LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Теоретичні та організаційно-технічні основи інформаційного забезпечення судово-балістичної експертизи

дослідження є діяльність експертних установ і правовідносини у цій сфері.

Предметом дослідження є організаційно-технічні особливості інформаційного забезпечення судово-балістичної експертизи.

Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційного дослідження складають загальний діалектичний метод наукового пізнання дійсності, коли явища, які є предметом дослідження, розглядаються у взаємозв’язку та єдності протилежностей. Використані також окремі методи дослідження:

 • методи логіки (аналіз, синтез, дедукція) – при дослідженні нормативно-правових актів, матеріалів кримінальних справ, матеріалів звітів експертних підрозділів правоохоронних органів, наукових концепцій, що стосувалися предмету дослідження;

 • системно-структурний метод – при дослідженні поняття зброї, її класифікації, визначення завдань судово-балістичних досліджень, методики експертного дослідження та інформаційного забезпечення;

 • порівняльно - правовий метод – при дослідженні нормативно-правового регулювання судової експертизи в Україні, Російській Федерації;

 • соціологічні методи (опитування, анкетування, експертні оцінки) були використані для збору додаткової інформації про методики проведення судово-балістичних досліджень та їх інформаційне забезпечення;

 • статистичний метод використано при вивченні кримінальних справ про злочини, що вчиняються з використанням зброї, експертних висновків.

Нормативною основою дисертації є положення Конституції України, кримінально-процесуальне законодавство України, Російської Федерації, Закони України «Про міліцію», «Про судову експертизу», «Про інформацію», «Про науково-технічну інформацію», а також інші нормативно-правові акти, що стосуються діяльності експертних установ. Теоретичною основою дисертації слугували праці Л.Є. Ароцкера, Р.С. Бєлкіна, А.І. Винберга, Г.Л. Грановського, В.Ф. Гущина, Б.Н. Єрмоленка, А.В. Іщенка, Б.М. Комаринця, Ю.Г. Корухова, С.Д. Кустановича, Н.Т. Малаховської, М.В. Салтевського, М.Я. Сегая, А.А. Ейсмана, В.Ф. Червакова, Б.І. Шевченка, А.Р. Шляхова, М.Г. Щербаковського та інших.

Емпіричну базу дослідження складають: 990 висновків судово-балістичних експертиз; результати анкетування 83 експертів-балістів експертно-криміналістичних підрозділів УМВС України в Київській, Донецькій, Луганській, Полтавській, Івано-Франковській областях, міст Сімферополя і Севастополя, Науково-дослідних інститутів судових експертиз Міністерства юстиції України.

Наукова новизна одержаних результатів визначається їх спрямованістю на вирішення проблемного завдання розробки теоретичних та організаційно-технічних основ інформаційного забезпечення судово-балістичної експертизи. При цьому були сформульовані наступні положення і рекомендації, які мають певний ступінь новизни:

 • одержали подальший розвиток положення щодо місця та ролі судової балістики та судово-балістичної експертизи у криміналістичному забезпеченні розслідування злочинів, які вчиняються з використанням вогнепальної та інших видів зброї;

 • удосконалено перелік об’єктів сучасної судово-балістичної експертизи та визначені особливості завдань щодо їх дослідження;

 • одержало подальший розвиток поняття методики експертного судово-балістичного дослідження, визначені шляхи удосконалення окремих методик дослідження зброї, набоїв та слідів пострілу;

 • удосконалена криміналістична класифікація зброї та відповідний понятійний апарат;

 • вперше визначені особливості методики експертного дослідження окремих новітніх зразків зброї, пов’язані з їх конструктивними особливостями;

 • удосконалені положення щодо інформаційного забезпечення судово-балістичних досліджень та його впливу на їх результативність;

 • одержали подальший розвиток положення щодо структури інформаційного забезпечення судово-балістичних експертиз та принципів його формування;

 • удосконалені організаційно-технічні основи інформаційного забезпечення судово-балістичних експертиз та вперше визначені окремі види інформаційних масивів стосовно окремих видів досліджуваних об’єктів.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що сформульовані у дисертації положення і рекомендації можуть бути використані:

 • безпосередньо експертами-криміналістами при проведенні судово-балістичних досліджень;

 • при проведенні наукових досліджень, спрямованих на розробку і вдосконалення методик проведення судово-балістичних експертиз та їх інформаційного забезпечення;

 • при викладанні окремих тем з криміналістики у вищих юридичних навчальних закладах з підготовки експертів-криміналістів та при викладанні спеціального курсу з криміналістики «Судова експертологія».

Апробація результатів дослідження. Дисертаційне дослідження підготовлено на кафедрі судових експертиз Донецького юридичного інституту ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, неодноразово обговорювалося, було схвалено і рекомендовано до захисту.

Основні положення дисертації доповідалися на семінарах, круглих столах, науково-практичних конференціях (м. Донецьк 2005 р., м. Миколаїв 2007 р., м. Чернігів 2008 р.).

За результатами дисертаційного дослідження були сформульовані методичні рекомендації щодо особливостей проведення судово-балістичних досліджень, які використовуються в НДЕКЦ при ГУМВС України в Донецькій області, а також впроваджені у навчальний процес при викладанні дисципліни «Судова експертологія» Донецького юридичного інституту ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка та у навчальний процес при викладанні дисципліни дисципліни «Криміналістика» Донецького університету економіки та права, про що є відповідні акти впровадження.

Публікації. Основні положення дисертації викладено у 6 наукових статях, котрі опубліковани у виданнях, які входять до переліку фахових, затверджених ВАК України.

Структура дисертації визначена її метою і завданнями. Загальний обсяг дисертації становить 183 сторінки. Робота складається із вступу, трьох розділів, семи підрозділів, висновків, списку використаних джерел ( 268 найменувань ) і додатків ( 8 с.).

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертаційного дослідження, визначаються його мета і завдання, методологічна основа, розкривається теоретичне та практичне значення та наукова новизна.

Розділ 1. «Судово-балістична експертиза як засіб отримання доказів та напрямки її розвитку» складається з чотирьох підрозділів.

У підрозділі 1.1 «Поняття судової балістики і судово-балістичної експертизи» дається історичний аналіз становлення і розвитку судової балістики як частини науки криміналістики. Судова балістика виникла і розвивалася як галузь