LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Теоретичні та організаційно-правові проблеми становлення і розвитку українського парламентаризму

та проведення цими комісіями парламентського розслідування. Основою повноважень слідчих комісій має бути їх право на отримання пояснень від будь-яких посадових осіб (за небагатьма винятками) та на ознайомлення з необхідними для розслідування матеріалами і документами, їх отримання, а у разі необхідності – вилучення.

Правове регулювання діяльності депутатських об’єднань (фракцій, груп) має здійснюватися за такими принципами: вільність (не імперативність) депутатського мандата; членство депутата лише в одному депутатському об’єднанні; рівність вимог для утворення депутатських об’єднань незалежно від політичних переконань, яких дотримуються їх члени; заборона будь-якого адміністративного впливу на депутатські об’єднання; надання кожній окремій депутатській фракції чи групі одного і того ж переліку повноважень з встановленням обсягу деяких з них залежно від чисельності групи чи фракції; пропорційне представництво фракцій та груп при формуванні комітетів та інших робочих органів парламенту; самостійне вирішення фракціями та групами питань внутрішньої організації та порядку роботи, тобто право їх на самоорганізацію.

Визначено також обсяг і межі правового регулювання діяльності парламентських коаліцій. Дисертант вважає, що доцільним є лише правове регулювання деяких питань утворення, діяльності та припинення тих парламентських коаліцій, які є парламентською більшістю чи парламентською опозицією. Якщо при правовому регулюванні статусу парламентської більшості акцент має бути зроблений на організаційно-правових аспектах її утворення та припинення, то щодо парламентської опозиції основна увага має бути приділена встановленню організаційних, процедурних, інформаційних, матеріально-технічних гарантій її функціонування.


Список опублікованих автором праць

за темою дисертації:

 • Журавський В. С. Український парламентаризм на сучасному етапі: теоретико-правовий аспект: Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. – 248 с.

  Рецензії: Кармазіна М. Український парламентаризм (незаангажований погляд на проблеми його розвитку) // Президентський вісник. – 2001. – № 31–32. – С. 7;

  Ярмиш О.Н. Український парламентаризм: теорія і практика // Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. – Вип. 11. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Спілка юристів України, 2001. – С. 583–586; Мацюк А. Український парламентаризм сьогодні // Віче. – 2001. – № 8. – С. 151–154.

 • Журавский В. С. Правовой фундамент новой политической системы Украины // “Коли суспільство структуровано…”. – К.: Логос, 1996. – С. 38–44.

 • Журавський В. С. Політико-законодавча діяльність. – К.: Логос, 1999. – 176 с.

 • Журавський В. С. Політична система України: проблеми становлення і розвитку (правовий аспект). – К.: Парламентське вид-во, 1999. – 112 с.

 • Журавський В. С. Методологічні проблеми дослідження політичної системи. – К.: Парламентське вид-во, 2000. – 64 с.

 • Журавський В. С. Бікамеральна структура парламенту: історія, сучасність та умови впровадження в Україні. – Х.: Ун-т внутр. справ, 2000. – 27 с.

 • Журавський В. С. Проблеми формування двопалатного парламенту. – Х.: Ун-т внутр. справ, 2000. – 20 с.

 • Журавський В. С. Організація діяльності парламенту: особливості правового регулювання. – Х.: Ун-т внутр. справ, 2000. – 16 с.

 • Журавський В. С. Конституційно-правовий статус народних депутатів та їх парламентських об`єднань. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2000. – 64 с.

 • Журавський В. С. Партії і парламент // Виборче законодавство України: місце і роль політичних партій. – К., 2000. – С. 8 – 10.

 • Журавський В. С. З історичного досвіду формування парламентаризму в Європі та Північній Америці // Вісн. ун-ту внутр. справ. – 2000. – Вип. 12, ч. 1. – С. 159–166.

 • Журавський В. С. Конституційно-правова характеристика функцій та повноважень Верховної Ради України // Вісн. ун-ту внутр. справ. – 2000. – Вип. 12, ч. 2. – С. 225–232.

 • Журавський В. С. Організація парламентів: питання порівняльного аналізу: Навч. посібн. / За ред. д-ра юрид. наук, проф. О. Н. Ярмиша. – Х.: Нац. ун-т внутр. справ, 2001. – 136 с.

 • Журавський В. С. Парламент України: шляхи розвитку і вдосконалення функцій. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. – 63 с.

 • Журавський В. С. Розвиток теорії і практики українського парламентаризму в 1917–1920 рр. // Вісн. Нац. ун-ту внутр. справ. – 2001. – Вип. 13. – С. 172–181.

 • Журавський В. С. Законодавча функція парламенту України // Вісн. Нац. ун-ту внутр. справ. – 2001. – Вип. 14. – С. 175–184.

 • Журавський В. С. Правовий статус депутатських об`єднань в парламентах // Вісн. Нац. ун-ту внутр. справ. – 2001. – Спецвип. – С. 383–391.

 • Журавський В. С. До питання про законодавчі повноваження народного депутата України // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: Зб. наук. ст. – Донецьк: Донецький ін-т внутр. справ. – 2001. – Вип. 1. – С. 42–49.

 • Журавський В. С. Загальна характеристика компетенції Верховної Ради України // Вісн. Львівського ін-ту внутр. справ. – 2001. – Вип. 1. – С. 274–281. • Журавський В. С. Про зміст та співвідношення понять депутатського мандату, статусу та повноважень народного депутата України // Вісн. Луганського ін-ту внутр. справ. – 2001. – Вип. 3. – С. 55–62.

 • Журавський В. С. Парламентський контроль в Україні: проблеми нормативно-правового регулювання // Вісн. Запорізького юридичного ін-ту. – 2001. – Вип. 1 (14). – С. 11–20.

 • Журавський В. С. Правовий статус парламентських комітетів // Вісн. Запорізького юридичного ін-ту. – 2001. – Вип. 2 (15). – С. 14–25.

 • Журавський В. С. Правове регулювання статусу та діяльності комітетів і комісій парламенту // Юридичний вісн. – 2001. – № 1. – С. 103–107.

 • Журавський В. С. Керівництво парламентом та його палатами // Юридичний вісн. – 2001. – № 2. – С. 100–104.

 • Журавський В. С. Двопалатний парламент в Україні: проблеми формування // Право України. – 2001. – № 3. – С. 33–35.

 • Журавський В. С. Розвиток доктрини українського парламентаризму в ХІХ – на початку ХХ ст. // Право України. – 2001. – № 5. – С. 37–41.

 • Журавський В. С. Парламент України в системі органів державної влади // Парламентська реформа: теорія та практика: Зб. наук. праць. – К.: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2001. – С. 86–96.

 • Журавський В. С. Розвиток українського парламентаризму в ХХ ст. (1917–
  1991 рр.) // Законодавство України: проблеми вдосконалення: Зб. наук. праць. – К.: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2001. – С. 78–93.

 • Журавський В. С. Повна та часткова ротація


 •