LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Теоретичні та організаційно-технічні основи інформаційного забезпечення судово-балістичної експертизи

19


ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВНУТРІШНІХ СПРАВТютюнник Тетяна ВікторівнаУДК 343.98ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО–ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДОВО-БАЛІСТИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика;

судова експертиза
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата юридичних наук
ХАРКІВ – 2008

Дисертацією є рукопис

Робота виконана на кафедрі криміналістики Донецького юридичного інституту ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка, МВС України.


Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор

Волобуєв Анатолій Федотович,

Харківський національний університет

внутрішніх справ,

професор кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії.


Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор

Іщенко Андрій Володимирович,

Київський національний університет

внутрішніх справ, професор кафедри криміналістики;


кандидат юридичних наук, доцент

Щербаковський Михайло Григорович,

Харківський національний університет

внутрішніх справ,

начальник кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії.


Захист відбудеться 21 листопада 2008 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.700.01 Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Харків, пр-т 50-річчя СРСР, 27).


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Харків, пр-т 50-річчя СРСР, 27).


Автореферат розісланий 21 жовтня 2008 року.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради О.П. Рябченко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Характерною особливістю сучасної злочинності є те, що при вчиненні багатьох видів агресивних злочинів широко використовується вогнепальна, пневматична, газова та інші види зброї, які з’явилися останнього часу. Це обумовлює зростання кількості і різноманіття об’єктів, щодо яких призначається судово-балістична експертиза у кримінальних справах. Результативність їх дослідження значною мірою обумовлюється кваліфікацією експерта-криміналіста, володіння ним апробованою методикою проведення експертного дослідження, а також наявністю і доступністю інформаційного матеріалу довідкового характеру щодо конструкції та характеристик застосування сучасних зразків зброї.

У наукових дослідженнях приділялася певна увага як загальним питанням підготовки і проведення судово-балістичної експертизи, так і розробці методик проведення експертизи окремих різновидів зброї, інформаційного забезпечення експертних досліджень. Окремі аспекти цієї проблематики досліджувалися у працях П.Д. Біленчука, І.В. Горбачева, Б.М. Комаринця, А.В. Кофанова, М.П. Молибоги, О.Ф. Суляви та інших. Але аналіз експертної практики, нормативно-правових актів і спеціальної літератури дає підстави для констатації того, що в Україні на даний час відсутні єдині методики проведення судово-балістичних експертиз нових різновидів зброї (пневматичної, газової, травмуючої несмертельної дії) та конструктивно схожих пристроїв. Відсутня також методика дослідження нових видів боєприпасів та набоїв. Існує лише посібник довідкового характеру (укладачі: А.В. Іщенко, О.В. Грищенко, І.В. Ігнатьєв, В.В. Назаров), що стосується названих різновидів, але єдині методики проведення досліджень на даний час відсутні (існують тільки інформаційні листи загального характеру). Невирішеними залишаються й окремі теоретичні питання щодо поняття зброї, її класифікації. З урахуванням тенденції до формування окремого розділу криміналістики з назвою «криміналістичне зброєзнавство», відображеної у працях російських криміналістів (В.М. Плескачевського, О.С. Подшибякіна, В.А. Ручкина, В.В. Зирянова, С.М. Юхіна, В.Ю. Владимирова та інших) ці питання набувають великого значення для розробки методик експертного дослідження окремих різновидів зброї та інформаційно-довідкового забезпечення. Саме це й обумовлює актуальність обраної теми дисертаційного дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано згідно з планом науково-дослідних робіт Донецького юридичного інституту ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка, відповідає п.п. 2.8 (поз. 134 та 137) Пріоритетних напрямків наукових і дисертаційних досліджень, які потребують першочергового розроблення і впровадження у практичну діяльність органів внутрішніх справ на період 2004-2009 р.р., (затверджене наказом МВС України від 05.07.2004 №755).

Тема дисертації затверджена рішенням Вченої ради Донецького юридичного інституту ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка (протокол № 1 від 28 січня 2004 р.).

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у розробці теоретичних основ і організаційно-технічного аспекту формування системи загальнодержавного інформаційного забезпечення судово-балістичної експертизи новітніх зразків зброї, що використовується при вчиненні злочинів.

Відповідно до мети дослідження були поставлені і вирішувалися наступні взаємно пов’язані завдання:

1) визначити місце та роль судової балістики та судово-балістичної експертизи у криміналістичному забезпеченні розслідування злочинів, які вчиняються з використанням вогнепальної та інших видів зброї;

2) визначити перелік об’єктів сучасної судово-балістичної експертизи та особливості завдань їх дослідження;

3) сформулювати поняття методики експертного судово-балістичного дослідження, проаналізувати окремі методики дослідження зброї, набоїв та слідів пострілу і визначити напрямки їх удосконалення;

4) уточнити криміналістичну класифікацію зброї та відповідний понятійний апарат;

5) визначити особливості методики експертного дослідження новітніх зразків зброї, пов’язані з їх конструктивними особливостями;

6) визначити поняття інформаційного забезпечення судово-балістичних досліджень та його вплив на їх результативність;

7) визначити структуру інформаційного забезпечення судово-балістичних експертиз та принципи його формування;

8) визначити організаційно-технічні основи інформаційного забезпечення судово-балістичних експертиз та окремі видів інформаційних масивів в залежності від виду досліджуваних об’єктів.

Об’єктом наукового