LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Теоретичні та організаційно-функціональні засади політичного управління містом в умовах самоврядування

з важливих проблем, що вимагає пильної уваги фахівців у сфері політичного управління, ймовірно стане проблема “міста”. Виходячи із загальної спрямованості суспільного розвитку, слід зазначити, що на міському рівні більш прискорено йде процес становлення громадянського суспільства, функціонують демократичні інститути, створюються передумови впливу громадян на владні структури. Саме на міському рівні йде складний і часом суперечливий процес становлення місцевого самоврядування, відбувається демократичне обрання посадових осіб органів управління, здійснюється укладання договорів і угод з метою реалізації тих повноважень, що покладені на місцеве самоврядування.

Управління сучасними містами, як і проблема політичного управління, представляється однією з найбільш актуальних і водночас мало досліджених і важко розв’язуваних проблем. Кардинальні зміни, що відбулися в останні роки в житті міст, були настільки багатопланові і динамічні, що наукове осмислення нових реалій, а тим більш ймовірних перспектив розвитку міст сьогодні як ніколи актуально. Міста, особливо великі, відображають ці зміни. Невипадково, що у вітчизняній науці поступово складається стійка традиція дослідження міст, які вивчаються як філософські (В.Князєв, І.Надольний), економічні (Б.Адамов, В.Бодров, П.Борщевський, Г.Губерна, В.Кравченко, Ю.Лебединський, О.Мордвінов, В.Рижих, О.Осауленко, І.Розпутенко, В.Шамрай), соціальні (В.Майборода, М.Мельник, В.Скуратівський, І.Солоненко), правові (М.Баймуратов, М.Корнієнко, Н.Нижник, В.Погорілко, В.Шаповал), управлінські (В.Бакуменко, В.Куйбіда, Н.Мироненко, О.Мордвінов, В.Тронь, Ю.Шаров) тощо феномени.

Таким чином, розширення сфери політичного управління на міський рівень відображає загальну закономірність зростання ролі громадянського суспільства в процесах управління публічними справами. В умовах поступового становлення місцевого самоврядування на міському рівні формується своя більш-менш завершена система політичного управління, що відображає загальні тенденції політичного розвитку країни й одночасно має типологічні специфічні особливості.

Сьогодні комплексного проблемно-управлінського дослідження стосовно міського рівня немає, цілісне уявлення про політичне управління на міському рівні з опублікованих праць почерпнути неможливо. Усе це і актуалізує тему дослідження, яка є наслідком необхідності подолання протиріччя між потребою застосування на міському рівні механізмів та технологій сучасного політичного управління та відсутністю комплексних теоретико-методологічних й науково-прикладних розробок щодо їх обґрунтування.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась протягом 1998-2003 рр. у межах кількох наукових проектів:

 • комплексного наукового проекту Української Академії державного управління при Президентові України „Державне управління та місцеве самоврядування” за темою „Вдосконалення системи державного управління соціально-економічними і політичними процесами (на прикладі півдня України) (номер державної реєстрації 0101U000324). Особистий внесок автора полягає в розробці механізмів управління містами обласного значення;

 • наукового проекту Одеського регіонального інституту державного управління УАДУ при Президентові України „Приоритетні напрямки ефективного використання ресурсного потенціалу регіону: управлінський аспект” (номер державної реєстрації 0101U006947). Особистий внесок автора полягає в розробці напрямків створення самодостатньої територіальної громади;

 • наукового проекту Одеського регіонального інституту державного управління УАДУ при Президентові України „Реформування територіальних основ територіальної організації влади на регіональному та місцевому рівнях”, що здійснювалась під науковим керівництвом автора (номер державної реєстрації 0101U006947).

Дослідження відповідає пріоритетним напрямкам розвитку науки на 2002-2006 рр., затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України №1716 від 24.12.2001; програмі проведення досліджень з проблем державного управління та місцевого самоврядування, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України №492 від 07.04.2003.

Мета й задачі дослідження. Основна мета дисертаційної роботи полягає у комплексному аналізі розвитку та виявленні основних тенденцій політичного управління на міському рівні як одного з найважливіших факторів успішного реформування та стійкого демократичного розвитку країни, окремих регіонів та міст.

Окреслена мета потребує вирішення наступних дослідницьких завдань:

 • проаналізувати основні теоретичні концепції політичного управління та уточнити понятійний апарат;

 • обґрунтувати методологічні підходи щодо політичного управління в сучасній Україні, звертаючи особливу увагу на специфіку дослідження політичного управління на місцевому рівні та використовуючи у взаємозв’язку системний та структурно-функціональний підходи;

 • проаналізувати у динаміці структуру суб’єктів політичного управління на міському рівні в умовах становлення інституту місцевого самоврядування, тенденції їх розвитку, дослідити процес формування та функціонування політичних механізмів управління як організаційних структур, правил, норм політичного життя, що характеризують взаємодію суб’єктів політичного управління;

 • дослідити розвиток політичного управління у взаємозв’язку з менталітетом, ціннісно-нормативними настановами суспільства, особливостями політичної участі громадян;

 • розробити політико-управлінську типологізацію міст України, обґрунтувати її критерії з метою оптимізації процесу управління;

 • здійснити системний аналіз інституційної основи політичного управління містами;

 • розкрити основні технології управління містами адаптованими до парадигми політичного управління;

 • розробити науково-прикладні положення та моделі щодо створення цілісної системи політичного управління на рівні міст;

 • здійснити впровадження наукових висновків та результатів дослідження у конкретну управлінську практику на рівні міст.

Об’єктом дослідження виступає сучасне місто, як складне утворення, що здійснює суттєвий вплив на стан і розвиток суспільства та управлінських процесів, що відбуваються в ньому.

Предметом дослідження є політичне управління містом, як процес вироблення та реалізації владно-управлінських рішень на основі прямої або опосередкованої участі в ньому мешканців міста, соціальних груп та їх організацій; розвиток процесів та механізмів політичного управління, взаємодія його суб’єктів, фактори, що впливають на політичне управління в містах в умовах реформування сучасної України.

Полігоном дослідження виступають великі міста, які саме й можна розглядати в якості політико-управлінських систем відкритого типу.

В якості основного напрямку наукового дослідження автором була висунута наступна гіпотеза: якщо сучасний стан країни характеризується загальною закономірністю підвищення ролі громадянського суспільства в процесах управління, перехідним періодом, що веде до суттєвої політизації суспільних відносин, то сфера