LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Теоретичні та організаційно-технічні основи інформаційного забезпечення судово-балістичної експертизи

життя (стандартна вогнепальна, спеціальна газова зброя, споряджена смертельними отруйними речовинами, газова зброя, перероблена на вогнепальну та ін.).

6. При проведенні судово-балістичної експертизи «газової» зброї важливим є врахування її конструктивних особливостей, які суттєво впливають на методику експертного дослідження. В залежності від виду енергії викиду заряду названу зброю доцільно поділяти на дві класифікаційні групи: а) зброя, де викид вражаючого заряду відбувається в результаті пострілу, тобто від енергії згоряння пороху (револьвери, карабіни, рушниці, автомати, гранатомети, газові пістолети і револьвери, рушниці); б) зброя, де викид вражаючого заряду є результатом застосування невогнепальної енергії (газові балончики, газові механічні розпилювачі, газові кийки, газові розпилювачі). Відповідно до наведених класифікацій повинні розроблятися методики експертних досліджень та їх інформаційне довідкове забезпечення.

7. Результативність судово-балістичних досліджень у кримінальних справах залежить не тільки від існування розроблених методик їх проведення, але й від належного інформаційного забезпечення, яке є складовою техніко-криміналістичного забезпечення. Інформаційне забезпечення судово-балістичної експертизи являє собою діяльність фахівців у галузі проведення балістичних досліджень щодо збирання, накопичення, систематизації, розповсюдження та оновлення наукової, довідникової, технічної та іншої інформації.

Першим етапом роботи зі створення довідково-інформаційного фонду має стати інвентаризація вже накопичених окремими експертними установами та оброблених відомостей. Другим етапом повинне бути відновлення комплексно-цільової програми щодо питань судово-балістичної експертизи та залучення до накопичення інформації всіх судово-експертних закладів.

8. Система інформаційного забезпечення судово-балістичних експертиз у повному обсязі повинна містити такі види забезпечення:

1) нормативну базуз питань, які підлягають розв’язанню судово-балістичною експертизою;

2) інформаційно-довідникову базу, що складається з: натурних колекцій; літературних доробків з питань балістики та судово-балістичної експертизи; фонду експертних висновків.

9. Проблема правової бази інформаційного забезпечення судово-балістичної експертизи полягає у визначенні і дотримання принципів її формування, до яких можуть бути віднесені наступні:

 • відповідність сучасному рівню розвитку науки і техніки (постійне оновлення інформації згідно з появою нових зразків зброї);

 • відповідність кримінально-процесуальному законодавству та іншим нормативно-правовим актам, що регулюють діяльність з розкриття, розслідування й попередження злочинів;

 • поєднання плановості та динамічності інформаційного забезпечення – повне відображення в інформаційному ресурсі всіх нових надходжень;

 • повсюдність і безперервність використання відомостей, як можливість використати необхідне в будь-який час в різних експертних закладах;

 • економічність і раціональну організацію надходження відомостей (уникнення повторного надходження й дублювання інформації та пов’язаних з цим витрат);

 • комплектність і можливість повсякчасного використання (наявність необхідного технічного забезпечення).

10. Організаційно-технічними основами ефективного використання інформаційного забезпечення судово-балістичної експертизи є:

1) забезпеченість експерта робочим місцем з необхідним рівнем комп’ютеризації;

2) можливість доступу до всіх літературних першоджерел, наявних у експертному підрозділі установи місцевого рівня та спецбібліотеки;

3) використання необхідних технічних засобів та програмно-апаратних комплексів (баз даних та інформаційних систем);

4) можливість залучення до проведення експертизи інших фахівців або фахівців інших галузей знання;

5) можливість отримання необхідної інформації за справою від слідчого, органу дізнання або суду;

6) можливість використання інформації за системою «запит-відповідь» у закладі вищого рівню;

7) можливість отримання консультацій за конкретних питань у спеціалістів ДНДЕКЦ, в органах сертифікації та ліцензування;

8) можливість ознайомлення з принциповою позицією експертів, які провадять судово-балістичну експертизу в науково-дослідних інститутах Міністерства юстиції України відносно деяких об’єктів.

З урахуванням цього пропонується проект загальної системи інформаційного забезпечення судово-балістичних експертиз, який складається з трьох ланок: 1) центральної; 2) обласної; 3) окремих експертно-криміналістичних закладів

11. У розпорядженні експерта-баліста повинна була новітня література з різних видів зброї, спеціальних пристроїв, набоїв, які розповсюджені на території країни або можуть бути ввезені, що включає в себе:

 • інформаційне забезпечення дослідження історичної (музейної) зброї;

 • інформаційне забезпечення дослідження сучасної вогнепальної зброї;

 • інформаційне забезпечення дослідження травматичної зброї;

 • інформаційне забезпечення дослідження набоїв;

 • інформаційне забезпечення дослідження пневматичної зброї;

 • інформаційне забезпечення дослідження нових зразків зброї та конструктивно схожих виробів;

 • інформаційнео забезпечення дослідження газових пристроїв.

12. Сформульовані у дисертації положення і рекомендації можуть бути використані:

 • безпосередньо експертами-криміналістами при проведенні судово-балістичних досліджень;

 • при проведенні наукових досліджень, спрямованих на розробку і вдосконалення методик проведення судово-балістичних експертиз та їх інформаційного забезпечення;

 • при викладанні окремих тем з криміналістики у вищих юридичних навчальних закладах з підготовки експертів-криміналістів та при викладанні спеціального курсу з криміналістики «Судова експертологія».

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ:

 • Тютюнник Т. В. Методи діагностики та ідентифікації у діяльності експерта-криміналіста / Т. В. Тютюнник // Держава і право інституту держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2006. – № 32. – С. 420–423.

 • Тютюнник Т. В. Аспекти криміналістичного зброєзнавства / Т. В. Тютюнник // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – Донецьк, 2006. – № 2. – С. 201–206.

 • Тютюнник Т. В. Історичні аспекти вивчення особливостей механізму слідоутворення при дослідженні вогнепальної зброї / Т. В. Тютюнник // Підприємництво, господарство і право. – Київ, 2007. – № 7 (139). – С. 140–142.

 • Тютюнник Т. В. Особливості проведення окремих стадій судово-балістичної експертизи / Т. В. Тютюнник // Юридична Україна: щомісячний правовий часопис. – К.: Юрінком Інтер, 2008. –


 •