LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Теоретичні та практичні засади реабілітаційної діяльності виправно-виховних закладів в Україні (XIX - початок XX ст.)

поєднання різних підходів до організації виправного виховання, застосовуються для позначення прорахунків у вихованні дітей); схарактеризовано напрями розвитку ідеї педагогічної реабілітації „важких” дітей у сучасних умовах реформування освіти в Україні (реабілітаційна робота з дітьми, які мають вади психофізичного розвитку, з дітьми-сиротами й тими, хто залишився без батьківського піклування, з дітьми-правопорушниками, з важковиховуваними та астенічними, хворими дітьми) та визначено її прогностичні тенденції (удосконалення термінологічного поля реабілітаційної педагогіки та реабілітаційної діяльності соціальних інститутів; запровадження широкого спектру заходів, форм, методів превентивного впливу на неповнолітніх; розробка навчально-методичного забезпечення (навчальних планів, програм, підручників, посібників) та вдосконалення форм підготовки фахівців з реабілітаційно-педагогічної діяльності; посилення виховної ролі соціальних інститутів у подоланні аберацій поведінки й розвитку неповнолітніх; залучення широкої громадськості до організації реабілітаційно-педагогічної роботи з різними категоріями дітей).

Практичне значення отриманих результатів полягає в розробці курсу „Реабілітаційна педагогіка” для студентів стаціонарного і заочного відділення вищих навчальних закладів, які набувають фахову підготовку зі спеціальності „Практична психологія і соціальна педагогіка”, „Соціальна педагогіка та іноземна мова”, „Соціальна робота”, „Фізична реабілітація”, підготовці навчального посібника „Реабілітаційна педагогіка”, рекомендованого Міністерством освіти і науки України до використання у вищій школі, а також укладанні програми курсу „Реабілітаційна педагогіка” та інструктивно-методичного його забезпечення.

Висновки і рекомендації, викладені в дисертаційному дослідженні, апробовані в навчальному процесі психолого-педагогічного факультету Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (довідка № 2129/01-37/19 від 18.05.2006 р.), соціально-гуманітарного факультету Полтавського інституту економіки і права вищого навчального закладу „Відкритий міжнародний університет розвитку людини „Україна” (довідка № 6-37/118 від 18.05.2006 р.), довідка № 1/945 від 15.05.06 р.), кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (довідка від 15 травня 2006 р.), кафедри дефектології та основ медицини Херсонського державного університету (довідка № 06-12/711 від 18.05.2006 р.), кафедри реабілітаційної педагогіки та здорового способу життя Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (довідка № 189 від 22.05.2006 р.).

Матеріали дисертаційного дослідження також можуть бути використані при розробці та викладанні курсів „Історія педагогіки”, „Історія соціальної педагогіки”, „Реабілітаційна педагогіка”, „Соціальна робота в Україні”, „Соціальний супровід сім’ї”, „Превентивна педагогіка”, спецкурсів та спецсемінарів для вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, а також в укладанні підручників, навчальних посібників, плануванні реабілітаційної роботи з „важкими” дітьми, під час проведення педагогічної практики.

Особистий внесок автора у працях, написаних у співавторстві, полягає в теоретичному обґрунтуванні основних ідей і положень досліджуваної проблеми, науковій інтерпретації отриманих даних.

Вірогідність і наукова обґрунтованість висновків дисертаційного дослідження забезпечується виваженими теоретико-методологічними позиціями, застосуванням теоретичних та емпіричних методів наукового пізнання адекватно до мети і завдань дослідження, вивченням, аналізом та використанням широкої джерельної бази, яка включає теоретичні праці з педагогіки, педології, правознавства, матеріали з’їздів і конгресів діячів освіти, законодавчі та нормативно-правові документи, статути і звіти про роботу виправно-виховних закладів, дотриманням принципів історизму та об’єктивності, порівняльним аналізом архівних документів, широкою апробацією матеріалів дисертації в навчальному процесі вищих навчальних закладів, на конференціях та методичних семінарах.

Апробація головних результатів дослідження реалізовувалася на міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференціях, семінарах і симпозіумах, а саме: „Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю” (Київ-Кіровоград-Павлиш, 2003), „Наука і освіта „2004” (Дніпропетровськ, 2004), „Динаміка наукових досліджень „2004” (Дніпропетровськ, 2004), „Науковий потенціал світу ’2004” (Дніпропетровськ, 2004), „Теорія і практика навчання і виховання дітей з обмеженими фізичними і психічними можливостями: інноваційний підхід” (Полтава, 2004), „Адаптаційні можливості дітей та молоді” (Одеса, 2004), „Реалії та перспективи освіти і розвитку дітей у XXI столітті” (Ульяновськ, 2005), „Підготовка дефектологів у системі вищої школи: стан, перспективи розвитку” (Мінськ, 2005), “Ціннісні парадигми освіти в контексті євроінтеграції” (Харків, 2005), „Медико-соціальна реабілітація дітей з обмеженими можливостями здоров’я” (Дніпропетровськ, 2005), “Адаптаційні можливості дітей та молоді” (Одеса, 2006), „Професійно-педагогічна підготовка вчителя початкових класів” (Полтава, 2000), „Впровадження інноваційних технологій у дошкільних закладах Полтавщини” (Полтава, 2002), „Макаренківські читання” (Полтава, 2003), “Педагогічні та соціально-психологічні аспекти виховання у контексті сучасного європейського виміру” (Полтава, 2006), „Впровадження інноваційних технологій у дошкільних закладах Полтавщини” (Полтава, 2002), „Фізична культура, спорт та здоров’я нації” (Вінниця, 2004), „Педагогічні шляхи реалізації загальноєвропейських цінностей у системі освіти України” (Харків, 2005), „Психолого-педагогічні проблеми формування професіоналізму викладача вищої школи в умовах європейського виміру” (Полтава, 2006), „Підготовка молоді до здорового способу життя” (Черкаси, 2006). Основні результати і висновки дисертаційної роботи обговорювались і дістали позитивну оцінку на засіданнях ученої ради та кафедри педагогіки Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, кафедри загальної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Публікації. Результати дисертації опубліковано в 47 наукових працях, серед них 44 написано без співавторів, зокрема: 1 монографія, 1 навчальний посібник, 5 навчально-методичних посібників, 22 одноосібних статті у провідних наукових фахових виданнях, 1 стаття – у співавторстві, 5 статей в інших виданнях (з них 2 – у зарубіжних), 12 тез та виступів на конференціях. Загальний обсяг авторського доробку з теми дослідження становить близько 58 друкованих аркушів.

Кандидатська дисертація на тему „Організація самоосвіти студентів педагогічних вузів” захищена в червні 1994 р., її матеріали в тексті докторської дисертації не використовувались.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, шести розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку інформативних джерел, 8 таблиць на 10 сторінках, додатків.