LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Теоретичні та практичні аспекти криміналістичного дослідження гладкоствольної вогнепальної зброї

доцільно розпочати роботу по підготовці законопроекту про заборону торгівлі гладкоствольною вогнестрільною зброєю спеціального або бойового призначення і продажу її фізичним та юридичним особам.

Експертам-криміналістам. Етапу ідентифікаційного дослідження гладкоствольної вогнестрільної зброї повинно передувати проведення неідентифікаційних досліджень з метою діагностики і класифікації її на: а) гладкоствольну вогнестрільну зброю спеціального призначення; б) бойову гладкоствольну вогнестрільну зброю; в) мисливську гладкоствольну вогнестрільну зброю.

Це - важлива умова подальшого ідентифікаційного дослідження цієї зброї і набоїв до неї та формулювання висновків експертного дослідження.

У четвертому підрозділі "Оцінка експертом результатів дослідження та формулювання висновків" автор зазначає, що аналіз і остаточна підсумкова оцінка виявлених у процесі дослідження ознак є завершальною стадією криміналістичної (балістичної) експертизи. Підсумкова оцінка експертом ознак та властивостей гладкоствольної вогнестрільної зброї має конкретну мету - визначити їх достатність для індивідуалізації об`єктів або встановлення певних фактів і формулювання остаточних висновків. Висновок експерта про наявність або відсутність тотожності чи встановлення якогось факту під час дослідження гладкоствольної вогнестрільної зброї грунтується на виявленні якісної та кількісної сукупності збігу або розбіжностей ознак, властивостей, на їх всебічному аналізі та оцінці.

Тому експерт-криміналіст, який проводить судово-балістичну експертизу, робить певні висновки, як правило, на підставі безпосереднього дослідження поданих слідчим речових доказів та зразків, виявляючи при цьому їх ознаки. В окремих випадках експерт використовує і матеріали кримінальної справи (протоколи огляду, допиту і т.ін.), що містять відомості про зброю, механізм її застосування. Тоді вірогідно більша реальність і конкретність висновків експерта буде залежати від правдоподібності і достовірності матеріалів кримінальної справи.

Ретельно дослідивши та оцінивши всі встановлені ознаки, експерт-криміналіст робить різні висновки: а) категоричний (позитивний або негативний), б) ймовірний або в) про неможливість вирішити поставлені питання.

У процесі доказування слідчий та суд не завжди можуть ефективно використати висновки експерта з тієї причини, що при проведенні ідентифікаційних досліджень експерти не завжди характеризують зброю, з якої була вистріляна досліджувана картеч, куля, шріт або гільза. Тому описання у висновку експертизи властивостей ототожнюваного об`єкта (у разі негативного висновку про тотожність) буде підвищувати його доказову цінність і зазначати шлях подальших пошуків такого об`єкта.

Під час опису експерту слід визначити систему зброї, з якої вистріляний досліджуваний снаряд, описувати загальні й окремі ознаки такої зброї та її слідів-відображень.

Заключна частина дисертації містить основні висновки, пропозиції і результати проведеного дослідження і зокрема: а) запропонована класифікація гладкоствольної вогнестрільної зброї (мисливська гладкоствольна вогнестрільна зброя; бойова гладкоствольна вогнестрільна зброя (середньоствольна, довгоствольна); гладкоствольна вогнестрільна зброя спеціального призначення, яка, в свою чергу, поділяється на класичну (короткоствольну, середньоствольну та довгоствольну) та універсальну (короткоствольну, середньоствольну та довгоствольну); б) визначені пріоритетні напрямки і можливості сучасної методики криміналістичного дослідження гладкоствольної вогнестрільної зброї; в) встановлені експериментальним шляхом закономірності утворення слідів картечі та шроту (вистріляних з гладкоствольної вогнестрільної зброї спеціального призначення, бойової та мисливської) на різних перешкодах; г) розроблені спеціальні криміналістичні таблиці вимірювання відстані пострілу за осипом шроту, картечі; д) розроблена програма спецкурсу "Основи криміналістичного дослідження гладкоствольної вогнестрільної зброї та слідів її застосування", яку слід ввести в навчальний процес спеціальних юридичних вузів.СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


1. Кофанов А.В. "Закон про зброю" в Україні. Бути чи не бути? // Вісник Української академії державного управління при Президентові України. - К.: УАДУ, 1998., № 1. - с.152-160.

2. Кофанов А.В. Чи потрібний закон "Про боротьбу з тероризмом" // Вісник Української академії державного управління при Президентові України. - К.: УАДУ, 1998., № 2. - с. 272-280.

3. Кофанов А.В. Методи дослідження ушкоджень, завданих гладкоствольною вогнестрільною зброєю на різних перешкодах // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України, Луганськ: ЛІВС України, 1998., № 3. - с. 152-162.

4. Кофанов А.В. Деякі аспекти незаконного обороту зброї // Актуальні проблеми розвитку суспільної думки і практики управління. Збірник наукових праць. - Запоріжжя, 1998., № 4. - с. 214-222.

5. Кофанов А.В. Вплив перешкод на характер вогнепальних пошкоджень // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених. Збірник наукових праць. - Харків: УВС, 1997., № 3. - с. 71-76.

6. Кофанов А.В. Методи дослідження пошкоджень, завданих гладкоствольною вогнестрільною зброєю на різних об`єктах // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених. Збірник наукових праць. - Харків: УВС МВС України, 1997., № 4. - с.76-86.

7. Кофанов А.В. Незаконний обіг зброї // Юридический вестник. Одеса: ОГЮА, 1999., № 1/2. - с. 116-120.


АНОТАЦІЇ

Кофанов А.В. Теоретичні та практичні аспекти криміналістичного дослідження гладкоствольної вогнестрільної зброї. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза. - Національна академія внутрішніх справ України, Київ, 2000.

У дисертації розглядаються результати вивчення питань, які пов'язані з науковими та методичними проблемами криміналістичного дослідження гладкоствольної вогнестрільної зброї. Сформульовано криміналістичне поняття гладкоствольної вогнестрільної зброї, дана її класифікація, узагальнені теорія та практика дослідження гладкоствольної вогнестрільної зброї (спеціального призначення, бойової та мисливської). Експериментальним шляхом (1090 пострілів) встановлені закономірності утворення слідів картечі та шроту, відстріляних з гладкоствольної вогнестрільної зброї спеціального призначення, бойової та мисливської на різних перешкодах, а також систематизовані способи встановлення окремих