LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Теоретичні та методичні засади формування соціально-професійної зрілості курсантів вищих навчальних закладів МВС України

посібники з грифом МОН України (у тому числі одноосібні – 2), п’ять монографій (у тому числі одноосібних – 3), 20 статей у збірниках матеріалів і тез конференцій.

Структура дисертації. Дисертація складається із вступу, шести розділів, висновків до них, загального висновку, списку використаних джерел, додатків (окремим рукописом). Загальний обсяг дисертації складає 456 сторінок машинописного тексту, із них 420 сторінок основного тексту. Текст ілюстрований 23 таблицями (13 повних сторінок), 21 рисунком (графіки, діаграми). Список використаних джерел включає 468 найменувань, з них 52 – іноземними мовами. Обсяг додатків складає 203 сторінки.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі сформульовано мету і завдання дослідження, охарактеризовано ступінь розробленості проблеми, зв’язок з науковими планами, темами, програмами, визначено об’єкт, предмет і мету дослідження, його методологічну основу, розкрито новизну та практичне значення одержаних результатів, а також визначено особистий внесок здобувача щодо одержаних наукових результатів та їх апробації.

У першому розділі – “Професійна підготовка працівників системи МВС України у вищих навчальних закладах як педагогічна проблема” – проаналізовано розробленість проблеми професійної підготовки працівників міліції до професійної діяльності у наукових дослідженнях; розглянуто зарубіжний досвід професійної підготовки працівників поліції; виявлено сучасні суперечності у професійній підготовці працівників міліції у вищих навчальних закладах МВС України у контексті Болонського процесу.

Професійна діяльність працівників органів внутрішніх справ розглядається як сукупність функцій і дій, спрямованих на боротьбу зі злочинністю, правопорушеннями, на забезпечення правопорядку в державі. Специфіка професійної діяльності зумовлює високі вимоги до підготовки особового складу у вищих навчальних закладах МВС України. Вдосконаленню професійної підготовки майбутніх офіцерів міліції присвячено ряд педагогічних, психологічних, юридичних досліджень. Як показало вивчення, до питань адаптації курсантів до навчання у вищих навчальних закладах МВС України дослідники підходять з урахуванням їх специфіки (Г. І. Васильєв, О. В. Іванова, О.О. Назаров та ін.), а також змісту професійної діяльності в органах внутрішніх справ (В.В. Конопльов, В.М. Павлушенко та ін.); відповідального ставлення до виконання службових обов’язків (М.М. Козяр та ін.), моральних орієнтацій (О. М. Тогочинський та ін.) і дисциплінарної відповідальності (М. І. Ануфрієв та ін.).

Докладно вивчалися проблеми формування професійної правової свідомості у курсантів вищих навчальних закладів МВС (О. В. Косаревська та ін.), професійної правової культури (В. О. Безбородий, А. С. Морозов, В.П. Барковський, І.М. Михайліченко та ін.), педагогічної культури майбутніх працівників МВС (В. І. Зелений та ін.). Приділяється увага оптимізації спеціальної фізичної (І.П.Закорко, О.А.Зарічанський, В.І.Пліско та ін.) та психофізичної підготовки курсантів.

Дослідники вивчали психологічні аспекти професійної діяльності працівників органів внутрішніх справ, зокрема: психолого-педагогічні основи професійної діяльності фахівців соціальної служби в органах внутрішніх справ (М. М. Дідик), психологічні особливості діяльності керівника ОВС (Є. Г. Запорожцев), здійснювали психологічний аналіз професійної діяльності дільничного інспектора міліції та умови її вдосконалення (Г. Є. Запорожцева), професійно-психологічну підготовку працівників підрозділів швидкого реагування міліції (О. М. Корнєв).

Фахівцями з юридичної психології досліджувалася проблема професійної деформації працівників органів внутрішніх справ (В. С. Медведєв та ін.), організаційно-методичні та психологічні засади вдосконалення діяльності працівників експертно-криміналістичних підрозділів (Ю. П. Тимошенко та ін.), чинники формування професійної свідомості майбутніх юристів (Т. В. Кушнірова та ін.). Не залишилися поза увагою дослідників проблеми формування професійної усталеності (В. І. Дьяченко та ін.), а також емоційної усталеності (А. І. Черкашин, З. Л. Шайхлісламов та ін.) працівників органів внутрішніх справ у процесі фахової підготовки.

Аналіз педагогічних, психологічних та інших досліджень дає підстави стверджувати, що вдосконаленню професійної підготовки фахівців для органів внутрішніх справ у науці приділяється значна увага. Напрацьовано важливі теоретичні і практичні матеріали, запропоновано шляхи і способи розв’язання означеної проблеми в різних її аспектах. Проте не стала предметом досліджень проблема формування соціально-професійної зрілості у курсантів – майбутніх офіцерів міліції.

Принципи побудови систем підготовки правоохоронців у розвинених демократичних зарубіжних країнах за своєю сутністю є подібними, хоча шляхи їх реалізації мають свої особливості. Такими особливостями нам видаються: розгалуженість і різноманітність поліцейських систем, наявність поліцейських органів у різних міністерствах і відомствах, їх незалежність між собою тощо.

Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ в Україні до 1995 р. здійснювалася однією академією МВС (м. Київ) та 8 училищами міліції. На сучасному етапі така підготовка здійснюється у 14 вищих навчальних закладах (5 університетів, 9 інститутів) майже для всіх галузевих служб за 13 спеціальностями. Однак в Україні, поряд з певними успіхами, сучасна практика професійної підготовки працівників органів внутрішніх справ у вищих навчальних закладах, ще не позбавлена суперечностей. Причиною їх появи став дисонанс, що виник між суспільною та освітньою системами.

На думку вчених і практиків (Бандурка О.М., Гусарєв С.Д., Скакун О.Ф., Сливка С.С., Столяренко А.М., Тихомиров О.Д.), зміст професійної освіти працівників міліції сьогодні, принаймні, має забезпечувати: адекватний світовому рівень загальної і професійної культури фахівця; формування адекватної сучасному рівню знань картини світу; інтеграцію особистості в національну і світову культуру суспільних відносин; формування людини і громадянина, інтегрованого в сучасне суспільство і націленого на вдосконалення суспільства.

Особливим напрямом підготовки кадрів для органів внутрішніх справ у національних системах відомчої освіти є навчання фахівців для Міжнародної організації кримінальної поліції (Інтерпол). Україну було прийнято до Інтерполу в листопаді 1995 р. Проблема інтеграції підготовки вітчизняних міліцейських кадрів у світову систему поліцейської освіти на початку ХХІ ст. стає дедалі більш очевидною.

У другому розділі – “Теоретико-методологічні засади дослідження соціально-професійної зрілості працівника міліції” – здійснено теоретико-методологічне обґрунтування базових понять дослідження та сутність феномена “зрілість особистості” в сучасних наукових дослідженнях, закономірностей розвитку соціальної