LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Теоретичні та методичні основи судової гірничотехнічної експертизи

промисловості та в підземних умовах, яка складається з певного комплексу обладнання, бази даних експертних висновків і літературних джерел стосовно цього виду судово-експертного дослідження, законодавчої бази тощо.

17. Розглянуто основні визначення, що стосуються судової гірничотехнічної експертизи, а саме поняття, а також умови, в яких призначаються повторна, додаткова, комісійна, комплексна експертизи, та їх правова особливість.СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ:

Монографія та науково-практичний словник:

1. Бордюгов Л.Г., Дружинін Г.М., Дузь Л.Є., Кир’янов Ю.А. Кривченко Ю.О., Крупка А.А., Моїсєєв О.М. Судова гірничотехнічна експертиза: організаційні та методичні основи. – Донецьк: Донеччина, 2005. – 455 с.

2. Судова експертиза з питань охорони праці. Гірничотехнічна експертиза. Тлумачний словник основних термінів / Укладачі Кир’янов Ю.А., Дружинін Г.М., Крупка А.А., Дузь Л.Є., Бордюгов Л.Г., Кир’янов С.Ю. – Донецьк: ДНДІСЕ, 2001. – 196 с.

Cтатті у наукових фахових виданнях:

1. Бордюгов Л.Г. Зміст предмета судової гірничотехнічної експертизи // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. Зб. наук. пр.– Донецьк: Донецький ін-т внутр. справ. – 2004. – Вип. 1. – С. 220-227.

2. Бордюгов Л.Г. Об’єкти судової гірничотехнічної експертиза // Вісник Національного університету внутрішніх справ. / Міністерство внутрішніх справ України. Ред. колегія: О.М. Бандурка, О.Н. Ярмиш, П.М. Львова та ін. – Харків, 2004. – Вип. 25. – С.194-199.

3. Бордюгов Л.Г. Особливості огляду місця події при розслідуванні аварій на підприємствах гірничої промисловості // Вісник Національного університету внутрішніх справ. / Ред. колегія: О.М. Бандурка, О.Н. Ярмиш, П.М. Львова та ін. – Харків, 2004. – Вип. 27. – С.164-168.

4. Бордюгов Л.Г. Основи формування гірничотехнічної судової експертизи та судової гірничотехніки // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. Збірник науково-практичних матеріалів / Міністерство юстиції України, Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз імені Засл. проф. М.С. Бокаріуса, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого; Ред. колегія: М.Л. Цимбал, В.Ю. Шепітько, Л.М. Головченко та ін. – Харків: Право, 2005. – Вип. 5 – С.372-377.

5. Бордюгов Л.Г. Висновок судової гірничотехнічної експертизи (СГТЕ) і оцінка його результатів слідчим і судом // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС імені 10-річчя незалежності України. “Виявлення, фіксація та використання доказів у процесі досудового слідства”. Спеціальний випуск у двох частинах. – Луганськ: РВВ ЛАВС. – 2005. – Ч. 1. – С.197-206.

6. Бордюгов Л.Г. Принципи і зміст судово-експертної діяльності в галузі судової гірничотехнічної експертизи // Криміналістичний вісник: наук.-практ. збірник / ДНДЕКЦ МВС України; КНУВС; Редкол.: Є.М. Моісеєв (голова. ред.) та ін. – К.: “Ін Юре”, 2006. – № 1(5). – 53-59.

Публікації в інших наукових виданнях та тези наукових доповідей

1. Бордюгов Л.Г. Профилактика правонарушений в деятельности экспертных учреждений Украины // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. Зб. наук. праць – Донецьк: Донецький ін-т внутр. справ. – 1998. – Вип. 2. – С. 129-133.

2. Бордюгов Л.Г. Судова гірничотехнічна експертиза як джерело доказів у кримінальному судочинстві // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. Збірник науково-практичних матеріалів. / Міністерство юстиції України, Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз імені Засл. проф. М.С. Бокаріуса, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого; Ред. колегія: А.П. Заєць, М.Л. Цимбал, В.Ю. Шепітько та ін. – Харків: Право, 2004. – Вип. 4 – С.342-347.

3. Бордюгов Л.Г., Кир’янов Ю.А. Изъятие и осмотр документов для проведения экспертных исследований по уголовным делам о нарушениях техники безопасности на предприятиях горной промышленности // Криміналістичний вісник. Наук.-практ. зб. / ДНДЕКЦ МВС України; НАВСУ; Редкол.: Я.Ю. Кондратьєв (голова ред.) та ін. – К.: Вид. Бюл. ВАК України”, 2004. – № 1 (1). – С.102-107.

4. Бордюгов Л.Г., Кир’янов Ю.А. Застосування методів судової гірничотехнічної експертизи у роботі по запобіганню та розкриттю злочинів, пов'язаних з аваріями техногенного характеру на підприємствах вугільної промисловості // Актуальні проблеми криміналістики: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Харків) 25-26 верес. 2003 р. / Ред. кол.: М.І. Панов (голов. ред.), В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова та ін. – Х.: Гриф. 2003. – С.264-267.

5. Бордюгов Л.Г. Використання спеціальних знань при розслідуванні кримінальних справ по фактах порушень вимог правил охорони праці і техніки безпеки на підприємствах гірничої промисловості // Матеріали III міжнар. наук.-практ. конф. „Динаміка наукових досліджень 2004”. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – Том 5. Право.– С.61-63.

6. Бордюгов Л.Г. Гносеологічні і процесуальні передумови формування нового напрямку судово-експертної діяльності – судової гірничотехнічної експертизи // Матеріали I міжнар. наук.-практ. конф. „Науковий потенціал світу 2004”. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – Том 51. Право. – С.35-38.

7. Бордюгов Л.Г. Предмет, об’єкти і задачі судової гірничотехнічної експертизи // Матеріали VII міжнар. наук.-практ. конф. „Наука і освіта 2004”. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004.–Том 49. Право. – С. 4-6.

8. Бордюгов Л.Г. Задачі судової гірничотехнічної експертизи // Сб. научн. труд. по материалам научно-практической конференции “Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании”. – Одесса: Черноморье, 2005. – Том 6. Экономика, юридические и политические науки. – С.69-73.

9. Бордюгов Л.Г. Про зміст, структуру та значення теорії судової гірничотехнічної експертизи // Матеріали VIII міжнар. наук.-практ. конф. „Наука і освіта 2005”. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – Том 45. Право. – С.26-28.

10. Бордюгов Л.Г. Етапи експертного дослідження при проведенні судової гірничотехнічної експертизи // Материалы І междунар. наук.-практ. конф. „Наука и технологии: шаг в будущее - 2006”. – Белгород: Руснаучкнига, 2006. – Том 9. Право. – С.25-28.

11. Бордюгов Л.Г. Основні форми використання спеціальних знань при розслідуванні кримінальних справ // Матеріали II міжнар. наук.-практ. конф. „Сучасні наукові дослідження – 2006”. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. – Том 3. Право. – С.34-38.

12. Бордюгов Л.Г. Формування нової галузі судово-експертних знань - судової гірничотехніки // Materials of international scientifical-practical conference “The science: theory and practice”, July, 20 th – August, 5th, 2005, Publishing House “Education and Science”, Prague Nauka i osvita, Dnepropetrovsk, Rusnauchkniga, Belgorod, 2005. – Volume 19. Jurisprudence. – С. 31-34.


АНОТАЦІЯ

Бордюгов Л.Г. Теоретичні та методичні основи судової гірничотехнічної експертизи. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза. – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Харків, 2007.

Дисертація являє собою розв’язання на монографічному рівні проблем