LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Теоретичні та правові питання і практика криміналістичного забезпечення діяльності нотаріату

криміналістики за сучасних умов. Криміналістичне забезпечення діяльності нотаріуса полягає, насамперед, в забезпеченні його тими техніко-криміналістичними засобами й в знанні ним тих способів і методів роботи з ними, які найбільшою мірою здатні забезпечити виконання завдань, що стоять перед нотаріусом і пов’язані з виконанням його нотаріальних функцій.

Водночас здійсненим дослідженням доведено, що використання криміналістичних знань нотаріусом має вибірковість та спеціальну спрямованість, проте застосування техніко-криміналістичних засобів та методів у діяльності нотаріату передбачає водночас дотримання загальних криміналістичних рекомендацій. Криміналістичні знання, що інтегровані в діяльність нотаріату набувають нових якостей, але не перестають бути криміналістичними. Таке використання криміналістичних знань в діяльності нотаріату відбувається в трьох формах: особисте використання криміналістичних знань та техніко-криміналістичних засобів нотаріусом; консультації нотаріуса із спеціалістами в галузі криміналістики; призначення нотаріусом експертизи документів. З огляду на сучасну нотаріальну практику слід класифікувати техніко-криміналістичні засоби, які використовуються в діяльності нотаріуса, за їх цільовим призначенням: техніко-криміналістичні засоби дослідження документів з метою виявлення можливих слідів їх підробки; оптичні прилади, що допомагають збільшити зображення чи побачити ті об’єкти або їх властивості, які не сприймаються зором внаслідок їх латентності або малих розмірів.

Вказується на те, що висновок спеціаліста не можна розцінювати як засіб доказування у нотаріальному процесі, проте оцінку такого висновку нотаріус повинен давати, спираючись на власні переконання, а ті в свою чергу мають ґрунтуватися на відповідних криміналістичних знаннях. В разі використання нотаріусом спеціальних знань шляхом призначення проведення досліджень спеціалісту треба вести мову про призначення дослідження, а не експертизи. В такому випадку не буде виникати загрози підміни понять „судова експертиза” та „експертиза в нотаріальному провадженні”. З урахуванням завдань та функцій нотаріату, дисертант обстоює ту думку, що в системі криміналістичної підготовки спеціалістів для роботи в органах нотаріату найбільше значення мають знання з криміналістичної техніки, зокрема, загальні положення криміналістичної техніки, криміналістичне дослідження почерку, технічне дослідження документів, габітоскопія. Саме ці питання потребують поглибленого вивчення в процесі підготовки й підвищення кваліфікації нотаріусів.

Звертаючи увагу на існуючу недосконалість і певною мірою недостатню урегульованість законодавчими нормами та відомчими нормативами встановленого порядку використання нотаріусами допомоги спеціаліста, дисертант зазначає, що право звернення до спеціалістів експертних закладів та до відповідного спеціаліста з запитом про консультацію має бути наданим не лише за письмовим зверненням державної нотаріальної контори, а й за письмовим запитом приватного нотаріуса та посадової особи, котрій надано право вчинення нотаріальних дій. Також пропонується ч. 2 ст. 51 Закону України "Про нотаріат" викласти в такій редакції: "Якщо справжність поданого документа викликає сумніви, то нотаріус та інші посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії, вправі затримати цей документ і звернутися до спеціалістів в галузі криміналістичного дослідження документів із офіційним запитом щодо консультування їх з питань встановлення наявності ознак підробки в документі та мати право за потреби призначити спеціальним розпорядженням криміналістичне дослідження документа і направити його до державної спеціалізованої експертної установи для проведення цього дослідження".

Для виконання завдань з перевірки справжності поданих для нотаріального посвідчення документів, а також тих, що посвідчують особу громадянина, нотаріуси повинні мати належний рівень підготовки з питань криміналістичного документознавства та вміти визначати ознаки, що можуть свідчити про підроблення документа. В разі засвідчення підписів на документах та перевірки справжності підписів посадових осіб нотаріус повинен уміти визначати ознаки, які свідчать про виконання підпису тією особою, котра зазначена у відповідних документах. Здійснюючи ототожнення особи під час вчинення нотаріальних дій, нотаріус піддає оцінці ознаки зовнішності людини, використовуючи при цьому загальні положення методу словесного портрету. Наведені в дисертації висновки розраховані на вдосконалення практики використання криміналістичних знань і підвищення ефективності нотаріальної діяльності.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Пінчук Н.І. Питання призначення нотаріусом експертизи документів / Н.І. Пінчук // Вісник Академії адвокатури України. – 2007. – Вип.3(10).– С. 120-125.

2. Пінчук Н.І. Використання методу словесного портрета в нотаріальній діяльності / Н.І. Пінчук // Вісник Академії адвокатури України. – 2008. – Вип.1(11).– С. 99-103.

3. Пінчук Н.І. Роль і місце криміналістики в забезпеченні нотаріальної діяльності / Н.І. Пінчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право". – 2008. – Вип.9.– С.273-277.

4. Пінчук Н.І. До питання про визначення нотаріусом справжності підпису особи / Н.І. Пінчук // Вісник господарського судочинства. – 2008 р. – № 3.– С.136-139

5. Пінчук Н.І. До питання про використання нотаріусом засобів криміналістичної техніки / Н.І. Пінчук // Адвокат. – 2008. – №2. – С.3-6.

6. Пінчук Н.І. Роль і значення криміналістичних досліджень в діяльності нотаріату України / Н.І. Пінчук // Информационное обеспечение раскрытия и расследования преступлений /Материалы Международной научно-практической конференции.30-31 мая 2008 г. – Луганск: ЛГУ МВД им.Э.А.Дидоренко, 2008 р.


АНОТАЦІЯ

Пінчук Н.І. Теоретичні та правові питання і практика криміналістичного забезпечення діяльності нотаріату. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза. Академія адвокатури України, Київ, 2008.

Дисертацію присвячено теоретичному обґрунтуванню й аналізу практики використання криміналістичних знань в забезпеченні діяльності нотаріату. Досліджені загальнотеоретичні, правові засади криміналістичного забезпечення діяльності нотаріату, роль, місце й значення криміналістичної підготовки нотаріусів для забезпечення виконання функцій нотаріату. Розкрито форми використання нотаріусом криміналістичних знань з метою визначення справжності документів як підстав для вчинення нотаріальних дій, криміналістичної оцінки підпису особи як визначального факту, встановлення тотожності особи за ознаками зовнішності.

Розроблено Програму криміналістичної підготовки нотаріусів, запропоновано внесення змін до Закону України "Про нотаріат", призначенням яких є удосконалення практики криміналістичного дослідження документів, обґрунтовано перелік криміналістичних знань, що мають найбільше значення для роботи нотаріату.

Ключові слова: діяльність