LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Теоретичні та практичні питання кримінальної відповідальності за фіктивні дії в підприємництві

23НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ


СОЛОВЙОВ ЕДУАРД ПЕТРОВИЧ
УДК 343.53 (477)
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ФІКТИВНІ ДІЇ В ПІДПРИЄМНИЦТВІ

Спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія;

кримінально-виконавче право

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата юридичних наук


Харків – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Донецькому юридичному інституті МВС при Донецькому національному університеті.


Науковий керівник: кандидат юридичних наук, професор, заслужений юрист України

Філонов Володимир Петрович,

Донецький юридичний інститут МВС при

Донецькому національному університеті,

професор кафедри кримінального права.


Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор

Гуторова Наталія Олександрівна,

Національна юридична академія України ім.Ярослава Мудрого, професор кафедри кримінального права № 2;


кандидат юридичних наук, доцент

Кузнецов Віталій Володимирович

Інституту підготовки кадрів оперативних служб міліції (Національна академія внутрішніх справ), заступник начальника кафедри кримінального права та процесу.

Провідна установа: Львівський юридичний інститутМіністерства внутрішніх справ України, кафедра кримінального права та кримінології (м. Львів)


Захист відбудеться “22” липня 2005 року о “13.00” годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.700.03 Національного університету внутрішніх справ (61080, м. Харків, пр-т 50-річчя СРСР, 27).

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного університету внутрішніх справ (61080, м. Харків, пр-т 50-річчя СРСР, 27).


Автореферат розіслано “21” червня 2005 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Кириченко В.Є.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Економічна безпека України, як і будь-якої держави, - це гарантія її незалежності, дійсного суверенітету та соціально-економічного прогресу. Розвиток ринкових відносин в українському суспільстві, прагнення громадян до становлення держави як демократичної та соціальної, як це продемонстрували підсумки минулорічних виборів, набрали істотної динаміки. Україна концептуально визначилась щодо основних напрямків та параметрів своєї економічної безпеки, заходів, за допомогою яких вона гарантується, й механізмів її практичної реалізації. Для забезпечення безпеки у сфері економіки держава використовує різні способи. Одним із них, притому таким, що безперечно підтвердив таку свою ефективність, є захист економічної системи кримінально-правовими засобами.

Чинний Кримінальний кодекс України (далі – КК) містить низку правових норм, за допомогою яких здійснюється кримінально-правова охорона економічної системи України. При цьому за останні десять років у вітчизняному кримінальному законодавстві спостерігається стійка тенденція до збільшення кількості таких норм, що є реакцією з боку держави на появу нових для України видів суспільно небезпечних посягань на економічні відносини. Але вже зараз стає очевидним, що таке розширення кількості кримінально-правових норм у окремих випадках не є необхідним. Це викликає складнощі в їх сприйнятті та застосуванні на практиці. При здійсненні криміналізації суспільно небезпечних діянь у сфері господарської діяльності не повною мірою використовуються можливості об’єднання в єдиний склад злочину діянь, які посягають на єдиний безпосередній об'єкт, мають значні подібності в об’єктивній стороні та не відрізняються за суб’єктивними й кваліфікуючими ознаками. Одним із засобів подолання цього негативного явища є дослідження близьких складів злочинів і виокремлення загального в їх ознаках з метою проведення ретельної їх систематизації.

Аналіз стану злочинності в сфері господарської діяльності за часи незалежності України, повідомлень у засобах масової інформації та опитування працівників правоохоронних органів, а також вивчення наукової літератури та досвіду встановлення й застосування кримінальної відповідальності за посягання на економічні відносини у зарубіжних країнах з ринковою економікою переконливо свідчать, що значною розповсюдженістю й суспільною небезпечністю характеризуються фіктивні дії в підприємництві. Чинне вітчизняне кримінальне законодавство до таких злочинів відносить фіктивне підприємництво (ст. 205 КК) та фіктивне банкрутство (ст. 218 КК).

Проблемам злочинності у сфері господарської діяльності вчені-фахівці в галузі кримінального права і кримінології завжди приділяли і приділяють велику увагу. Значний внесок у дослідження проблем кримінальної відповідальності за злочини у сфері господарської діяльності взагалі та за фіктивне підприємництво й фіктивне банкрутство зокрема зробили П.Андрушко, О.Бандурка, Л.Брич, А.Волобуєв, П.Воробей, В.Голіна, А.Гутнік, Н.Гуторова, О.Дудоров, А.Зелінський, М.Коржанський, В.Кузнецов, Я.Лантінов, Н.Ляпунова, Г.Матусовський, М.Мельник, В.Мойсик, В.Навроцький, Ю. Опалінський, М.Панов, О.Перепелиця, В.Попович, О.Свєтлов, А.Смирнов, В.Сташис, Є.Стрельцов, Ю.Сухов, В.Тацій, В.Філонов, М.Хавронюк, В.Шакун та ін.

Серед російських дослідників слід назвати М.Бєляєва, Б.Волженкіна, Л.Гаухмана, В.Єгоршина, Ю.Єжова, С.Максимова, С.Жовніра, В.Колесникова, Н.Кузнецову, І.Кучерова, К.Лейкіну, В.Ларичева, В.Леонтьєва, Н.Лопашенко, Ю.Ляпунова, Л.Малахова, А.Наумова, П.Некипєлова, І. Сапожникова, Т.Сергєєву, С. Солодовнікова та ін.

Разом із тим, у працях цих вчених проблеми фіктивних дій в підприємництві на монографічному рівні спеціально не досліджувалися, а їх окремі аспекти аналізувалися у зв’язку із аналізом загальних проблем кримінальної відповідальності за злочини у сфері господарської діяльності або проблемами кримінальної відповідальності за окремі з цих діянь – фіктивне підприємництво або фіктивне банкрутство. Тому ними були розглянуті лише окремі аспекти вказаної проблеми. По багатьох же із зазначених питань висловлені спірні судження, у зв’язку з чим вони потребують подальшої наукової розробки.

Необхідність комплексного, всеохоплюючого наукового аналізу фіктивних дій в підприємництві визначається потребою не лише з’ясувати ознаки правової підстави кримінальної відповідальності за такі діяння, а й визначити загальне в цих ознаках, що дозволить піднятися на новий щабель у їх узагальненні для теоретичної розробки кримінально-правової категорії “фіктивні дії в підприємництві”.

Викладене, таким чином, свідчить про своєчасність і важливість обраного напрямку дослідження, а також його перспективність для розробки ефективної законодавчої моделі