LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Теоретичні та практичні засади реабілітаційної діяльності виправно-виховних закладів в Україні (XIX - початок XX ст.)

Реабілітаційна педагогіка: Навчальний посібник – Полтава: АСМІ, 2006. – 360 с.

II. Статті в наукових фахових виданнях:


 • Золотухіна С.Т., Шпак В.П. Про викладання курсу „Реабілітаційна педагогіка” для студентів вищих педагогічних закладів // Зб. наук. пр. Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка: Серія „Педагогічні науки”. – Полтава: ІОЦ ПДПУ, 2002. – Вип. 2. – С. 125-132.

 • Шпак В.П. Значення реабілітаційної педагогіки у профільному навчанні майбутніх соціальних педагогів // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського: Серія „Педагогіка і психологія”. – Вінниця: ТД „Едельвейс і К”, 2004. – Вип. 11. – С. 198-201.

 • Шпак В.П. Ідеї реабілітаційної педагогіки у виховній практиці та публіцистичній спадщині Я. Корчака // Зб. наук. пр. Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – К.: Науковий світ, 2003. – С. 164-170.

 • Шпак В.П. Історія виникнення реабілітаційної педагогіки як напрямку вітчизняної педагогічної науки // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки. – Київ-Запоріжжя, 2003. – Вип. 26. – С. 291-297.

 • Шпак В.П. Реабілітаційно-педагогічна діяльність О.Я. Герда // Вісник Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. – Луганськ: Альма-матер, 2003. – № 7 (63). – С. 240-246.

 • Шпак В.П. Реабілітаційно-педагогічні погляди В.О. Сухомлинського // Наук. записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2003. – Вип. 52, ч. I. – С. 253-256.

 • Шпак В.П. Роль школи у збереженні нервово-психічного здоров’я учнівської молоді як проблема реабілітаційної педагогіки // Імідж сучасного педагога. – 2003. – № 10. – С. 66-68.

 • Шпак В.П. Впровадження ідей реабілітаційної педагогіки у практику роботи авторських шкіл та експериментальних педагогічних закладів у XIX-на поч. XX ст. // Пост Методика. – 2004. – № 4. – С. 28-36.

 • Шпак В.П. Літні шкільні та лікувальні колонії як модифікації російських та українських виправно-виховних закладів кінця XIX-поч. XX ст. // Гуманізація навчально-виховного процесу: Наук-метод. зб. – Слов’янськ: Видавничий центр СДПУ, 2004. – Випуск XXIII. – С. 118-127.

 • Шпак В.П. Специфіка педагогічної реабілітації сімей із дітьми з психофізичними вадами // Імідж сучасного педагога. – 2004. – № 8-9. – С. 33-35.

 • Шпак В.П. Специфіка формування реабілітаційно-педагогічної теорії та практики в зарубіжній педагогіці (XIX-поч. XX ст.) // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – Луганськ: Альма-матер, 2004. – № 1. – С. 190-100.

 • Шпак В.П. Філантропізм як історична передумова становлення й розвитку засад вітчизняної реабілітаційної педагогіки // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – Луганськ: Альма-матер, 2004. – № 2. – С. 108-115.

 • Шпак В.П. Філантропізм як фундамент зародження ідеї реабілітаційної педагогіки у XVIII ст. // Зб. наук. пр. Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка: Серія „Педагогічні науки”. – Полтава, 2004. – Вип. 2 (35). – С. 130-144.

 • Шпак В.П. Аберації в поведінці і розвитку дітей як об’єкт реабілітаційної діяльності вітчизняних і зарубіжних виправно-виховних закладів XIX-поч. XX ст. // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Зб. наук. пр. Київського національного лінгвістичного університету. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2005. – № 29. – С. 7-11.

 • Шпак В.П. Вивчення питання про аберації в поведінці і розвитку дітей у матеріалах з’їздів та міжнародних конгресів кінця XIX-поч. XX ст. // Педагогічні шляхи реалізації загальноєвропейських цінностей у системі освіти України: Зб. наук. пр. – Харків: Видавець Прокопенко Г.Є., 2005. – Вип. 22. – С. 285-293.

 • Шпак В.П. Законодавче забезпечення реабілітаційної діяльності вітчизняних виправно-виховних закладів XIX-поч. XX ст. // Вісник Черкаського університету: Серія „Педагогічні науки”. – Черкаси: Видавничий відділ ЧНУ, 2005. – Випуск 64. – С. 129-135.

 • Шпак В.П. Літні шкільні та лікувальні колонії як модифікації зарубіжних виправно-виховних закладів кінця XIX-поч. XX ст. // Зб. наук. пр. Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини. – К.: Міленіум, 2005. – Ч. 1. – С. 221-232.

 • Шпак В.П. Підходи до класифікації порушень поведінки і розвитку дітей в історії реабілітаційної діяльності вітчизняних і зарубіжних виправно-виховних закладів XIX-початку XX ст. // Зб. наук. пр. Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка: Серія „Педагогічні науки”. – Полтава: Техсервіс, 2005. – Випуск 3 (42). – С. 251-260.

 • Шпак В.П. Погляди вітчизняних педагогів XIX-початку XX ст. на необхідність реабілітаційної роботи з дітьми з абераціями в поведінці та розвитку // Імідж сучасного педагога. – 2005. – № 6-7 (55-56). – С. 16-19.

 • Шпак В.П. Роль дитячих судів як юридичних і педагогічних установ у захисті прав та охороні дитинства наприкінці XIX-поч. XX ст. // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи: Зб. наук. пр. – Харків: Стиль-Издат, 2005. – Вип. 22. – С. 153-163.

 • Шпак В.П. „Термінологічне поле” реабілітаційної діяльності зарубіжних і вітчизняних виправно-виховних закладів XIX-поч. XX ст. // Зб. наук. пр. Херсонського державного ун-ту: Серія „Педагогічні науки”. – Випуск XXXX. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2005. – С. 358-363.

 • Шпак В.П. Науково-методичні основи інтерактивної технології в історії педагогіки // Зб. наук. пр. Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка: Серія „Пед. науки”. – Полтава: Техсервіс, 2006. – Випуск 4. – С. 18-24.

 • Шпак В.П. Реабілітаційна діяльність виправно-виховних закладів Полтавщини (друга половина XIX-поч. XX ст.) // Імідж сучасного педагога. – 2006. – № 7 (66). – С. 30-32.


  III. Публікації в інших виданнях:


 • Шпак В.П. Вплив педагогічної і фізичної реабілітації на зміцнення здоров’я підростаючого покоління в історії реабілітаційної педагогіки (XIX-поч. XX ст.) // Фізична культура, спорт та здоров’я нації: Зб. наук. пр. – Вінниця: ДОВ „Вінниця”, 2004. – Вип. 5. – С. 521-526.

 • Шпак В.П. Комплексна медико-педагогічна реабілітація в умовах санаторної школи для дітей із порушенням опорно-рухового апарату м. Полтави // Соціальна педіатрія. Вип. III. – К.: Інтермед, 2005. – С. 348-350.

 • Шпак В.П. Реабілітаційна педагогіка: об’єкт дослідження і категоріальний апарат // Таврійський вісник освіти. – 2003. – № 1. – С. 72-85.

 • Шпак В.П. Реабилитационная педагогика как перспективное направление педагогической науки XXI в. // Реалии и перспективы образования и развития детей в XXI веке. – Ульяновск: Корпорация технологий продвижения, 2005. – С. 194-199.

 • Шпак В.П. Роль санаторных школ-интернатов в педагогической реабилитации астенических детей Подготовка дефектологов в системе высшей школы: состояние, перспективы развития. – Минск: БГПУ, 2005. – С.


 •