактори, які впливають на формування соціально-професійної зрілості співробітника органів внутрішніх справ // Динаміка наукових досліджень – 2003: Матер. 2-ї Міжнар. наук.-практ. конф., Т.30. “Педагогіка” – Дніпропетровськ, 2003. – С. 84 – 87.

64. Яворська Г.Х. Професійне виховання жінок – курсанток – майбутніх співробітників органів внутрішніх справ // Гендер: реалії та перспективи в українському суспільстві: Всеукр. наук.-практ. конф. – К., 2003. – С. 202 – 206.

65. Яворська Г.Х. Правнича культура як критерій соціально-професійної зрілості майбутніх правоохоронців // Динаміка наукових досліджень – 2004: Матер. 3-ї Міжнар. наук.-практ. конф., Т.27. “Педагогіка” – Дніпропетровськ, 2004. – С. 55 – 58.

66. Яворська Г.Х. Критерії соціально-професійної зрілості працівників міліції // К. Д. Ушинський і сучасність: пріоритетні напрямки розвитку професійної освіти: Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса, 2004. Т.1 – С. 213 – 216.

67. Яворська Г.Х Професіогенез як механізм становлення і розвитку соціально – професійної зрілості майбутнього працівника міліції // Основні напрямки реформування ОВС в умовах розбудови демократичної держави: Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса, 2004. - Ч.2 – С. 268 – 275.

68. Яворська Г.Х. Підготовка кадрів для поліцейських служб за кордоном // Науковий потенціал – 2004: Матеріали 1-ї Міжнародної науково-практичної конф. Т.40. Проблеми підготовки фахівців. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С. 73 – 76.

69. Яворська Г.Х. Соціально-психологічний тренінг як метод навчання у вищій школі // Психологічні тренінгові технології у правоохоронній діяльності: науково-методичні і організаційно-практичні проблеми впровадження і використання, перспективи розвитку: Міжнар. наук.-практ. конф. – Донецьк, 2005. – Ч.2 – С. 25 – 29.

70. Яворська Г. Х. Соціально-професійна зрілість майбутнього працівника органів внутрішніх справ // Акмеологія – наука ХХІ століття: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – К., 2005. – С. 56-60.

Міжнародні видання статей

71. Яворська Г. Х. Юридична акмеологія // Закон и жизнь: Международный научно- практический журнал. – Кишинэу, 2005. – С. 45-56.

72. Яворська Г. Х. Феномен “зрілість особистості” в сучасних наукових дослідженнях // Ksztaіcenie zawodowe: pedagogika і psihologia. Polsko-Ukrainskij roznik. VІІ. Czкstochowa – Kijуw, 2005. – S. 143 – 153.


Яворська Г. Х. Теоретичні та методичні засади формування соціально-професійної зрілості курсантів вищих навчальних закладів МВС України. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. – Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Київ, 2006.

У дисертації досліджено теоретико-методичні засади та методичну систему формування соціально-професійної зрілості курсантів у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів МВС України. Розкрито професійну підготовку працівників системи МВС України як педагогічну проблему, зарубіжний досвід професійної підготовки працівників поліції, виявлено сучасні суперечності професійної підготовки працівників міліції. Обґрунтовано сутність, зміст, структуру і критерії соціально-професійної зрілості курсанта – майбутнього офіцера міліції; педагогічну модель формування соціально-професійної зрілості особистості майбутнього офіцера міліції, що являє взаємозалежність, взаємозумовленість та взаємозв’язок імперативно-інформаційного, соціально-діяльнісного та індивідуально-регулятивного блоків. Розроблено та експериментально перевірено методику поетапного формування соціально-професійної зрілості особистості майбутнього офіцера міліції в процесі професійної підготовки, що охоплює такі етапи: професійного самовизначення й адаптації, самоідентифікації та самоактулізації.

Ключові слова: зрілість, соціально-професійна зрілість, професійна підготовка, професійна діяльність, педагогічна модель, методика, курсант, працівник міліції, працівник органів внутрішніх справ, майбутній офіцер міліції.


Яворская Г.Х. Теоретические и методические основы формирования социально-профессиональной зрелости курсантов высших учебных заведений МВД Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук по специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – Институт педагогики и психологии профессионального образования АПН Украины, Киев, 2006.

Диссертация посвящена научно-педагогическому осмыслению проблемы формирования социально-профессиональной зрелости курсантов как будущих офицеров милиции. В диссертации исследованы теоретико-методические основы и методика формирования социально-профессиональной зрелости курсантов в учебно-воспитательном процессе высших учебных заведений МВД Украины.

Результаты теоретического анализа проблемы исследования свидетельствуют, что в науке и практике изучалась психологическая, моральная, политическая и социальная зрелость. Это дало основания для обоснования феномена