LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Теоретичні та практичні аспекти суверенітету народу, нації та держави

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Гапотій Віктор ДмитровичУДК 321.011
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ СУВЕРЕНІТЕТУ

НАРОДУ, НАЦІЇ ТА ДЕРЖАВИ

Спеціальність 12.00.01. – теорія та історія

держави і права; історія політичних

і правових вчень
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата юридичних наук
Харків – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Національному університеті внутрішніх справ МВС України.


Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор,

член-кореспондент АПрН України

Ярмиш Олександр Назарович,

Національний університет внутрішніх

справ, ректор.


Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор

Колодій Анатолій Миколайович,

Національна академія внутрішніх справ

України, начальник кафедри конституцій-

ного права та місцевого самоврядування;


кандидат юридичних наук, доцент

Пашутін Володимир Володимирович,

Донецький юридичний інститут МВС Укра-

їни при Донецькому національному універ-

ситеті, проректор з наукової роботи.


Провідна установа: Одеська національна юридична академія,

кафедра теорії держави і права, Міністерство освіти і науки України (м. Одеса).

Захист відбудеться “12” квітня 2005 року о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.700.03 Національного університету внутрішніх справ за адресою: 61080, м. Харків, пр-т 50-річчя СРСР, 27.


З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного університету внутрішніх справ за адресою: 61080, м. Харків, пр-т 50-річчя СРСР, 27.


Автореферат розісланий “12” березня 2005 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Кириченко В.Є.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Проблема державного суверенітету завжди була актуальною, але після проголошення незалежності України вона постала на національному рівні з особливою силою. Набуття Україною державної самостійності, правовими підставами якої є Декларація про державний суверенітет України, Акт проголошення незалежності України, поставило її перед необхідністю провести всебічну модернізацію суспільства на глибокому науковому підґрунті. Належне усвідомлення сутності та змісту реалізації суверенітету є однією з необхідних умов розбудови народом України власної держави, проведення її зовнішньої та внутрішньої політики.

Орієнтація розвитку молодої держави на розбудову її як демократичної, правової, соціальної вимагає комплексного вивчення державного, народного і національного суверенітету, їхнього співвідношення та ступеня взаємозалежності. Ці питання особливо актуалізувалися із закріпленням Конституцією України таких визначальних засад, як пріоритет прав і свобод людини (ст. 3 Конституції України), суверенітет народу (ст. 5), принцип поділу влади (ст. 6) та принцип верховенства права (ст. 8), на ґрунті яких здійснюється організація та функціонування державної влади.

Проблема суверенітету з самого початку її концептуально визначеної постановки у новій історії була предметом багатоаспектного вивчення філософів, політологів, конституціоналістів, істориків та теоретиків права тощо. Об’єктивною основою необхідності опанування зазначеної проблеми суспільними науками є те, що суверенітет, як відомо, втілюється в різних формах, його реалізація обумовлюється багатьма чинниками зовнішнього та внутрішнього, об’єктивного та суб’єктивного характеру. Теорія і практика суверенітету, в свою чергу, суттєво впливає на інші політико-правові явища, призводить до їх трансформації, модифікації, обмеження. Це потребує ґрунтовних досліджень поняття і сутності суверенітету, його ознак та форм реалізації, місця і значення у системі політичних та юридичних категорій.

Далеко не всі аспекти цієї проблеми можна вважати вичерпаними. Загальносвітові процеси глобалізації призводять до поступового зникнення певних бар’єрів між державами та потребують нового аналізу концепції суверенітету. Актуалізує проблему суверенітету держави входження України до складу багатьох європейських і міжнародних об’єднань (ЄС, СНД), формування транснаціональних суспільств, непідконтрольних окремим державам, утворення міждержавних співтовариств, активізація діяльності міждержавних урядових і неурядових організацій і інститутів, децентралізація влади всередині держави в зв’язку з розширенням прав регіонів. Всі ці фактори суттєво впливають на обсяг суверенітету будь-якої держави і обумовлюють актуальність його дослідження.

Прийняття цілої низки міжнародних актів, що прямо чи опосередковано стосуються проблеми суверенітету, ставлять перед необхідністю збагаченого, оновленого розкриття таких питань, як закономірності й випадковості формування державного суверенітету, можливість добровільного чи примусового його обмеження; обсяги понять „суверенітет” і „суверенні права”; взаємозалежність державного, народного, національного суверенітету тощо.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконується відповідно до Цільової комплексної програми НАН України „Актуальні проблеми національного державотворення”, Наказу МВС України № 635 від 30.06.02 про пріоритетні напрямки досліджень, а також згідно з „Головними напрямками наукових досліджень Національного університету внутрішніх справ МВС України на 2001 - 2005 рр.”

Мета і завдання дослідження. Метою дисертації є дослідження природи суверенітету, генези і становлення його концепцій, структури поняття „суверенітет держави”, динаміки реального функціонування у єдності з народним і національними суверенітетами як його якісними характеристиками. У дослідженні висвітлюються закономірності, особливості та тенденції розвитку державного суверенітету України.

Відповідно до поставленої мети визначено завдання дослідження, що зумовлені необхідністю:

- запропонувати періодизацію розвитку ідеї суверенітету на шляху до її концептуальної завершеності;

- розкрити зміст первинних та сучасних концепцій суверенітету;

- узагальнити основні наукові підходи до розкриття