LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Теоретичні та методичні засади формування соціально-професійної зрілості курсантів вищих навчальних закладів МВС України

справ формується цілеспрямовано на основі педагогічної моделі, спрямованої на стимулювання активності курсантів як суб’єктів навчальної і майбутньої правоохоронної діяльності, що складається з імперативно-інформаційного, соціально-діяльнісного та особистісно-регулятивного блоків;

- формування соціально-професійної зрілості курсанта – майбутнього офіцера міліції у вищому навчальному закладі МВС України відбувається поетапно: етап професійної адаптації і самовизначення працівника міліції; етап професійної ідентифікації і самоідентифікації як офіцера міліції; етап самоактуалізації майбутнього офіцера міліції у відповідній сфері правоохоронної діяльності;

- на різних етапах професійної правоохоронної діяльності соціально-професійна зрілість випускника вищого навчального закладу закритого типу поглиблюється, набуває нових ознак і характеристик під впливом соціального і професійного досвіду та вимог суспільства і міжнародної спільноти.

Загальна гіпотеза дослідження. Загальна концепція дослідження базується на припущенні, що соціально-професійна зрілість курсанта – майбутнього офіцера міліції є особливим утворенням в структурі його особистості, яка може формуватися за умови поєднання загальноправової, соціально-економічної та спеціальної підготовки в процесі поетапної організації навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах МВС України.

Загальна гіпотеза конкретизована у гіпотезах. Процес формування соціально-професійної зрілості особистості майбутнього офіцера міліції у вищому навчальному закладі буде успішним за умов:

– обґрунтування її сутності, змісту і структури, визначення чинників її формування у процесі професійної підготовки у вищому навчальному закладі закритого типу;

- обґрунтування, розроблення і впровадження педагогічної моделі, побудованої на основі взаємозалежності, взаємозумовленості та взаємозв’язку імперативно-інформаційного, соціально-діяльнісного та індивідуально-регулятивного блоків;

- творчої реалізації в організації навчально-виховного процесу соціально та професійно орієнтованих педагогічних технологій, спрямованих на розвиток інтересу особистості до професійних і моральних цінностей правової і правоохоронної діяльності, до самопізнання власного внутрішнього світу;

- побудови навчально-виховного процесу на основі обґрунтованого навчально-методичного комплексу для курсантів, спрямованого на поетапне формування їхньої соціально-професійної зрілості.

Відповідно до мети і гіпотези дослідження розв’язувалися такі завдання.

1. Вивчити стан проблеми підготовки працівників органів внутрішніх справ до професійної діяльності у педагогічній теорії і на практиці.

2. Проаналізувати зарубіжний досвід професійної підготовки працівників поліції.

3.Теоретично обґрунтувати суть поняття “соціально-професійна зрілість курсанта – працівника органів внутрішніх справ”.

4. Теоретично обґрунтувати і розробити педагогічну модель формування соціально-професійної зрілості курсантів вищих навчальних закладів МВС України.

5. Розробити та експериментально перевірити методику формування соціально-професійної зрілості майбутнього офіцера міліції у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу МВС України.

6. Підготувати навчально-методичний комплекс для курсантів, спрямований на формування їхньої соціально-професійної зрілості, та відповідні науково-методичні рекомендації для командного складу і науково-педагогічних працівників.

Методологічну основу дослідження становлять філософські положення теорії наукового пізнання; гуманістичної філософії освіти; системного та діяльнісного підходів до розуміння соціальної природи особистості, єдності свідомості і діяльності в її формуванні та розвитку; зумовленості індивідуальності особистості від її особистісних якостей й комплексного впливу об’єктивних і суб’єктивних чинників поведінки та діяльності; положення педагогічної науки щодо становлення особистості, її професійного розвитку з урахуванням особливостей майбутньої правоохоронної діяльності.

Нормативна база дослідження ґрунтується на основних положеннях Законів України “Про міліцію”, “Про вищу освіту”, Національної доктрини розвитку освіти, державних комплексних програм боротьби зі злочинністю і зміцнення правопорядку, в яких наголошується на важливості принципу відповідності професійної освіти потребам особистості і суспільства, фундаменталізації професійної підготовки майбутніх працівників правоохоронних органів, її гуманістичної та професійної спрямованості, демократизму, неперервності, варіативності та інноваційності.

Теоретичними джерелами дослідження стали основні положення:

- філософії неперервної освіти (В.П. Андрущенко, І.А. Зязюн, В.Г. Кремень, В.С. Лутай та ін.);

- провідних концепцій про природу та структуру особистості (Б.Г. Ананьєв, І.Д. Бех, Л.С. Виготський, Г.С. Костюк, О.М. Леонтьєв, С.Д. Максименко, К.К. Платонов, В.В. Рибалка, С.Л. Рубінштейн та ін.);

- екстремальної психології і педагогіки (Ф.Є. Василюк, М.Д. Левітов, В.Л. Марищук, К.К. Платонов, О.М. Столяренко та ін.);

- теорії професійного становлення особистості (А.П. Біляєва, Р.С. Гуревич, О.А. Дубасенюк, Є.О. Климов, Т.В. Кудрявцев, Н.В. Кузьміна, Б.Ф. Ломов, В.Л. Марищук, О.П. Саннікова);

- професійної педагогіки щодо сутності та природи соціальної зрілості особистості професіонала (Ю.П. Бардін, Є. І. Головаха, М.П. Лебедик, В.В. Радул, Р. І. Хмелюк, Б. М. Якобсон та ін.);

- психології соціальної зумовленості розвитку особистості, її зв’язків з колективом (Л.П. Буєва, В.В. Бурняк, О.О. Бодальов, Л.С. Виготський, С.М. Іконнікова, О.В. Киричук, О.Г. Ковальов та ін.);

- особливостей майбутньої правоохоронної діяльності та їх врахування в організації навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах закритого типу (В.Г. Андросюк, О.М. Бандурка, Л.І. Казьміренко, Я.Ю. Кондратьєв, А.О. Лігоцький, В.І. Пліско, О.Ф. Скакун, С.С. Сливка, В.М. Синьов, О.М. Столяренко, Г.О. Юхновець та ін.);

- застосування інноваційних засобів, методів і форм організації професійної підготовки майбутніх фахівців у системі неперервної професійної освіти (С.У. Гончаренко, П.М. Воловик, Е.Е. Карпова, З.Н. Курлянд, В.С. Маслов, Н.Г. Ничкало, С.О. Сисоєва, Р.І. Хмелюк, О.С. Цокур, В.В. Ягупов та ін.).

Методи дослідження. Для вирішення завдань дослідження використовувався комплекс взаємопов’язаних методів.

Теоретичні методи: аналіз і узагальнення теоретичних положень і підходів вітчизняних і зарубіжних дослідників у галузі філософії, соціології, педагогіки, психології до вивчення проблеми зрілості особистості, її структури і форм прояву; психолого-педагогічних джерел щодо змісту і технологій вищої юридичної освіти; вивчення нормативно-правових актів, аналіз досвіду професійної підготовки майбутніх фахівців