LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Теоретичні та методичні засади формування соціально-професійної зрілості курсантів вищих навчальних закладів МВС України

30.11.2005): у Кіровоградському юридичному інституті Національного університету внутрішніх справ (акт № 504 від 16.06.2005), Херсонському юридичному інституті Національного університету внутрішніх справ (довідка 7/101 від 21.06.2005), Запорізькому юридичному інституті МВС України (акт № 1/2293 від 13.06.2005), Одеському юридичному інституті Національного університету внутрішніх справ (акт № 2434 від 31.08.2005). Автор особисто брала участь у проведенні експериментальної роботи та впровадженні розробленої методики в практику професійної підготовки.

Особистий внесок здобувача полягає у теоретичному обґрунтуванні сутності та структури поняття “соціально-професійна зрілість працівника органів внутрішніх справ”, розробленні педагогічної моделі та опрацюванні методики формування соціально-професійної зрілості майбутніх офіцерів міліції, а також критеріїв і тестів визначення сформованості соціально-професійної зрілості та їх реалізації в практичних діях; розкритті особливостей організації навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах МВС України. Автором побудовано педагогічну модель формування соціально-професійної зрілості майбутнього офіцера міліції у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу МВС України та розроблено його методику, здійснено практичну перевірку ефективності педагогічної моделі.

Підготовлено і впроваджено у педагогічну практику спецкурс “Особистісно-професійна зрілість курсантів: засади та шляхи досягнення” та навчально-методичні рекомендації для командного складу щодо організації виховної роботи з курсантами, навчальні посібники “Основи педагогіки”, “Педагогіка для правників”, рекомендовані МОН України як навчальні посібники для курсантів і студентів вищих навчальних закладів. Вони підготовлені самостійно та становлять інтелектуальну власність автора. У наукових працях, написаних у співавторстві (“Педагогіка вищої школи” 2002, 2005), здобувач є повноправним членом творчого наукового колективу, права співавторів не порушено.

В опублікованих у співавторстві навчальних посібниках “Педагогіка вищої школи” (2002, 2005) (З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, О. С. Цокур, І.В. Семенова) особистий внесок здобувача полягає в обґрунтуванні правового виховання, визначенні шляхів та засобів правового виховання як передумов становлення соціальної зрілості. В опублікованих у співавторстві статтях (Резніченко Г.С.) особистий внесок здобувача полягає в обґрунтуванні професійної зрілості працівника міліції як якості особистості професіонала. В опублікованих у співавторстві монографіях (В.І. Дяченко, М.М. Ісаєнко) особистий внесок здобувача полягає в обґрунтуванні соціологічних, філософських, педагогічних і психологічних основ соціально-професійної зрілості.

Вірогідність результатів дослідження забезпечувалася методологічним обґрунтуванням вихідних положень; використанням психолого-педагогічного інструментарію, адекватного меті, завданням і логіці розв’язання проблеми; репрезентативністю вибірки досліджуваних; експериментальною перевіркою гіпотези: кількісним і якісним аналізом експериментальних даних, методами математичної статистики, результатами експериментальної перевірки педагогічної моделі і методики поетапного формування соціально-професійної зрілості.

На захист виносяться:

- теоретично обґрунтоване положення щодо соціально-професійної зрілості особистості працівника органів внутрішніх справ як новоутворення у структурі особистості, яка виявляє себе у спроможності робити усвідомлений і обґрунтований вибір щодо дій відповідно до службово-професійних обов’язків, підкоряти особисті інтереси суспільним, виявляючи самовідданість, а при необхідності – і самопожертву. Соціально-професійна зрілість являє собою становлення особистості як цілісної, відносно усталеної системи, пов’язаної з усвідомленням свого місця, ролі, функцій в професійній діяльності, у суспільстві, у колективі;

- педагогічна модель формування соціально-професійної зрілості курсантів вищих навчальних закладів МВС України побудована на основі взаємозалежності, взаємозумовленості імперативно-інформаційного, особистісно-регулятивного і соціально-діяльнісного блоків;

- методика поетапного формування соціально-професійної зрілості курсантів у процесі професійної підготовки у вищих навчальних закладах МВС України, в основу якої покладено взаємозв’язок і взаємозалежність визначених етапів цього складного процесу: самовизначення й адаптація, самоідентифікація та самоактуалізація.

Апробація основних положень, висновків і результатів дослідження. Основні положення і результати дослідження доповідалися і обговорювалися на науково-практичних конференціях і семінарах різного рівня, а саме: на міжнародних науково-практичних конференціях “Освіта в сучасному суспільстві: проблеми, теорія, практика” (Одеса, 1996), “Захист прав дитини: гарантії, реальність, проблеми (Сімферополь, 2000), “Пріоритетні напрями розвитку професійної освіти” (Одеса, 2002), “Україна наукова – 2003” (Дніпропетровськ – Запоріжжя, 2003), “Динаміка наукових досліджень” (Дніпропетровськ – Одеса – Суми, 2003; Дніпропетровськ, 2004), “Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми” (Київ – Вінниця, 2004), “Теоретико-методологічні проблеми дослідження психології особистості: досвід минулого – погляд в майбутнє” (Одеса, 2004), “К.Д. Ушинський і сучасність: пріоритетні напрямки розвитку професійної освіти (Одеса, 2004); міжнародному конгресі “Наукові основи енергоінформаційної взаємодії у природі і суспільстві” (Крим, 1997); всеукраїнських науково-практичних конференціях “Педагогічна освіта в Україні: проблеми, перспективи розвитку” (Миколаїв, 2004), “Нові інформаційні технології навчання в учбових закладах України” (Одеса, 1995, 1997, 1998, 2002), “Гендер: реалії та перспективи в українському суспільстві” (Київ, 2003); круглому столі ”Особистісно орієнтований процес навчання і виховання майбутніх фахівців у вищій школі” (Одеса, 2001); міжвузівських науково-практичних конференціях “Шляхи активізації пізнавальної діяльності тих, хто навчається, в процесі підготовки військових фахівців” (Одеса, 1999), “Єдність навчання та виховання майбутнього фахівця в організації педагогічного процесу” (Одеса, 2002).

Кандидатська дисертація на тему “Формування у студентів педагогічного вузу готовності до трудового виховання дошкільників” захищена у 1990 р. Матеріали кандидатської дисертації в тексті докторської дисертації не використовувалися.

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 72 праці, з яких 63 – одноосібні. Загальний обсяг публікацій складає 90 друкованих аркушів. Серед них 24 одноосібні статті опубліковано у фахових наукових виданнях України, які затверджені ВАК України, 2 публікації – у міжнародних виданнях, чотири навчальні