LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Теоретичні та організаційно-правові проблеми становлення і розвитку українського парламентаризму

палат бікамерального парламенту: переваги та недоліки // Парламентаризм в Україні: теорія та практика: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-й річниці з дня проголошення незалежності України та 5-й річниці з дня прийняття Конституції України. – К.: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2001. – С. 407–410.

 • Журавський В. С. Керівні органи Верховної Ради України // Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. – Вип. 9. – К.: Ін-т держави і права
  ім. В. М. Корецького НАН України, Спілка юристів України, 2001. – С. 100–105.

 • Журавський В. С. Робочі органи українського парламенту // Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. – Вип. 10. – К.: Ін-т держави і права
  ім. В. М. Корецького НАН України, Спілка юристів України, 2001. – С. 152–157.

 • Журавський В. С. Парламентаризм в Україні та європейський досвід // Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. – Вип. 11. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Спілка юристів України, 2001. – С. 101–107.

 • Журавський В. С. Принципи формування та термін повноважень палат двопалатного парламенту // Правова держава: Щорічник наук.


  праць. – Вип. 12. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. – С. 175–185.

 • Журавський В. С. Основні функції та повноваження українського парламенту // Вісн. Київського ун-ту ім. Т. Г. Шевченка (юридичні науки). – 2001. – № 43. –
  С. 76–80.

 • Журавський В. С. Парламентський контроль в Україні: проблеми нормативно-правового регулювання // Вісн. Львівського ун-ту. Серія юридична. – 2001. –
  № 36. – С. 231–242.

 • Журавський В. С. Козацький конституціоналізм і його роль в еволюції вітчизняного парламентаризму // Вісн. Академії правових наук України. – 2001. –
  № 2 (25). – С. 60–69.

 • Журавський В. С. Проблеми правового регулювання контрольних повноважень Верховної Ради України // Наук. вісн. Академії державної податкової служби. – 2001. – № 2 (12). – С. 148–158.

 • Журавський В. С. Коаліції в парламенті. Законодавче регулювання діяльності парламентської більшості та парламентської меншості (опозиції) // Правничий часопис Донецького ун-ту. – 2001. – №1 (6). – С. 14–18.

  АНОТАЦІЯ

  Журавський В. С. Теоретичні та організаційно-правові проблеми становлення і розвитку українського парламентаризму. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень та 12.00.02 – конституційне право. – Одеська національна юридична академія. – Одеса, 2001.

  Дисертація присвячена комплексному загальнотеоретичному аналізу становлення та розвитку українського парламентаризму, в основі якого – конкретно-історична практика діяльності парламентів України, результати законотворчої діяльності Верховної Ради України та власного досвіду дисертанта у розробленні законодавчих актів з питань економічної, соціальної сфери, культури, науки, освіти, діяльності парламенту та його органів.

  Вперше в науковій вітчизняній літературі досліджуються умови впровадження в Україні бікамерального парламенту та здійснена комплексна правова оцінка позитивних і негативних результатів такого кроку.

  Проведене узагальнююче дослідження місця і ролі українського парламенту в конституційній системі влади України, запропоновані якісно нові механізми і правові чинники вдосконалення існуючої форми правління та підвищення ролі українського парламенту в системі органів державної влади.

  На основі значної кількості емпіричного матеріалу та його критичного політико-правового аналізу обґрунтовується оптимальний обсяг парламентської компетенції, напрями поліпшення реалізації парламентом України законодавчої та контрольної функцій парламенту.

  З гуманістичних позицій досліджується соціальне призначення українського парламенту в умовах становлення правової держави, пропонуються науково обґрунтовані рекомендації щодо зміцнення його представницьких функцій, передбачається відповідний інструментарій для досягнення цієї мети.

  Одним із нових концептуальних положень є також окреслення основних соціально-економічних проблем, які стоять перед країною і які мають вирішуватися за допомогою засобів законодавчого характеру.

  В контексті реалізації вимог зміцнення парламентаризму в Україні вироблений комплекс конкретних прикладних пропозицій, реалізація яких сприятиме зміцненню підвалин законодавчої влади, підвищенню ролі парламенту у житті суспільства.

  Ключові слова: право, держава, конституція, парламентаризм, поділ влади, законодавча діяльність, парламентський контроль.

  SUMMARY

  Zhuravskiy V. S. Theoretical and legal organizational problems of forming and development of Ukrainian parliamentarism. – Manuscript.

  Doctoral degree dissertation in law, speciality 12.00.01 – theory and history of state and law; history of political and legal theories and 12.00.02 – constitutional law. – Odessa National Legal Academy. – Odessa, 2001.

  Dissertation is devoted to complex general theoretical analyses of forming and development of Ukrainian parliamentarism, which is based on the actual historical practice of parliamentary activities of the period of development of Ukraine, results of the lawmaking process of the Verkhovna Rada of Ukraine and applicant’s personal experience in drafting legal acts in economics, social sphere, culture, science, education, activities of parliament and its bodies.

  The study conditions of implementing of bicameral parliament and complex legal assessment of positive and negative consequences of such step is done for the first time in the national scientific literature.

  The author conducts profound disquisition of place and role of Ukrainian parliament in the constitutional system of power of Ukraine, proposes new mechanisms and legal factors of existing form of rule improvement, and facilitating the role of Ukrainian parliament in the state power bodies system.

  Outlining of the optimal amount of parliamentary competence, ways of improvement of execution of lawmaking and control functions of parliament of Ukraine is based on the exploitation of grate volume of empirical material and comprehensive approach.

  Social assignment of Verkhovna Rada of Ukraine in conditions of establishment of the rule of law state is studied on the new methodological grounds. Author recommends scientifically argumented changes of the representative function of parliament, envisages appropriate instruments to this extend.

  The outline of the basic social economic problems facing the state which must be solved by the measures of legislative nature is one of the new conceptual


 •