LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Теоретичні та практичні засади реабілітаційної діяльності виправно-виховних закладів в Україні (XIX - початок XX ст.)

188-192.


 • Навчально-методичні праці:


 • Шпак В.П. Сучасні технології початкового навчання: Програма курсу та інструктивно-методичні матеріали. – Полтава: ІОЦ ПДПУ, 1999. – 40 с.

 • Програма та інструктивно-методичні матеріали виробничої переддипломної педагогічної практики для студентів / Н.Д. Карапузова, Л.О. Хомич, Н.В. Гібалова, В.П. Шпак. – Полтава: АСМІ, 2002. – 69 с.

 • Шпак В.П. Реабілітаційна педагогіка: Програма курсу та інструкт.-метод. матеріали для студентів спеціальності 7.010102, 7.010106 – „Практичні психологія та соціальна педагогіка”. – Полтава: ІОЦ ПДПУ, 2004. – 80 с.

 • Шпак В.П. Соціально-педагогічний патронаж: Програма курсу та інструктивно-методичні матеріали для магістрантів зі спеціальності „Соціальна педагогіка”. – Полтава: ІОЦ ПДПУ, 2004. – 40 с.

 • Шпак В., Литка І. Специфіка медико-педагогічної реабілітації астенічних дітей у санаторних школах Полтавщини: Метод. пос. – Полтава: ІОЦ ПДПУ, 2006. – 84 с.

  V. Матеріали конференцій:

 • Шпак В.П. Значення курсу „Реабілітаційна педагогіка” для фахової підготовки вчителя початкових класів // Професійно-педагогічна підготовка вчителя початкових класів: Зб. доповідей Всеукр. наук.-практ. конференції. – Полтава: ІОЦ ПДПУ, 2000. – С. 109-111.

 • Шпак В.П. Проблема розробки і використання технологій соціально-реабілітаційної роботи в освітніх закладах України // Впровадження інноваційних технологій у дошкільних закладах Полтавщини: Матеріали обл. наук.-практ. конференції. – Полтава: ІОЦ ПДПУ, 2002. – С. 20-22.

 • Шпак В.П. Гігієна розумової праці як фактор збереження нервово-психічного здоров’я школярів // Формування здорового способу життя студентської молоді: реалії та перспективи: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції. – Полтава: ІОЦ ПДПУ, 2003. – С. 24-27.

 • Шпак В.П. Специфіка педагогічної реабілітації в умовах пенітенціарної системи // Витоки: Альманах української асоціації Антона Макаренка. – Випуск 1. – Полтава: АСМІ, 2003. – С. 137-139.

 • Шпак В.П. Історичні періоди становлення і розвитку засад вітчизняної реабілітаційної педагогіки // Матеріали III Міжнародної наук.-практ. конференції „Динаміка наукових досліджень „2004”. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С. 83-84.

 • Шпак В.П. Історія створення Полтавської землеробсько-ремісничої колонії для засуджених дітей (XIX-поч. XX ст.) // Матеріали I Міжнародної наук.-практ. конференції „Науковий потенціал світу’2004”. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С. 33-36.

 • Шпак В.П. Реабілітаційна педагогіка – новий напрямок педагогічної науки // Матеріали VII Міжнародної наук.-практ. конференції „Наука і освіта „2004”. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С. 64-66.

 • Шпак В.П. Урахування адаптивних можливостей організму дитини на початку шкільного навчання // Матеріали V наук.-практ. конференції „Адаптаційні можливості дітей та молоді”. – Одеса: ПУДПУ ім. К.Д. Ушинського, 2004. – С. 239-242.

 • Шпак В.П. „Хрестовоздвиженське трудове братство” як унікальний виправно-виховний заклад реабілітаційного характеру в Україні (кінець XIX-поч. XX ст.) // Теорія і практика навчання і виховання дітей з обмеженими фізичними і психічними можливостями: інноваційний підхід: Матеріали Міжнародної наук.-практ. конференції. – Полтава: ІОЦ ПДПУ, 2004. – С. 219-222.

 • Шпак В.П. Порушення адаптації дитини до школи і необхідність у педагогічній реабілітації // Підготовка соціальних працівників до формування здорового способу життя дітей та молоді: Зб. матеріалів наук.-практ. конференції. – Черкаси: Видавничий відділ ЧНУ, 2006. – С. 137-140.

 • Шпак В.П. Реабілітаційна діяльність виправно-виховних закладів Одещини другої половини XIX-початку XX ст. // Матеріали VI наук.-практ. конференції „Адаптаційні можливості дітей та молоді”. – Одеса: ПУДПУ ім. К.Д. Ушинського, 2006. – С. 307-311.

 • Шпак В.П. Організація реабілітаційної роботи з “важкими” дітьми у Катеринославі (друга половина XIX-поч. XX ст.) // Педагогічні та соціально-психологічні аспекти виховання у контексті сучасного європейського виміру: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції. – Полтава: ІОЦ ПДПУ, 2006. – С. 25-27.

  Анотації

  Шпак В.П. Теоретичні та практичні засади реабілітаційної діяльності виправно-виховних закладів в Україні (XIX-початок XX ст.). – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2007.

  У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення проблеми реабілітаційно-педагогічної роботи з „важкими у виховному розумінні” дітьми в Україні XIX-початку XX ст.

  У роботі здійснено класифікацію термінологічних понять досліджуваної проблеми. Визначено витоки і простежено еволюцію ідеї педагогічної реабілітації „важких у виховному розумінні” дітей від філантропізму, практики авторських та експериментальних педагогічних закладів до діяльності виправно-виховних закладів. Схарактеризовано внесок зарубіжних та вітчизняних педагогів, юристів, лікарів, громадських діячів, діячів освіти в розробку теоретичних засад реабілітаційної діяльності вітчизняних виправно-виховних закладів XIX-початку XX ст.

  Визначено та науково обґрунтовано опікунський, лікувально-педагогічний та соціально-педагогічний етапи становлення і розвитку реабілітаційної діяльності виправно-виховних закладів в Україні XIX-початку XX ст. Проаналізовано законодавчі основи реабілітаційної діяльності вітчизняних виправно-виховних закладів XIX-початку XX ст. Узагальнено досвід педагогічної реабілітації різних категорій „важких у виховному розумінні” дітей у вітчизняній педагогічній думці означеного періоду. Схарактеризовано напрями розвитку ідеї педагогічної реабілітації „важких” дітей у сучасних умовах реформування освіти України.

  Ключові слова: теоретичні, практичні засади; виправно-виховні заклади; реабілітаційна діяльність; витоки; етапи; тенденції; Україна.  Шпак В.П. Теоретические и практические основы реабилитационной деятельности воспитательно-исправительных учреждений в Украине (XIX-начало XX в.). – Рукопись.

  Диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук по специальности 13.00.01 – общая педагогика и история педагогики. – Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2007.

  Диссертация посвящена историко-педагогическому и ретроспективному анализу теории и практики реабилитационной деятельности украинских исправительно-воспитательных учреждений XIX-начала XX в. В диссертации представлено “терминологическое поле” исследуемой проблемы, включающее 7 групп понятий и номенов, среди которых приоритетное значение отводится наименованиям воспитательно-исправительных учреждений, конкретизации участников процесса исправительного воспитания, принципам


 •