LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Теоретичні та практичні аспекти криміналістичного дослідження гладкоствольної вогнепальної зброї

правових наук і перш за все криміналістики, зокрема, праці відомих вчених криміналістів Ю.П. Аленіна, В.П. Бахіна, Р.С. Бєлкіна, В.Є. Бергера, В.Г. Гончаренка, В.Ф. Гущина, Ю.М. Грошевого, Б.М. Єрмоленка, А.В. Іщенка, Б.М. Комаринця , Н.І. Клименко, М.В. Костицького, В.О. Коновалової, В.С. Кузмічова, В.К. Лисиченка, В.Г. Лукашевича, В.Т. Нора, І.В. Постіки, Г.В. Прохорова-Лукіна, М.В. Салтевського, М.Я. Сегая, І.Я. Фрідмана, В.Ю. Шепітька та ін.

Емпіричну базу дослідження складають статистичні звіти за 1992-1999 роки з питань експертно-криміналістичного дослідження гладкоствольної вогнестрільної зброї, узагальненні дані проведених автором в 1992-1999 роках експериментальних дослідженнях 1090 пострілів з гладкоствольної вогнестрільної зброї спеціального призначення, бойової, мисливської, результати соціологічних досліджень з питань теми дисертації, проведених автором шляхом анкетування і опитування 1000 респондентів - працівників органів внутрішніх справ та особистий досвід автора на посадах фельдшера лабораторної діагностики і експерта-стажиста НД ЕКЦ при ГУ МВС України у м. Києві та викладача кафедри криміналістичних експертиз НАВСУ.

Наукова новизна одержаних результатів визначається передусім тим, що дисертація є першим за часи незалежності в Україні монографічним дослідженням, в якому з урахуванням змін, що відбуваються в сфері боротьби із злочинністю, її правовому регулюванні та удосконаленні правоохоронної діяльності, викладені проблемні питання експертно-криміналістичного дослідження гладкоствольної вогнестрільної зброї.

Згідно з авторською концепцією, що відображає сутність, завдання та можливості підвищення ефективності методики експертно-криміналістичного дослідження гладкоствольної вогнестрільної зброї, на захист виносяться наступні положення:

1) визначення поняття гладкоствольної вогнестрільної зброї та її класифікація (за призначенням) на бойову, спеціальну та мисливську;

2) визначення поняття бойової гладкоствольної вогнестрільної зброї та класифікація бойової гладкоствольної вогнестрільної зброї (довгоствольна, середньоствольна);

3) формулювання поняття гладкоствольної вогнестрільної зброї спеціального призначення та класифікація гладкоствольної вогнестрільної зброї спеціального призначення (класична, універсальна, довгоствольна, середньоствольна, короткоствольна);

4) поняття мисливської гладкоствольної вогнестрільної зброї і її класифікація (за довжиною стволу, за розміром калібрів, за комплектуванням стволів, за способом заряджання, за кількістю стволів, за кількістю наявних у рушниці патронів, за будовою капсульного механізму, за розташуванням і формою магазину, за принципом дії перезаряджаючого механізму у самозарядних рушниць системи);

5) конкретні рекомендації щодо особливостей проведення тактики огляду місця події злочину, вчиненого з використанням гладкоствольної вогнестрільної зброї;

6) пропозиції щодо вдосконалення методики і арсеналу науково-технічних засобів судово-балістичного дослідження гладкоствольної вогнестрільної зброї: бойової, спеціальної та мисливської;

7) пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства з питань обігу, реєстрації, дослідження вогнестрільної зброї (КК, КПК, проектів Законів України "Про зброю" і "Про боротьбу з тероризмом");

8) проект програми спецкурсу "Основи криміналістичного дослідження гладкоствольної вогнестрільної зброї та слідів її застосування" і рекомендації щодо введення її в навчальний процес експертно-криміналістичних факультетів спеціальних юридичних вузів.

Теоретичне та практичне значення результатів дослідження. Розроблені та сформульовані в дисертації загальнотеоретичні і методичні положення методики судово-балістичних досліджень гладкоствольної вогнестрільної зброї можуть вважатися певним внеском в теорію судової балістики. Сформульовані висновки та пропозиції можуть бути використані в науково-дослідних цілях - для подальшої розробки та вдосконалення теорії криміналістичного дослідження гладкоствольної вогнестрільної зброї. Вони також мають прикладне значення, оскільки направлені на удосконалення практики експертно-криміналістичних досліджень вогнестрільної зброї.

Результати дослідження можуть бути також використані:

- у практичній діяльності правоохоронних органів - для оптимізації оперативно-розшукової, судової, експертної і слідчої діяльності по розслідуванню злочинів, вчинених з використанням гладкоствольної вогнестрільної зброї; вилучення з незаконного обігу нелегальної вогнестрільної зброї; контролю за ринком зброї; удосконалення методики криміналістичного дослідження гладкоствольної вогнестрільної зброї;

- у навчальному процесі - при підготовці відповідних навчальних програм, розділів підручників, навчальних посібників з курсу "Криміналістика", "Криміналістична техніка", "Судова балістика", "Судові експертизи" та "Основи криміналістичного дослідження гладкоствольної вогнестрільної зброї та слідів її застосування" у навчальних закладах МО, МЮ, СБУ, МВС України;

- у законотворчій діяльності - для вдосконалення чинного законодавства про обіг і дослідження вогнестрільної зброї.

Низка пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства про основні засади дослідження вогнестрільної зброї надіслана в Комітет правової політики та Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією Верховної Ради України.

Розроблені і складені автором криміналістичні таблиці визначення відстані пострілу з гладкоствольної вогнестрільної зброї (спеціальної та бойової, мисливської) пройшли апробацію і використовуються в практичній діяльності криміналістичних підрозділів ГУ МВС України у містах Києві та Севастополі, УМВС України в Запорізькій, Чернігівській, Одеській та Миколаївській областях.

Результати даного дослідження використовуються в навчальному процесі при викладанні курсу криміналістики та споріднених спеціалізованих курсів ("Судова балістика", "Теоретичні основи судової експертизи") і в науково-дослідній роботі Національної академії внутрішніх справ України.


Особистий внесок здобувача полягає, зокрема, в тому, що ним самостійно, на основі проведеного наукового дослідження, розроблені рекомендації щодо вдосконалення методики і арсеналу науково-технічних засобів судово-балістичного дослідження гладкоствольної вогнестрільної зброї.

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні положення дисертаційного дослідження доповідались і обговорювались на засіданні кафедри криміналістичних експертиз Національної академії внутрішніх справ України, трьох