LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Теоретичні та практичні аспекти пом'якшення покарання за кримінальним законодавством України

Національна академія наук України

Інститут держави і права ім. В.М.Корецького


Сахнюк Сергій Володимирович


УДК 343.288


ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПОМ’ЯКШЕННЯ ПОКАРАННЯ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИСпеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія;

кримінально-виконавче правоАВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата юридичних наук

Київ – 2001

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Запорізькому юридичному інституті Міністерства внутрішніх справ України.


НАУКОВИЙ КЕРІВНИК:

доктор юридичних наук Скибицький Василь Васильович, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, провідний науковий співробітник


ОФІЦІЙНІ ОПОНЕНТИ:


доктор юридичних наук, професор Глушков Валерій Олександрович, Центр організації, координації науково-дослідної роботи вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ МВС України, начальник центру;


кандидат юридичних наук Ришелюк Андрій Миколайович, Головне науково-експертне управління апарату Верховної Ради України, завідуючий відділом.ПРОВІДНА УСТАНОВА – Національна академія внутрішніх справ України, кафедра кримінального права (м.Київ).


Захист відбудеться “02” березня 2001 року о 16 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.236.02 при Інституті держави і права ім. В.М.Корецького НАН України (01001, Київ, вул. Трьохсвятительська 4).


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України (01001, Київ, вул. Трьохсвятительська 4).


Автореферат розісланий “30” січня 2001 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Кучеренко І.М.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. На сучасному етапі в Україні спостерігається значне зростання злочинності, певним чином зумовлене невирішеністю завдань соціального, економічного та культурно-виховного характеру. У зв’язку з цим в Україні в законодавчій та судовій практиці спостерігається тенденція до посилення тяжкості кримінального покарання. Так, в діючому Кримінальному кодексі України переважна більшість санкцій передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк. У 1999 р. судами України до позбавлення волі на певний строк було засуджено 83 399 осіб, що вчинили злочини. Такі статистичні дані свідчать про перебування України серед інших країн світу на одному з перших місць по застосуванню в судовій практиці цього виду покарання. Якщо в Японії застосування позбавлення волі на певний строк складає всього 3%, в Швеції – 8%, то в Україні цей показник дорівнює 37,5%.

Проте і історичний досвід, і сучасний стан злочинності в Україні свідчать про те, що такі “крайні заходи” не дають бажаних результатів. До того ж застосування кримінального покарання повинно забезпечувати реалізацію таких основних принципів, як індивідуалізація покарання, гуманізм, економія кримінальної репресії та справедливість. Тому заслуговує на увагу питання найбільш ефективних засобів пом’якшення покарання як альтернативи вищезазначеній тенденції. А отже звернення до проблем пом’якшення покарання є цілком обгрунтованим.

У своїх дослідженнях окремим питанням цієї складної та багатопланової проблеми приділяли увагу М.І.Бажанов, М.О.Бєляєв, В.М.Бурлаков, І.І.Карпець, М.Й.Коржанський, О.І.Коробєєв, І.П.Лановенко, І.С.Ной, О.М.Плєшаков, С.В.Полубінська, В.В.Скибицький, А.Х.Степанюк, М.О.Стручков, В.Я.Тацій, Ю.М.Ткачевський, О.Г.Фролова, С.Д.Шапченко, М.Д. Шаргородський, О.М.Яковлєв та інші. Разом з тим у науковій літературі розробці проблем пом’якшення покарання не приділялось належної уваги, відсутні спеціальні комплексні дослідження. В більшості випадків питання пом’якшення покарання розглядалось лише у зв’язку з вирішенням інших проблем – визначення цілей покарання, призначення покарання та звільнення від подальшого відбування покарання.

Кримінальний кодекс України передбачає ряд норм, що регламентують питання пом’якшення покарання, зокрема це ч.3 ст.29, ч.1 ст.34, ст.44, ч.2 ст.46, ч.5 ст.46-2, ч.3 ст.54 та ст.ст.52, 53 КК України. Проте наявність цих норм в кримінальному законодавстві України не забезпечує потреб практики призначення покарань в частині, що стосується їх пом’якшення. Крім того, певна законодавча незавершеність та суперечливість деяких з вищезазначених норм призводить до помилок в практичній діяльності судів по їх застосуванню або взагалі виключає їх практичне застосування. Тому наука кримінального права повинна приділяти належну увагу практиці застосування норм, що регламентують питання пом’якшення покарання, виробленню пропозицій по їх удосконаленню, узагальненню досвіду і на основі цього пропонувати відповідні рекомендації судам.

Всі ці фактори у повній мірі зумовлюють актуальність і важливість обраної теми дисертаційного дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження здійснено згідно з планом науково-дослідної роботи кафедри кримінального права та кримінології Запорізького юридичного інституту МВС України на 1997-2000 рр., де передбачено перспективний напрямок наукового дослідження з теми “Теоретико-правове забезпечення боротьби зі злочинами проти особи: регіональні проблеми”.

Мета і задачі дослідження. Мета дослідження полягає у комплексному вирішенні кримінально-правових проблем пом’якшення покарання в Україні і виробленню на цій основі пропозицій щодо вдосконалення норм матеріального кримінального законодавства та судової практики в сфері пом’якшення покарання.

Задачі дослідження сформульовані відповідно до поставленої мети і полягають в тому, щоб:

- вивчити історію розвитку кримінального законодавства України стосовно пом’якшення покарання;

- визначити, які цілі досягаються при застосуванні кримінального покарання;

- проаналізувати тенденції кримінально-правової політики в Україні в сфері застосування кримінального покарання та встановити їх ефективність у здійсненні функцій покарання;

- визначити поняття пом’якшення покарання, його рівні та засоби здійснення в Україні та зарубіжних країнах;

- з’ясувати, яким чином можуть досягатися цілі кримінального покарання при його пом’якшенні;

- встановити підстави застосування найбільш ефективних засобів пом’якшення покарання за кримінальним законодавством України, зокрема ст.ст.44, 52, 53 та ч.5 ст.46-2 КК України.

Об’єктом дослідження є напрямок кримінально-правової політики до пом’якшення покарання, що включає в себе нормативно-правове забезпечення, правозастосовчу практику та вплив на суспільну правосвідомість діяльності, спрямованої на пом’якшення покарання.

Предмет дослідження – норми чинного Кримінального кодексу України та його проектів, діюче законодавство України, кримінальне законодавство зарубіжних країн, правозастосовча практика і доктринальні положення, які стосуються кримінально-правових аспектів пом’якшення покарання.

Методи дослідження обрані, виходячи з поставленої в роботі мети, з урахуванням об’єкта та предмета дослідження. Використання історичного методу в роботі дозволило