LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Теоретичні та методичні засади формування соціально-професійної зрілості курсантів вищих навчальних закладів МВС України

у вищих навчальних закладах МВС України; виявлення суперечностей і тенденцій розвитку системи вищої юридичної освіти в сучасних умовах; конкретизація сутності соціально-професійної зрілості майбутнього офіцера міліції та з’ясування її структури; моделювання навчально-виховного процесу у ВНЗ.

Емпіричні методи: спостереження; вивчення продуктів навчально-професійної діяльності курсантів з метою виявлення найбільш ефективних методів, технологій, методик і організаційних форм розвитку в них соціально-професійної зрілості; бесіда, анкетування й тестування курсантів для з’ясування їхньої професійної спрямованості та життєвих перспектив; педагогічний експеримент (констатувальний і формувальний) використовувався для виявлення педагогічних умов, динаміки формування у курсантів соціально-професійної зрілості та для визначення ефективності методики її формування. Для формалізації емпіричних даних і виявлення тенденцій в їх зміні використовувались методи математичної статистики.

У процесі наукового пошуку здійснювався ретроспективний аналіз понад 30-річного досвіду роботи дисертанта в системі освіти, з них 24 роки – у вищих навчальних закладах.

Організація дослідження. Дослідження здійснювалося упродовж 1995–2005 рр. Відповідно до визначених завдань науковий пошук здійснювався за такими етапами: пошуковий, діагностичний, експериментальний, підсумково-корегувальний.

На пошуковому етапі (1995 – 1997) вивчався стан дослідженості проблеми в її теоретичному і практичному аспектах, аналізувалася якість професійної підготовки офіцерів міліції та рівень їхньої соціально-професійної зрілості. Було розроблено програму дослідження, обґрунтовано гіпотезу, сформульовано об’єкт, предмет, мету і завдання, визначено програму наукового пошуку на різних етапах.

На діагностичному етапі (1997 – 1999) були розроблені концептуальні засади, програма і методика дослідження. Проведено констатувальний експеримент, систематизовано й апробовано емпіричні дані. Побудовано педагогічну модель формування соціально-професійної зрілості майбутніх офіцерів міліції у процесі професійної підготовки у вищому навчальному закладі та розроблено методику організації навчально-виховного процесу на різних етапах.

На експериментальному етапі (1999 – 2004) проведено формувальний експеримент, у процесі якого перевірялася ефективність педагогічної моделі та запропонованої методики формування соціально-професійної зрілості курсантів. Здійснено порівняльно-змістовий аналіз особливостей формування соціально-професійної зрілості майбутніх офіцерів міліції у контрольних й експериментальних групах.

На підсумково-корегувальному етапі (2004 – 2005) узагальнено результати формувального експерименту, внесено корективи у зміст концептуальних положень, систематизовано дослідницькі матеріали та викладено результати дослідження у тексті дисертації, монографіях та навчальних посібниках, що рекомендовані МОН України для курсантів і студентів вищих юридичних навчальних закладів. Основні результати дослідження впроваджувалися в педагогічну практику вищих навчальних закладів МВС України.

Експериментальна база дослідження. Базою дослідження були Одеський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ і Донецький юридичний інститут Луганського державного університету внутрішніх справ. Експериментальним дослідженням було охоплено 1509 осіб. З них 227 офіцерів міліції, 25 магістрів та 1257 курсантів. На різних етапах формувального експерименту в ньому взяло участь 1004 курсанти (40 взводів), які навчаються за спеціальностями “Правоохоронна діяльність” і “Правознавство”.

Наукова новизна і теоретичне значення дослідження полягає в тому, що:

- уперше обґрунтовано професіогенез становлення і розвитку соціально-професійної зрілості особистості працівника міліції; обґрунтовано принцип цілісності структурних характеристик соціально-професійної зрілості та її змістові характеристики; виявлено критерії соціально-професійної зрілості працівника міліції та чинники (внутрішні і зовнішні) професійного розвитку особистості працівника органів внутрішніх справ; обґрунтовано педагогічну модель формування соціально-професійної зрілості курсантів вищих навчальних закладів МВС України; розроблено методику поетапної організації формування соціально-професійної зрілості курсантів – майбутніх офіцерів міліції у процесі професійної підготовки у вищих навчальних закладах МВС України; у категоріально-термінологічний апарат теорії і методики професійної освіти введено поняття “соціально-професійна зрілість працівника органів внутрішніх справ”, обґрунтовано його визначення;

- подальшого розвитку набули методи та організаційні форми професійної підготовки курсантів у вузах МВС України; положення щодо психолого-педагогічного супроводження навчально-виховного процесу і професійної підготовки курсантів на різних етапах формування соціально-професійної зрілості у вищих навчальних закладах МВС України;

- удосконалено положення щодо організації навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах МВС України та адаптації курсантів до навчання у вищому навчальному закладі закритого типу.

Практичне значення дослідження полягає в розробленні авторських навчальних, навчально-методичних і методичних посібників, спрямованих на цілеспрямоване формування курсантів – майбутніх офіцерів міліції соціально-професійної зрілості. Зокрема, розроблено спецкурс “Особистісно-професійна зрілість курсантів: засади та шляхи досягнення”; видано навчальні посібники “Педагогіка для правників” та “Основи педагогіки” (з грифом МОН України); підготовлено навчально-методичні рекомендації та програми до навчального курсу “Педагогіка і психологія вищої школи” для командного складу та науково-педагогічних працівників вищого навчального закладу МВС України; розроблено програму психолого-педагогічного супроводу навчально-виховного процесу вищих навчальних закладів закритого типу з урахуванням їх специфіки.

Результати дослідження можуть бути використані для розроблення стандартів освіти працівників міліції, програм теоретичної і практичної підготовки працівників органів внутрішніх справ, а також програм виховної роботи з курсантами, психолого-педагогічного супроводу навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах закритого типу; розробленні навчально-методичних матеріалів, що забезпечують навчально-виховний процес у вищому навчальному закладі у контексті Болонського процесу. Розроблений навчально-методичний комплекс доцільно використовувати для вдосконалення змісту підготовки і перепідготовки науково-педагогічних працівників і командного складу вищих навчальних закладів МВС України.

Результати дослідження впроваджено у навчально-виховний процес вищих навчальних закладів МОН України (довідка № 18.2-2333 від 25.10.2005) та МВС України (акт від