LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Теоретичні та організаційно-функціональні засади політичного управління містом в умовах самоврядування

Публічно-правовий статус міських районів// Управління сучасним містом. – 2002. – №1-3 (5). – С. 115-123;

 • Саханенко С.Є. Самоорганізація громадян за місцем проживання у системі місцевого самоврядування// Зб. наук. пр. Української академії державного управління при Президентові України. – К.: Вид-во УАДУ, 2001. – В. 2. – С. 140-151;

 • Саханенко С.Є. Території зі спеціальним статусом в територіальній структурі України// Управління сучасним містом. – 2002. – №4-6 (6). – С. 46-52;

 • Саханенко С.Є. Управлінський консалтинг як чинник підвищення ефективності сучасним містом// Зб. наук. пр. Української академії державного управління при Президентові України. – К.: Вид-во УАДУ, 2000. – В. 1. – С. 98-105;

 • Саханенко С.Є. Фактор лідерства в системі управління містом// Актуальні питання державного управління: Зб. наук. пр. Одеського філіалу Української академії державного управління при Президентові України. – Одеса: Астропринт, 2000. – В. 4. – С. 303-311;

 • Саханенко С.Є. Федералізм: політична теорія і українська політична традиція// Вісник Української академії державного управління при Президентові України. – 1997. – №1. – С. 175-188.

  Статті в інших виданнях

 • Саханенко С.Є. Міські громади та інститути безпосередньої демократії// Актуальні питання політики: Зб. наук. пр. Одеської державної юридичної академії. – Одеса: Астропринт. – 1999. – В. 5. – С. 147-150.

 • Саханенко С.Є. Територіальна громада як суб’єкт та об’єкт управління сучасним містом// Формирование системы коммуналистских связей граждан по месту жительства как одного из механизмов социальной и правовой защиті в условиях перехідного кризисного общества. Сб. ст. – Одеса: Друк, 2000. – С. 15-22;

  Матеріали наукових конференцій

 • Саханенко С.Є. Актуальні проблеми поліетнічних міст півдня України в умовах самоврядування// Матеріали регіональної науково-практичної конференції „Сучасна етнокультурна та етнополітична ситуація на півдні України і актуальні проблеми державного управління”. – Одеса: Одеський філіал Української академії державного управління при Президентові України – Одеський державний університет, 1996. – Ч. 2. – С. 189-190.

 • Саханенко С.Є. Соціально-політичні чинники реформи територіального устрою в м. Одесі// Матеріали науково-практичної конференції „Актуальні питання соціально-політичного розвитку регіону”. – Одеса: Вид-во ОРІДУ УАДУ, 2003. – С. 104-112

 • Саханенко С.Є. Сучасне українське місто як суб’єкт політики// Матеріали регіональної науково-практичної конференції „Вдосконалення системи державного управління соціально-економічними та політичними процесами в регіоні”. – Одеса: Астропринт, 1998. – С 376-382.

 • Саханенко С.Є. Орієнтири політичної реформи// Матеріали науково-практичної конференції „Модернізація політичних інститутів та оптимізація взаємовідносин між суб’єктами політичного процесу. Політичні партії і вибори 2002 р.” (11 квітня 2001 р. м. Одеса). – Одеса: Optimum, 2001. – С. 104-109

 • Саханенко С.Є. Основні напрямки реформування територіальної основи публічної влади в Україні// Державна стратегія управління місцевим та регіональним розвитком: форми, методи та актуальні проблеми реалізації. Доповіді на пленарному засіданні та рекомендації щорічної науково-практичної конференції. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2005. – С. 30-36

 • Саханенко С.Є. Проблеми подолання дуалізму виконавчої влади на місцевому рівні// Матеріали науково-практичної конференції „Інституційні перетворення як передумова ефективного використання ресурсного потенціалу регіону”. – Одеса: Видавництво ОРІДУ УАДУ, 2003. – С. 48-57

 • Саханенко С.Є. Проблеми вдосконалення територіальної основи місцевого самоврядування// Державна стратегія управління місцевим та регіональним розвитком: форми, методи та актуальні проблеми реалізації. Матеріали науково-практичної конференції. – т. 2. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2004. – С. 145-147. –

 • Саханенко С.Є. Основні напрямки реформування територіальної основи публічної влади в Україні// Державна стратегія управління місцевим та регіональним розвитком: форми, методи та актуальні проблеми реалізації. Доповіді на пленарному засіданні науково-практичної конференції. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2005. – С. 30-36


  АНОТАЦІЯ

  Саханенко С.Є. Теоретичні та організаційно-функціональні засади політичного управління містом в умовах самоврядування. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.04 – місцеве самоврядування. – Донецький державний університет управління МОН, Донецьк, 2005

  У дисертації розроблені методологічні засади політичного управління на міському рівні й комплекс науково-прикладних підходів та моделей, що забезпечують практичне використання отриманих наукових результатів. Обґрунтовано базові науково-теоретичні й концептуальні положення щодо політичного управління, досліджене місто як соціальний, економічний, політичний феномен, суб’єкт та об’єкт управління, розроблено комплексну типологію міст. Виділено й змістовно інтерпретовані основні складові політичного управління містом – територіальна громада, представницькі та виконавчі органи місцевого самоврядування, політичні партії та громадські об’єднання, ЗМІ, інститут лідерства на міському рівні. Сформовані основні підходи щодо технологій політичного управління містом в умовах самоврядування – політико-стратегічний підхід, лобізм, нормативне регулювання, зв’язки з громадськістю, консультування.

  Ключові слова: політичне управління, місто, місцеве самоврядування, політична теорія, органи місцевого самоврядування, громада, муніципальний менеджмент, технології управління.


  АННОТАЦИЯ

  Саханенко С.Е. Теоретические и организационно-функциональные основы политического управления городом в условиях самоуправления. – Рукопись.

  Диссертация на соискание ученой степени доктора наук государственного управления по специальности 25.00.04. – местное самоуправление. Донецкий государственный университет управления МОН, Донецк, 2005

  В диссертации разработаны методологические основы политического управления городом в условиях самоуправления и комплекс научно-прикладных подходов и моделей, которые обеспечивают практическое использование полученных научных результатов.

  Осуществлено обобщение основных подходов к феномену политического управления и сделаны выводы, что его становление есть следствие модернизационных процессов, утраты государством монопольного положения и основного инструмента публичной политики. Получила раскрытие концепция политического управления как сознательное и целенаправленное влияние властных структур на общество с целью их оптимизации и достижения определенных целей. Подчеркнуто, что для политического управления является характерным первичность объекта управления по отношению к субъекту, нацеленность по масштабу на всю политическую систему в целом, а не отдельные ее составляющие доминирование согласованных, консенсуссных механизмов принятия политических решений.


 •