LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Теоретичні та правові питання і практика криміналістичного забезпечення діяльності нотаріату

і повідомленнях на науково-практичних конференціях, зокрема: на міжнародних наукових конференціях "Верховенство права в адвокатській діяльності" (14-15 грудня 2007 р., м.Київ), "Методологія сучасної криміналістики" (23-25 травня 2008 р., м.Київ), на міжнародній науково-практичній конференції "Інформаційне забезпечення розкриття і розслідування злочинів" (30-31 травня 2008 р., м.Луганськ).

Публікації. Наукові результати здійсненого дисертантом дослідження знайшли відображення у п’яти наукових статтях, опублікованих у фахових виданнях та у одних тезах доповідей та наукових повідомлень на наукових конференціях.

Структура дисертації та її обсяг. Дисертація складається з вступу, трьох розділів, які охоплюють 8 підрозділів, висновків, списку використаних джерел та 2 додатків. Обсяг дисертації становить 240 сторінок, з яких 201 сторінка основного тексту, 17 сторінок двох додатків, 22 сторінок списку використаних джерел з 208 найменувань.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ


У вступі розкрито сутність і стан наукової проблеми, обґрунтовано актуальність і значущість теми дисертаційного дослідження та вихідні дані для її розроблення, сформульовано мету і задачі, об’єкт, предмет та основні методи дослідження, розкрито наукову новизну одержаних результатів, а також їх практичне значення, рівень апробації.

Розділ перший "Загальний огляд наукових джерел з проблем криміналістичного забезпечення правоохоронної діяльності" містить короткий огляд вітчизняних і зарубіжних наукових джерел з проблемних питань забезпечення криміналістичними знаннями діяльності правоохоронних органів. Тут зокрема йдеться про те, що поняття криміналістичного забезпечення, котре до сьогодні розроблялося в межах науки криміналістики, здебільшого торкається суспільних відносин, пов’язаних з проблемами діяльності органів внутрішніх справ та інших правоохоронних органів, що уповноважені здійснювати виявлення, розкриття й розслідування злочинів. Це питання є порівняно новим для криміналістики проте досліджувалося на дисертаційному та монографічному рівнях. Такі відомі вчені як Р.С.Бєлкін, О.Ф.Волинський, З.І.Кірсанов, В.Г.Коломацький, В.Л.Лохов, П.Т.Скорченко розглядали питання криміналістичного, техніко-криміналістичного забезпечення лише окремих видів правоохоронної діяльності – з розкриття та розслідування злочинів. Н.А.Фоченкова дослідила питання криміналістичного забезпечення адміністративного провадження. На основі аналізу ґрунтовних праць відомих вітчизняних вчених В.Г.Гончаренка, А.В.Іщенка, В.Ю.Шепітька та низки інших зроблено висновок про те, що криміналістика має своїм завданням забезпечення не лише кримінального та цивільного судочинства, а й інших видів правоохоронної діяльності й нотаріальної зокрема. Останній аспект проблеми не має свого належного наукового опрацювання, що й зумовлює потребу та визначає актуальність обраної теми. В цьому розділі також розкрито загальну методику та сутність і значення основних методів, що були застосовані в процесі дослідження.

Розділ другий "Правові та організаційні засади криміналістичного забезпечення діяльності нотаріату" присвячено аналізу наукових джерел за тематикою дослідження, розгляду сутності нотаріальної діяльності, основних завдань і функцій нотаріату та місцю й ролі криміналістики в належному забезпеченні діяльності нотаріусів, а також питанням їх криміналістичної підготовки.

На підставі порівняльного аналізу позицій провідних вчених з окремих галузей знань, що досліджували різноманітні й взаємопов’язані питання діяльності юридичної, правової, правоохоронної, а також питання щодо сутності й функцій правоохоронних органів, автор робить висновок про те, що завданням нотаріату є забезпечення захисту й охорони власності, прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, сприяння у зміцненні законності й правопорядку, запобігання правопорушень. Саме на захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб і спрямована діяльність нотаріусів, отже юридичний та правоохоронний бік цієї діяльності не повинен викликати жодних сумнівів. Спеціалізований характер діяльності нотаріуса полягає в тому, що вона охоплює суворо визначену ділянку права, в основному цивільне право та процес – ту їх частину, яка торкається формального боку юридичних актів, здійснення юридичними та фізичними особами своїх прав та обов’язків. Ця діяльність має суворо визначену нормативну регламентованість, а соціально-рольова функція нотаріуса аж ніяк не нижча за таку ж функцію слідчого чи судді. Нотаріальна діяльність є необхідним елементом, невід’ємною частиною у низці юридичних дій та процедур, що здійснюються системно в усіх напрямах правової практики. Проте в науковій літературі діяльність нотаріату висвітлюється сьогодні в обмеженій формі. З боку законодавчої влади нотаріату приділяється мало уваги, немає конкретизуючих вказівок і в системі міжнародно-правових актів. Але це зовсім не свідчить про другорядну роль нотаріату в системі юридичних установ та у сфері здійснення юридичної практики. З усіма на те підставами автор відносить нотаріальні органи до правоохоронних органів нашої держави, на які покладено специфічні завданні відповідно до виконуваних ними функцій. Нотаріальна форма охорони і захисту відрізняється від інших форм. Особливість нотаріальної форми полягає в тому, що вона спрямована не на безпосередній захист, а на попередження порушення права і тому предмет її діяльності специфічний.

Значна кількість нотаріальних дій, віднесених до повноважень нотаріусів, пов’язана із потребою застосування криміналістичних знань. Сьогодні низка положень криміналістики за своєю теоретичною і практичною значимістю вийшли далеко за межі однієї галузі науки. Серед них називають такі як криміналістична ідентифікація і діагностика, криміналістична експертиза і тактика використання спеціальних знань, техніко-криміналістичні прийоми і засоби тощо. Криміналістика на даний час перейшла в нову якість і трансформувалася в систему універсальної науки, досягнення якої реалізуються не тільки в оперативно-розшуковій, експертній, слідчій діяльності. Криміналістичні знання широко використовують в прокурорському нагляді, в судовому провадженні, в захисті у кримінальних та представництві в цивільних справах, в господарській діяльності, при аналізі умов договору і цінних паперів, а також в інших суспільних відносинах та формах юридичної діяльності. На часі постає питання щодо необхідності розширення предмета науки і сфери використання її досягнень – пізнання закономірностей механізмів правопорушень, виникнення інформації щодо правопорушень і їх учасників, закономірностей збирання, дослідження і використання доказів в цивільному, господарському й адміністративному судочинстві, забезпечення криміналістичними розробками суб’єктів відповідних проваджень, одним з яких є забезпечення криміналістичними розробками й суб’єктів нотаріального провадження. Для діяльності нотаріусів важливе значення мають розробки в галузі криміналістичної ідентифікації й діагностики, криміналістичної експертизи й використання спеціальних знань, техніко-криміналістичних