LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Теоретичні та практичні аспекти криміналістичного дослідження гладкоствольної вогнепальної зброї

вогнестрільних рушниць, бойових припасів до них і слідів пострілу) відноситься праця Р.А. Самсонова "Судово-балістичні дослідження мисливських гладкоствольних рушниць, бойових припасів до них та слідів дії цієї зброї" (1954р.). Окремі аспекти дослідження гладкоствольної вогнестрільної зброї розглядались в працях Бергера В.Є., Большакова В.Н, Тіхонова Є.Н., Мітрічева В.С., Ладіна В.Н., Комаринця А.М., Каледіна А.І., Дворянського І.А., Єфремова І.А., Єгорова А.Г., Єрмоленка Б.М., та інш. Проте, віддаючи належне науковому рівню і ступеню розробленості в криміналістиці проблем судової балістики, слід признати, що опубліковані праці відносяться до більш ранніх періодів розвитку і не вичерпують даної проблеми. Не знайшли висвітлення в наукових дослідженнях окремі питання вивчення та дослідження гладкоствольної вогнестрільної зброї спеціального призначення та бойової, а саме визначення критеріїв визнання вогнестрільної зброї - мисливською, бойовою чи спеціального призначення. Більш того, вивчення стану наукової розробки затронутої проблеми свідчить про те, що в останнє десятиліття в Україні питання, що пов`язані з методикою криміналістичного дослідження гладкоствольної вогнестрільної зброї, взагалі не вивчались на рівні наукових праць. Таким чином, на сучасному етапі боротьби зі злочинністю питання експертно-криміналістичного дослідження гладкоствольної вогнестрільної зброї (мисливської, бойової та спеціального призначення) в Україні мало вивчені і в такому аспекті досліджуються вперше. Подальша ж їх розробка буде сприяти правозастосовчій практиці і всьому комплексу заходів боротьби із злочинністю, тобто необхідність їх вирішення продиктована сучасними завданнями в плані укріплення правопорядку і законності.

Відмічені обставини обумовили вибір теми дисертаційного дослідження, яка є актуальною і має науково-практичне та освітянське значення.

Зв`язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження спрямоване на виконання "Комплексної цільової програми боротьби із злочинністю на 1996-2000 рр.", затвердженої Указом Президента України від 17.09.1996 року № 837/9 і плану основних напрямків діяльності МВС України з виконання Комплексної програми (п.42); плану виконання підрозділами Національної академії внутрішніх справ України наказу № 722 МВС України "Про організацію виконання Комплексної цільової програми боротьби із злочинністю на 1996-2000 рр."; щорічних планів науково-дослідних робіт Національної академії внутрішніх справ України.

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає в розробці науково обгрунтованої методики експертно-криміналістичного дослідження гладкоствольної вогнестрільної зброї (мисливської, бойової та спеціального призначення) та наданні практичних рекомендацій (пропозицій) по вдосконаленню організації боротьби з незаконним обігом гладкоствольної вогнестрільної зброї в Україні.

Відповідно до поставленої мети в дисертації зроблена спроба вирішити наступні вузлові завдання:

1) вивчити стан теоретичної і методологічної розробки поняття і предмета судової балістики, класифікації гладкоствольної вогнестрільної зброї (бойової, спеціального призначення та мисливської);

2) визначити місце методики криміналістичного дослідження гладкоствольної вогнестрільної зброї у системі судової балістики, дослідити її методи, алгоритми вирішення ідентифікаційних та неідентифікаційних питань при дослідженні вогнестрільної зброї та набоїв до неї, слідів пострілу в самій зброї, на пошкоджених перешкодах та на тому, хто стріляв;

3) розробити пропозиції щодо підвищення ефективності методики проведення судово-балістичних досліджень гладкоствольної вогнестрільної зброї в експертно-криміналістичних закладах України;

4) на основі вивчення наукових розробок, проведення експериментальних досліджень і узагальнення слідчої та експертної практики сформулювати рекомендації щодо забезпечення криміналістичної служби України відповідними новітніми методиками і технічними засобами криміналістичного дослідження гладкоствольної вогнестрільної зброї;

5) розробити програму спецкурсу "Основи криміналістичного дослідження гладкоствольної вогнестрільної зброї та слідів її застосування" з метою рекомендації введення його в навчальний процес експертно-криміналістичних факультетів спеціальних юридичних вузів.

Об`єктом дослідження виступають суспільні відносини, які склалися в сфері боротьби з протиправним використанням і незаконним обігом гладкоствольної вогнестрільної зброї, в тому числі мисливської, бойової та спеціального призначення.

Предметом дослідження є правова регламентація, практика, яка склалася і результативність боротьби з протиправним використанням і незаконним обігом гладкоствольної вогнестрільної зброї, тактико-технічна характеристика гладкоствольної вогнестрільної зброї, теоретичні дослідження по вказаним питанням.

Методологія та методика дослідження. Методологічну основу дослідження становлять принципи та основні категорії діалектико-матеріалістичного пізнання соціальних явищ і процесів розвитку та взаємозв`язку об`єктів реальної дійсності, система загальнонаукових та спеціальних методів, які є засобами наукового пошуку в арсеналі гуманітарних, у тому числі й юридичних наук. Зокрема, при аналізі чинного вітчизняного і зарубіжного законодавства застосовані історичний та порівняльно-правовий методи, при класифікації гладкоствольної вогнестрільної зброї за призначенням - системно-структурний, при узагальнені і аналізі ринку незаконного обігу вогнестрільної зброї в Україні і сусідніх державах (Росії, Молдові, Білорусі) - статистичний, при проведенні узагальнення результатів слідової картини 1090 пострілів з різних видів гладкоствольної вогнестрільної зброї - експериментальний метод та при оцінці результатів опитування 1000 фахівців правоохоронних органів з питань поняття і криміналістичного дослідження гладкоствольної вогнестрільної зброї - метод анкетування.

Положення, висновки й рекомендації, які є в дисертації, базуються на широкому нормативному, науково-теоретичному й практичному матеріалі.

Правову базу дослідження складають Конституція України, закони та постанови Верховної Ради України, Укази Президента України, декрети та постанови Кабінету Міністрів України, що регулюють суспільні відносини в сфері боротьби з незаконним обігом гладкоствольної вогнестрільної зброї, чинні відомчі нормативні акти та інструктивні документи МВС України.

Теоретичною базою дослідження є наукові праці з проблем філософії, загальної теорії права, соціології, психології, галузевих