LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Теоретичні та методичні засади формування соціально-професійної зрілості курсантів вищих навчальних закладів МВС України

соціально-комунікативної культури молодого офіцера (В. П. Барковський, А. С. Морозов, М. М. Ісаєнко, І. В. Михайліченко); розроблено технології адаптації курсантів до навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі закритого типу (Г.І. Васильєв, О.В. Іванова, В. В. Конопльов, О. О. Назаров та ін.); розкрито особливості емоційно-вольового становлення особистості курсантів (М.І. Ануфрієв, В.І. Дьяченко, І.П. Закорко, М.М. Козяр, В.І. Пліско та ін.).

Водночас аналіз результатів досліджень з теорії і методики професійної освіти (Ю.П. Бардіна, В.В. Радула, Р.І. Хмелюк та ін.) дає змогу стверджувати, що успіх діяльності працівника органів внутрішніх справ значною мірою залежить від рівня його особистісної зрілості. Саме завдяки цьому правоохоронець може швидко й адекватно орієнтуватися в мінливих умовах сучасного життя, адаптуватися до них і приймати оптимальні рішення в складних ситуаціях своєї професійної діяльності, зберігати витримку і самовладання в екстремальних ситуаціях охорони й захисту правопорядку.

Як відомо, проблема становлення соціальної зрілості фахівців різних професій не є новою в педагогічній науці. Досліджувалися проблеми соціальної зрілості вчителя (В.В. Радул, А.О. Реан), економіста (О.В. Михайленко), соціально-психологічної зрілості технічного працівника (Т.В. Степанова). Вивчалися питання соціально-моральної зрілості (А. О. Кошелєва), академічної зрілості (Т. Страва), громадянської зрілості (Ю. А. Маринкіна, М. М. Чумакова, Р. І. Хмелюк) тощо. Предметом окремих досліджень став процес становлення соціальної зрілості в учнів середніх загальноосвітніх шкіл (І. Л. Булигін, М. І. Теміров), випускників професійно-технічних училищ (Т.М. Гусєва, Ю.Г. Кузнєцов), робітників і спеціалістів (О.Г. Галицький), студентів (Т. В. Степанова), курсантів і військовослужбовців (М. І. Заплавний, М. М. Мороз).

Дослідниками теоретично обґрунтовано положення щодо можливості формування різних видів зрілості: психологічної (К.О. Абульханова-Славська, Б.Г. Ананьєв, О.Г. Асмолов, О.О. Бодальов, О.М. Леонтьєв, Л.П. Буєва та ін.); моральної (Б.С. Братусь, Л.П. Буєва, І.Л. Булигін, І.Н. Даниленко та ін.); професійної, трудової (Ю.П. Бардін, Т. Заславська, Ю.Г. Кузнєцов, С.М.Наумкіна та ін.); громадянської, політичної (Т.М. Гусєва, С.М. Іконнікова, В.Т. Лісовський, С.Б. Решетняк та ін.). Соціальна зрілість особистості розглядається у працях філософів (І. В. Бестужев-Лада, І. М. Даниленко, М. Драганов, С. М. Іконнікова, Л. М. Коган, І. С. Кон, В. Т. Лісовський), педагогів (В.В. Радул, А.О. Реан) і психологів (Б.Б. Коссов, К. К. Платонов та ін.). Результати цих досліджень дають підстави для виокремлення феномена соціально-професійної зрілості фахівця як специфічного прояву зрілості особистості, зумовленої вимогами і специфікою правоохоронної діяльності.

Як свідчать результати нашого вивчення, досі не здійснено досліджень, присвячених проблемі соціальної зрілості особистості, що виявляється в специфічних умовах професійної діяльності працівника міліції взагалі, курсанта вищих навчальних закладів МВС України зокрема. Науково-методичне забезпечення організації навчально-виховного процесу, спрямованого на формування соціально-професійної зрілості курсантів, потребує спеціальних навчальних посібників, методичних рекомендацій, дидактичного забезпечення для науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів МВС України, оскільки більшість з них не має педагогічної освіти. Теоретичне обґрунтування цієї проблеми і практична потреба її розв’язання в сучасних соціально-економічних і політичних умовах у нашій державі визначили вибір теми дослідження: “Теоретичні та методичні засади формування соціально-професійної зрілості курсантів вищих навчальних закладів МВС України”.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дослідження виконано в межах комплексної теми Одеського юридичного інституту Харківського національного університету внутрішніх справ “Підготовка курсантів до запобігання й розкриття правопорушень і злочинів у суспільстві” (№ 0100U001896) та її розділу – “Психолого-педагогічні аспекти професійної підготовки працівників органів внутрішніх справ,” що здійснюється кафедрою професійної психології і педагогіки. Дослідження виконувалося відповідно до чинних вимог державних стандартів і наказів МВС від 15.05.2003 № 491 “Про вдосконалення науково-дослідної діяльності в системі МВС України”, від 05.07.2004 № 775 “Про затвердження пріоритетних напрямів наукових та дисертаційних досліджень, які потребують першочергового розроблення і впровадження в практичну діяльність органів внутрішніх справ, на період 2004 – 2009 років” та плану наукових досліджень Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України за темою “Психолого-педагогічні засади технологій навчання у неперервній професійній освіті” (РК № 0102U00401).

Тему дисертації затверджено вченою радою Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України 22 жовтня 2003 р. (протокол № 12) та узгоджено в бюро Ради з координації наукових досліджень у галузі педагогіки і психології в Україні 25 листопада 2003 р. (протокол № 9).

Об’єкт дослідження – професійна підготовка курсантів вищих навчальних закладів МВС України.

Предмет дослідження – теоретичні і методичні засади формування соціально-професійної зрілості курсантів у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів закритого типу.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, розробити та експериментально перевірити педагогічну модель формування соціально-професійної зрілості особистості майбутнього офіцера міліції в процесі професійної підготовки та розробити навчально-методичний комплекс для курсантів вищих навчальних закладів МВС України, спрямований на формування їхньої соціально-професійної зрілості.

В основу концепції дослідження покладено такі положення:

- соціально-професійна зрілість працівника органів внутрішніх справ розглядається як новоутворення у структурі особистості, котра виявляє себе у спроможності робити усвідомлений і обґрунтований вибір щодо дій відповідно до службово-професійних обов’язків, підкоряти особисті інтереси суспільним, виявляти самовідданість, а при необхідності – і самопожертву. Соціально-професійна зрілість формується в процесі становлення особистості як цілісної, відносно стійкої (усталеної) системи, пов’язаної з усвідомленням свого місця, ролі, функцій в професійній діяльності, у суспільстві, у колективі;

- соціально-професійна зрілість є змістовною характеристикою розвитку особистості курсанта – майбутнього офіцера міліції, що формується у процесі оволодіння основами професійної діяльності та під час навчання у вищому навчальному закладі МВС України;

- у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу соціально-професійна зрілість майбутнього офіцера органів внутрішніх